639-0407/03 – Systémy managementu jakosti I. (QMS I)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEN20 prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student by měl být schopen: 1. Popsat požadavky na systémy managementu jakosti podle norem ISO ř. 9000. 2. Pochopit a vysvětlit základní principy managementu jakosti. 3. Aplikovat základní postupy managementu jakosti v praxi. 4. Porovnávat různé přístupy a koncepce managementu jakosti.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je orientován na pochopení základních pojmů a souvislostí týkajících se vytváření, udržování a rozvoje podnikových systémů managementu jakosti. Přednášky a cvičení jsou orientována zejména na nejdůležitější procesy zabezpečování jakosti.

Povinná literatura:

1. NENADÁL,J.-NOSKIEVIČOVÁ,D.-PETŘÍKOVÁ,R.-PLURA,J.-TOŠENOVSKÝ,J.: Moderní systémy řízení jakosti. 2. doplněné vydání. Praha. Management Press. 2002,282 s. 2. VEBER,J. a kol.: Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha. Grada Publishing. 2002, 163 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Historický vývoj managementu jakosti, úvod do problematiky, základní definice pojmů. Systémy managementu jakosti jako součást podnikového managementu 2. Základní koncepce a přístupy managementu jakosti. Koncepce ISO, koncepce odvětvových standardů, koncepce TQM 3. Systém managementu jakosti jako soubor navazujících procesů. Model procesu. Základy procesního managementu. 4. Řízení dokumentů a záznamů. Struktura dokumentace systémů managementu jakosti. Postupy a význam řízení dokumentů a záznamů. 5.Management jakosti jako trilogie plánování, zabezpečování a zlepšování jakosti – výklad a charakteristika jednotlivých částí. 6.-7. Procesy zabezpečování jakosti v předvýrobních etapách. Význam předvýrobních etap pro tvorbu jakosti. Koncepce nákladově-efektová a koncepce včasné výstrahy. Úvod k aplikaci vybraných metod a nástrojů zabezpečování jakosti v předvýrobních etapách. 8.-9. Procesy zabezpečování jakosti v nakupování. Význam dodávek pro jakost produktů. Hodnocení a výběr dodavatelů. Definování požadavků na jakost dodávek. Ověřování shody dodávek. Hodnocení výkonnosti dodavatelů. 10.-11. Procesy zabezpečování jakosti v realizaci produktů. Vazba managementu jakosti na operativní řízení procesů. Řízení tzv. zvláštních procesů. Identifikace a sledovatelnost produktů. Ochrana majetku zákazníka. Skladování a manipulace s materiálem a jeho význam pro zabezpečování jakosti. 12. Ověřování shody produktů. Základní typy a formy technické kontroly – význam a funkce. Samokontrola a předpoklady jejího úspěšného uplatňování 13. Řízení neshodných produktů, význam a postupy. Opatření k nápravě. Preventivní opatření a jejich realizace. 14. Základy auditování systémů managementu jakosti. Druhy a podstata auditování. Role auditora a prověřovaného. Vazba auditů na procesy zlepšování. Cvičení: 1. Vývoj modelů zabezpečování a managementu jakosti – analýza rozdílů a trendů 2. Seznámení se základními požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001 na systémy managementu jakosti 3. Řízení dokumentů – řešení případové studie 4. Řízení technických změn – aplikace hry rolí 5. Volba kritérií pro hodnocení a výběr dodavatelů, metody určování závažnosti kritérií. Metoda párového porovnání. 6. Tvorba kontrolního postupu pro ověřování shody produktů 7. Tvorba vývojového diagramu postupu řízení neshodného produktu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.