639-0050/01 – Basic Statistical Methods for Quality Management (BSM)

Gurantor departmentDepartment of Quality ManagementCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOS35 prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Students obtain the information and practical experience with construction and results interpretation of basic statistical and graphic tools for quality management (histograms,control sheets, flow charts,Pareto charts, Ishikawa diagram, scatter plots, basic control charts).

Compulsory literature:

Montgomery, Douglas, C.: Introduction to Stratistical Quality Control. J.Wiley and Sons, New York, 2004, 832 p. ISBN 0-471-66122-8.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky 1. Význam statistických metod pro řízení jakosti. Znaky jakosti a náhodné veličiny. 2. Základní pojmy z oblasti popisné statistiky, teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. 3. Analýza variability procesu. Náhodné a vymezitelné příčiny variability procesu. Objasnění pojmů „Statisticky zvládnutý proces“ a „Způsobilý proces“ a jejich souvislosti. 4. Základní charakteristika a příklady aplikace metod SQC (statistická regulace procesu, plánování experimentu, analýza způsobilosti, analýza ,měřicího systému, statistická přejímka). 5. Nástroje prvotního záznamu dat. Vývojové diagramy. 6. Histogramy. 7. Bodové diagramy. Základy regresní a korelační analýzy. 8. Ishikawův diagram. Základy brainstormingu. 9. Paretova analýza. 10.Principy statistické regulace procesu. Shewhartovy regulační diagramy. 11.Statistická regulace procesu měřením. 12.Statistická regulace procesu srovnáváním. 13.Základy statistické přejímky. Přejímací plány. Operativní charakteristika. 14.Normy pokrývající statistické a grafické metody v managementu jakosti. Cvičení: 1. Procvičení základních pojmů a vztahů z oblasti popisné statistiky, teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky na příkladech z oblasti managementu jakosti. Řešení těchto úloh pomocí statistického software. 2. Konstrukce vývojového diagramu pro vybrané procesy. Prezentace výsledků. 3. Konstrukce a interpretace histogramu (vč. řešení pomocí statistického software). 4. Sestavení Ishikawova diagramu pro vybraný problém. Kvantifikace významnosti jednotlivých příčin problému. 5.Paretova analýza (vč. řešení pomocí statistického software). 6. Konstrukce a analýza Shewhartových regulačních diagramů (vč. řešení pomocí statistického software). Forma cvičení Procvičování metod ručně i pomocí statistického software. Ad 2 a 4 – týmové řešení. Samostatné zpracování programů.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                Project Project 33  0 3
                Other task type Other task type 7  0 3
        Examination Examination 60 (60) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 30  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.