639-0812/02 – Process Management (PM)

Gurantor departmentDepartment of Quality ManagementCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2012/2013Year of cancellation
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOS35 prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 8+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will : - understand practical aspects of the process management application - understand standardization process - take bearing in operational planing and management - be able to create admissible operational plans - be able to apply some of Lean Methods (5S, Kanban, Poka-Joke, Jidoka, TPM, SMED) - take bearing in practical application of Six Sigma methodology - be able to select the most suitable PPS - be able to apply simple methods of layout optimization - be able to realize the process tíme analysis - be able to create general LP model - be able to solve simple LP problem - to realize an analysis of simple SHO

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Understanding the process approach principles is the main goal of this subject. The subject is mainly specialized in an analysis of time, subject and space structure of the production process using operations research methods, simulation programmes, software for integrated business process management etc.). The firms norm base, progressive management systems (JIT, KANBAN, MRPI, MRPII, OPT, DBR) production planning, scheduling and control, production conformity verification, identification, traceability systems and maintenance systems are dealt with, too.

Compulsory literature:

1. HEIZER, J.: Operations Management. New York, Prentice Hall, 2003. 900 pp. ISBN 0-13-120974-4.

Recommended literature:

STEWENSON, W. J.: Operations Management. 10th ed. IRWING McGraw-Hill: 2008. 906 pp. ISBN 0073377848.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Podmínky udělení zápočtu - prezenční studium: - min. 80% účast na cvičeních; - včasné odevzdání a úspěšné vyřešení programu; - zpracování seminární práce a její prezentace dle naplánovaných termínů; - úspěšné vyřešení písemné práce a zápočtového testu. Podmínky udělení zápočtu - kombinovaná forma studia: - min. 80% účast na prezenční části výuky; - osobní převzetí zadání programů a seminární práce; - včasné odevzdání a úspěšné zpracování programů a seminární práce. Podmínky úspěšného absolvování zkoušky - obě formy studia: - získání zápočtu; - zkoušky z prerekvizit; - úspěšné vyřešení písemné části zkoušky (nutné získat min. počet bodů v každém ze dvou příkladů); - úspěšné absolvování ústní části zkoušky.

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
639-0407 QMS I Quality Management Systems I. Recommended
639-0802 QMSII Quality Management Systems II. Recommended

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Process management. 3. Identification and flow-charting of processes. 4. Process Selection and Facility Layout. 5. Linear Programming . 6. The Transportation Model . 7. Inventory Management. 8. MRP and ERP. 9. JIT and Lean Operations. 10. Lean Six Sigma. 11. Maintenance. 12. Scheduling. 13. Management of Waiting Lines.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2012/2013 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 20
                Programy a seminární práce vč. prezentace Project 20  6
                Písemná práce a zápočtový test Written test 20  14
        Examination Examination 60  31
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2015/2016 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner