639-0805/03 – Speciální statistické metody (SSM)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOS35 prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování tohoto předmětu studenti budou: - schopní zvolit správné grafické metody a statistické testy pro ověřování předpokladů o datech - schopní provést komplexní analýzu dat - umět zvolit správnou metodu náhodného výběru a vzorkování - umět zvolit a aplikovat správný systém přejímacích plánů - schopni zkonstruovat a analýzovat operativní charakteristiky pro různé přejímací plány - umět provádět výpočty a analýzu rizik dodavatele a odběratele - umět aplikovat různé metody statistické přejímky měřením - umět vypočíst riziko zbytečného a chybějícího signálu a hodnoty ARL pro vybrané regulační diagramy - schopni zkonstruovat a analýzovat operativní charakteristiku vybraných regulačních diagramů - umět zvolit vhodné metody SPC v případě porušení předpokladů pro použití klasických Shewhartových regulačních diagramů - umět aplikovat vybrané netradiční metody SPC (pro nenormálně rozdělená data, pro malé odchylky, pro autokorelovaná data, pro vícerozměrné veličiny, pro procesy s nízkým stupněm opakovatelnosti).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je prohloubit teoretické základy a praktické znalosti studentů statistických metod používaných v managementu jakosti. Důraz je kladen na postupy ověřování předpokladů o datech, komplexní řešení zadaného problému, zvládnutí odborné terminologie v cizím jazyce. Pozornost je věnována netradičním metodám, zejména v oblasti statistické regulace procesu.

Povinná literatura:

1. NENADÁL, K.- NOSKIEVIČOVÁ, D.- PETŘÍKOVÁ, R.- PLURA, J.- TOŠENOVSKÝ, J.: Moderní systémy řízení jakosti (Quality Management). Druhé doplněné vydání. Praha, Management Press, 2002, 282 s. ISBN 80-7261-071-6. 2. TOŠENOVSKÝ, J. A NOSKIEVIČOVÁ, D.: Statistické metody pro zlepšování jakosti. Ostrava: Montanex, 2000. 362 s.

Doporučená literatura:

MONTGOMERY, D., C.: Introduction to Stratistical Quality Control. J.Wiley and Sons, New York, 2004, 832 p. ISBN 0-471-66122-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

www stránky FMMI

Další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu - prezenční forma studia: - min. 80% účast na cvičeních; - včasné odevzdání a úspěšné vyřešení programů; - zpracování a prezentace seminární práce; - úspěšné vyřešení zápočtového testu. Podmínky udělení zápočtu - kombinovaná forma studia: - min. 80% účast na cvičeních; - osobní převzetí zadání programů a seminární práce; - včasné odevzdání a úspěšné vyřešení programů a seminární práce; - úspěšné vyřešení zápočtového testu. Podmínky absolvování zkoušky - obě formy studia: - získání zápočtu; - zkoušky z prerekvizit; - úspěšné vyřešení písemné části zkoušky (nutné získat min. počet bodů v každém ze dvou příkladů); - úspěšné absolvování ústní části zkoušky.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
639-0408 BSM Základní statistické metody managementu jakosti Doporučená
639-0803 EM Ekonometrie Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.-2. Komplexní statistická analýza dat (metody ověřování normality dat, nezávislosti dat, homogenity dat, předpokladů o parametrech rozdělení). 3. Metody náhodného výběru. 4.-9. Statistická regulace procesu ( SPC jako testování hypotéz, riziko zbytečného a chybějícího signálu,ARL, OC křivkas cesty zvyšování účinnosti regulačního diagramu. Fáze SPC. Předpoklady pro správné použití tradičních Shewhartových regulačních diagramů. Netradiční metody SPC (EWMA, CUSUM, SR diagramy, diagramy s retransformovanými regulačními mezemi, Hotellingův diagram, ARIMA digramy). 10.-13.. Statistická přejímka (Opakování základních pojmů. Statistické základy. Sestrojení a analýza operativní charakteristiky. Stanovení parametrů přejímacího plánu. Systémy přejímacích plánů. Přejímka srovnáváním a měřením. 14. Prezentace seminárních prací. Cvičení: 1.-3. Komplexní statistická analýza - ověřování předpokladů o datech (testování statistických hypotéz a exploratorní grafy). 4.-9. Statistická regulace procesu (sestrojení a analýza regulačního diagramu, procvičení různých typů regulačních diagramů s důrazem na netradiční metody, fáze statistické regulace procesu). 10.-13. Statistická přejímka (analýza účinnosti přejímacích plánů, volba nejvhodnějšího přejímacího plánu, odvození parametrů přejímacího plánu, různé typy systémů statistických přejímek). 14. Prezentace seminárních prací. Zápočtový test. Udělování zápočtů. Forma cvičení: příklady, řešení vybraných úloh na PC, samostatné řešení individuálních programů, prezentace obsahu odborného textu v cizím jazyce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Individuální programy a seminární práce Projekt 33  19
                Zápočtový test Písemka 4  1
                Aktivní účast na cvičeních Jiný typ úlohy 3  0
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 letní