639-0408/02 – Basic Statistical Methods for Quality Management (BSM)

Gurantor departmentDepartment of Quality ManagementCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2012/2013Year of cancellation
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KLA077 Ing. Pavel Klaput, Ph.D.
NOS35 prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will: - be able to apply in practice following statistical and graphical methods and interpret obtained results for management and improvement of processes. Mentioned methods are: - Histogram - Pareto chart - Ishikawa diagram - Scatter plot - SPC methods - Flow chart - Check sheets _Acceptance sampling

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Students obtain the information and practical experience with construction and results interpretation of basic statistical and graphic tools for quality management (histograms,control sheets, flow charts,Pareto charts, Ishikawa diagram, scatter plots, basic control charts).

Compulsory literature:

1. MONTGOMERY, D.,C.: Introduction to Statistical Quality Control. J.Wiley and Sons, New York, 2004, 832 p. ISBN 0-471-66122-8.

Recommended literature:

1. MITRA,A.: Fundamentals of Quality Control and Improvement. New York: Macmillan Publishing Company, 1993, 651 s. ISBN O-O2-381791-7.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

e-learningové opory na stránkách FMMI

Other requirements

Podmínky udělení zápočtu pro studenty prezenční formy studia: - min 80% účast na cvičeních; - zpracování a správné vyřešení tří individuálních programů; - jejich odevzdání v termínech definovaných cvičícím pedagogem; - absolvování průběžných testů během semestru a správné vyřešení zápočtového testu. Podmínky udělení zápočtu pro studenty kombinované formy studia: - 50 % účast na přímé výuce v prostorách VŠB-TUO; - osobní převzetí zadání tří individuálních programů během přímé výuky, jejich zpracování a správné vyřešení; - jejich odevzdání v termínech definovaných vyučujícím na první konzultaci (přednášce) v rámci přímé výuky. Podmínky vykonání zkoušky u obou forem studia -získání zápočtu; -zkoušky z prerekvizit; -úspěšné vyřešení písemné části zkoušky (získání min. počtu bodů u každého ze dvou příkladů) -úspěšné zvládnutí ústní části zkoušky.

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
639-0402 MS Mathematical Statistics Compulsory
639-0405 TP Theory of Probability Compulsory
639-0407 QMS I Quality Management Systems I. Recommended

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Meaning of statistical methods for quality management. Quality characteristics and random variables. 2. Fundamentals of mathematical statistics and theory of probability (repetition). 3. Analysis of the process variation. Common and assignable causes of the process variation. Explanation of the therms „Statistically stable process“, „Capable process“, their relationships. 4. Basic description and examples of application of SQC methods. 5. Check sheets. Flow charts (theory, interpretation, application). 6. Histograms (theory, interpretation, application). 7. Scatter plots (theory, interpretation, application). Basics of regression and correlation analysis. 8. Fishbone diagram. Brainstorming. 9. Pareto analysis. 10. Basics of statistical process control (SPC). Shewhart control charts. 11. Variables SPC. 12. Attributes SPC. 13. Basics of acceptance sampling. Sampling plans. Operating characteristics curve. 14. ISO standards for SPC and acceptance sampling.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2012/2013 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 20
                Individuální programy Project 33  20
                Aktivita na cvičeních Other task type 7  0
        Examination Examination 60  31
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2016/2017 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R041) Quality Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R041) Quality Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R041) Quality Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R041) Quality Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R041) Quality Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R041) Quality Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R041) Quality Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R041) Quality Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R041) Quality Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
Subject block without study plan - FMMI - P - cs 2016/2017 Full-time Czech Optional FMT - Faculty of Materials Science and Technology stu. block
Subject block without study plan - FMMI - K - cs 2016/2017 Part-time Czech Optional FMT - Faculty of Materials Science and Technology stu. block