639-0408/02 – Základní statistické metody managementu jakosti (BSM)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLA077 Ing. Pavel Klaput, Ph.D.
NOS35 prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování tohoto předmětu studenti budou: - umět aplikovat níže definované statistické a grafické nástroje při řešení praktických úloh a interpretovat získané výsledky s cílem jejich využití pro řízení a zlepšování procesů. Jde o tyto metody: - histogram - Paretův diagram - Ishikawův diagram - bodový diagraqm - metody statistické regulace procesu - vývojový diagram - kontrolní tabulky a záznamníky - statistickou regulaci procesů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům podrobnou charakteristiku, praktické příklady aplikace, procvičení konstrukce a interpretace základních statistických a grafických nástrojů managementu jakosti.

Povinná literatura:

1. NENADÁL, K.- NOSKIEVIČOVÁ, D.- PETŘÍKOVÁ, R.- PLURA, J.- TOŠENOVSKÝ, J.: Moderní systémy řízení jakosti (Quality Management). Druhé doplněné vydání. Praha, Management Press, 2002, 282 s. ISBN 80-7261-071-6. 2. NOSKIEVIČOVÁ,D.: Statistické metody v řízení jakosti. Ostrava. FMMI VŠB-TU Ostrava. 1997, 100 s. (učební texty).

Doporučená literatura:

1. MONTGOMERY, D.,C.: Introduction to Statistical Quality Control. J.Wiley and Sons, New York, 2004, 832 p. ISBN 0-471-66122-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

e-learningové opory na stránkách FMMI

Další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu pro studenty prezenční formy studia: - min 80% účast na cvičeních; - zpracování a správné vyřešení tří individuálních programů; - jejich odevzdání v termínech definovaných cvičícím pedagogem; - absolvování průběžných testů během semestru a správné vyřešení zápočtového testu. Podmínky udělení zápočtu pro studenty kombinované formy studia: - 50 % účast na přímé výuce v prostorách VŠB-TUO; - osobní převzetí zadání tří individuálních programů během přímé výuky, jejich zpracování a správné vyřešení; - jejich odevzdání v termínech definovaných vyučujícím na první konzultaci (přednášce) v rámci přímé výuky. Podmínky vykonání zkoušky u obou forem studia -získání zápočtu; -zkoušky z prerekvizit; -úspěšné vyřešení písemné části zkoušky (získání min. počtu bodů u každého ze dvou příkladů) -úspěšné zvládnutí ústní části zkoušky.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
639-0402 MS Matematická statistika Povinná
639-0405 TP Teorie pravděpodobnosti Povinná
639-0407 QMS I Systémy managementu jakosti I. Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Význam statistických metod pro řízení jakosti. Znaky jakosti a náhodné veličiny. 2. Základní pojmy z oblasti popisné statistiky, teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. 3. Analýza variability procesu. Náhodné a vymezitelné příčiny variability procesu. Objasnění pojmů „Statisticky zvládnutý proces“ a „Způsobilý proces“ a jejich souvislosti. 4. Základní charakteristika a příklady aplikace metod SQC (statistická regulace procesu, plánování experimentu, analýza způsobilosti, analýza ,měřicího systému, statistická přejímka). 5. Nástroje prvotního záznamu dat. Vývojové diagramy. 6. Histogramy. 7. Bodové diagramy. Základy regresní a korelační analýzy. 8. Ishikawův diagram. Základy brainstormingu. 9. Paretova analýza. 10.Principy statistické regulace procesu. Shewhartovy regulační diagramy. 11.Statistická regulace procesu měřením. 12.Statistická regulace procesu srovnáváním. 13.Základy statistické přejímky. Přejímací plány. Operativní charakteristika. 14.Normy pokrývající statistické a grafické metody v managementu jakosti. Cvičení: 1. Procvičení základních pojmů a vztahů z oblasti popisné statistiky, teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky na příkladech z oblasti managementu jakosti. Řešení těchto úloh pomocí statistického software. 2. Konstrukce vývojového diagramu pro vybrané procesy. Prezentace výsledků. 3. Konstrukce a interpretace histogramu (vč. řešení pomocí statistického software). 4. Sestavení Ishikawova diagramu pro vybraný problém. Kvantifikace významnosti jednotlivých příčin problému. 5.Paretova analýza (vč. řešení pomocí statistického software). 6. Konstrukce a analýza Shewhartových regulačních diagramů (vč. řešení pomocí statistického software). Forma cvičení Procvičování metod ručně i pomocí statistického software. Ad 2 a 4 – týmové řešení. Samostatné zpracování programů.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FMMI - P - cs 2016/2017 prezenční čeština volitelný odborný FMT - Fakulta materiálově-technologická stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - FMMI - K - cs 2016/2017 kombinovaná čeština volitelný odborný FMT - Fakulta materiálově-technologická stu. blok

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní
2012/2013 zimní