639-0055/01 – Standardization and Testing (ST)

Gurantor departmentDepartment of Quality ManagementCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Miloslav Jakob, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Miloslav Jakob, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAK03 doc. Ing. Miloslav Jakob, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Technical standardisation and working in the nationaly, regionaly and internationaly organisations. Making an audience familiar with the integral part of the products rating in the system of their flow from manufacturers to customers and with the whole complex of activities, that are directly following the main one, whitch is the testing of their character. Measurement and calibration. Certification of personal, product and quality system. Certification in the test and calibration laboratories. Qualification of the test laboratories, acreditation including. Conformity assessment both the regulated and the non-regulated areas.Validation of test, analytical and calibratted methods wie a key to testing quality.Uncertainty in testing and calibration.

Compulsory literature:

EUROMET - European Collaboratoin in Measurement Standards: www.euromet.org, EUROLAB – European Federation of National Associations of Measurement, Testing and Analytical Laboratories: www.eurolab.org, EA – European Co-operation for Accreditattion: www.european-accreditation.org, ILAC – International Laboratory Accreditation Co-operation:www.ilac.org, IAF – International Accreditation Forum,Inc. .www.iaf.nu,

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu Přednášky Téma 1. Základy zkušebnictví. Vymezení pojmů: zkoušení, zkušebnictví, aprobace, akreditace, autorizace, definice jednotlivých metod zkoušení. Činnost zkušeben do roku 1980. EOTC - Evropská organizace pro zkoušení a certifikace. EUROLAB, EURACHEM. Téma 2. Zkušební metody a postupy zkoušek v oblasti materiálového inženýrství Téma 3. Základy technické normalizace Příklady významných národních normalizačních systémů. Vznik norem, TNK. ISO -Mezinárodní normalizační organizace. CEN / CENELEC / ETSI - Evropské normalizace. ČSNI - Český normalizační institut. Německá normalizace - DIN. Normalizace v USA. Přípravné období ČSNI pro legislativní harmonizaci s ES. Zhodnocení stavu legislativy k danému aktuálnímu termínu. Téma 4. Kalibrace a metrologie Měření. Seřizování zkušební techniky. Ověřování přímé a nepřímé. Téma 5. Certifikace, úvod a rozbor Certifikace výrobků. Certifikace systému zabezpečování jakosti. Certifikace personálu ve zkušebních a kalibračních laboratořích. Téma 6.Akreditace EA – Evropský akreditační systém. Světový akreditační systém – ILAC a IAF. Český národní akreditační orgán: ČIA - Český institut pro akreditaci, o.p.s. Vztahy mezi českým NAO a nadnárodními orgány. Téma 7. Hodnocení zkušebních laboratoří Specifické podmínky činnosti zkušebních laboratoří. Hodnocení zkušebních laboratoří v rámci evropských přístupů. Hodnocení zkušebních laboratoří v ČR. Navrhované současné hodnocení zkušebních laboratoří. Téma 8. Způsoby praktického hodnocení zkušebních laboratoří MMPZ - mezinárodní mezilaboratorní porovnávací zkoušky, MPZ - mezilaboratorní porovnávací zkoušky a GLP – dobrá laboratorní praxe. Téma 9. Postavení zkušebních laboratoří v systému trhu Rozdělení zkušebních laboratoří v ČR podle stupně a významnosti. Příklady dělení zkušebních laboratoří podle jejich hodnocení. Evropské přístupy. Rozdílnosti. Téma 10.České zkušebnictví Eurolab - CZ. Sdružení českých zkušeben a laboratoří. AAAO, SČZL, SZV. Zkušebních laboratoře jako možný zdroj technických překážek obchodu. Odstraňování těchto překážek. Modernizace zkušebních laboratoří. Zajištění chodu zkušebních laboratoří pro nevytváření technických překážek. Téma 11. Modulární pojetí hodnocení shody Rozhodnutí Rady Evropského společenství o modulárním pojetí hodnocení výrobků. Značka shody podle evropských direktiv. Postupy posuzování shody ve směrnicích technické harmonizace. Moduly posuzování shody - evropský přístup. Zákon 22/97 Sb -Technické požadavky na výrobky. Téma 12. Validace Druhy validací. Schválení zkušebních postupů validací a jejich způsobilost. Postupy validace. Použití referenčních materiálů v procesu validace. Úloha validace v rámci akreditací a význam koncepce validace. Téma 13. Vztahy validace a normalizace Vztahy validace a normalizace z pohledu mezinárodních norem.. Validace ve zkušebních laboratoří v EU a ČR. Téma 14. Nejistoty zkoušení a jejich vyhodnocování Základní pojmy. Nejistoty při zkoušení a při měření. Stanovení nejistot při chemických analýzách. Odhady nejistot u zkoušek tahem a u zkoušek rázem v ohybu. Hodnocení nejistot při zkouškách tvrdostí. Téma 15. Audity a dozory ve zkušebních a kalibračních laboratořích Cvičení 1. Práce s technickou normou 2. Porovnání rozdílu mezi textem normy a vlastním návrhem zkušebního postupu. Zpracování zprávy 1 3. Výpočet nejistoty jednoduchého měření délky. Zpracování zprávy 2. 4. Výpočet nejistoty jednoduchého zkušebního postupu. Zpracování zprávy 3 5. Zpracování návodů validovaných postupů v různých sektorech. Zpracování zprávy 4 6. Návštěva fungující akreditované zkušební laboratoře 7. Popis významných prvků činnosti navštívené zkušební laboratoře po její prohlídce. 8. Zhodnocení materiálů popisujících prvky zabezpečení jakosti uvedené zkušebny. 9. Návrh na zlepšení činnosti této zkušebny. Zpracování zprávy 5 obsahující výsledky části cvičení 6 až 9

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                Project Project 40  0 3
        Examination Examination 60 (60) 0 3
                Oral Oral examination 60  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.