639-0045/01 – Quality Management Systems I. (QMS I)

Gurantor departmentDepartment of Quality ManagementCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NEN20 prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Development of quality management approaches. Terms and definition of quality management. Basic conceptions of quality management. The ISO conception – the ISO 9000 family of standards. Basic principles of quality management. The quality management at purchasing. The quality management at product realization. Product verification. Control of nonconforming products. Corrective and preventive actions. The continuous improvement methodology. The quality management systems auditing – purpose and procedures. Basic methods and tools of quality management.

Compulsory literature:

JURAN,J.M.-GODFREY,A.B.: Juran´s Quality Handbook. Fifth Edition. New York. Mc Graw-Hill. 1998 (ISBN 0-07-034003-X)

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Prof. Ing. Jaroslav Nenadál,CSc. 1. Historický vývoj managementu jakosti, úvod do problematiky, základní definice pojmů. Systémy managementu jakosti jako součást podnikového managementu 2. Základní koncepce a přístupy managementu jakosti. Koncepce ISO, koncepce odvětvových standardů, koncepce TQM 3. Systém managementu jakosti jako soubor navazujících procesů. Model procesu. Základy procesního managementu. 4. Řízení dokumentů a záznamů. Struktura dokumentace systémů managementu jakosti. Postupy a význam řízení dokumentů a záznamů. 5.Management jakosti jako trilogie plánování, zabezpečování a zlepšování jakosti – výklad a charakteristika jednotlivých částí. 6.-7. Procesy zabezpečování jakosti v předvýrobních etapách. Význam předvýrobních etap pro tvorbu jakosti. Koncepce nákladově-efektová a koncepce včasné výstrahy. Úvod k aplikaci vybraných metod a nástrojů zabezpečování jakosti v předvýrobních etapách. 8.-9. Procesy zabezpečování jakosti v nakupování. Význam dodávek pro jakost produktů. Hodnocení a výběr dodavatelů. Definování požadavků na jakost dodávek. Ověřování shody dodávek. Hodnocení výkonnosti dodavatelů. 10.-11. Procesy zabezpečování jakosti v realizaci produktů. Vazba managementu jakosti na operativní řízení procesů. Řízení tzv. zvláštních procesů. Identifikace a sledovatelnost produktů. Ochrana majetku zákazníka. Skladování a manipulace s materiálem a jeho význam pro zabezpečování jakosti. 12. Ověřování shody produktů. Základní typy a formy technické kontroly – význam a funkce. Samokontrola a předpoklady jejího úspěšného uplatňování 13. Řízení neshodných produktů, význam a postupy. Opatření k nápravě. Preventivní opatření a jejich realizace. 14. Základy auditování systémů managementu jakosti. Druhy a podstata auditování. Role auditora a prověřovaného. Vazba auditů na procesy zlepšování. Cvičení: Prof. Ing. Jaroslav Nenadál,CSc. 1. Vývoj modelů zabezpečování a managementu jakosti – analýza rozdílů a trendů 2. Seznámení se základními požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001 na systémy managementu jakosti 3. Řízení dokumentů – řešení případové studie 4. Řízení technických změn – aplikace hry rolí 5. Volba kritérií pro hodnocení a výběr dodavatelů, metody určování závažnosti kritérií. Metoda párového porovnání. 6. Tvorba kontrolního postupu pro ověřování shody produktů 7. Tvorba vývojového diagramu postupu řízení neshodného produktu

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                Project Project 40  0 3
        Examination Examination 60 (60) 0 3
                Written examination Written examination 40  0 3
                Oral Oral examination 20  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.