639-0812/02 – Management procesů (PM)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOS35 prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování tohoto předmětu budou studenti: - chápat praktické souvislosti aplikace procesního přístupu - schopni orientovat se v problematice normování - mít přehled v oblasti operativního plánování a řízení výroby - budou schopní vytvořit přípustné rozvrhy - budou schopni uplatnit vybrané metody Lean Production (5S, Kanban, Poka-Joke, Jidoka, TMP, SMED) - se orientovat v problematice uplatňování metodiky Six Sigma - umět vybrat nejvhodnější PPS - umět aplikovat jednoduché metody optimalizace prostorového uspořádání výroby - schopni provést časovou analýzu procesu - umět sestavit obecný model LP úlohy - schopní řešit jednoduché LP modely - umět provést analýzu jednoduchého SHO

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je osvojení principů procesního přístupu a řízení procesů. Předmět je zaměřen zejména na analýzu věcné, prostorové a časové struktury výrobního procesu a na metody, které ji umožňují (operační výzkum, simulační programy, software pro intergované řízení procesů apod.). Dále je pozornost věnována normativní základně podniku, progresivním koncepcím řízení (JIT, KANBAN, MRPI, MRPII, OPT, DBR), operativnímu řízení výroby, ověřovní shody ve výrobě, systémům identifikace a sledovatelnosti a systémům péče o výrobní zařízení.

Povinná literatura:

1. NENADÁL, J. a kol.: Moderní systémy řízení jakosti. Praha. Management Press 2000, 283 s. 2. TOMEK, G. – VÁVROVÁ, V.: Řízení výroby. Praha. Grada 1999, 439 s. 3. PITEL, J. a kol.: Ekonomicko-matematické metódy. Bratislava, Príroda 1988, 630 s. 4. KOŠTURIAK, J. a kol.: Projektovanie výrobných systémov pre 21. storočie. Žilina. ŽU 2000, 397 s. 5. DILWORTH, J.B.: Operations Management. New York. McGraw Hill 1992, 732 s.

Doporučená literatura:

HEIZER, J.: Operations Management. New York, Prentice Hall, 2003. 900 pp. ISBN 0-13-120974-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu - prezenční studium: - min. 80% účast na cvičeních; - včasné odevzdání a úspěšné vyřešení programu; - zpracování seminární práce a její prezentace dle naplánovaných termínů; - úspěšné vyřešení písemné práce a zápočtového testu. Podmínky udělení zápočtu - kombinovaná forma studia: - min. 80% účast na prezenční části výuky; - osobní převzetí zadání programů a seminární práce; - včasné odevzdání a úspěšné zpracování programů a seminární práce. Podmínky úspěšného absolvování zkoušky - obě formy studia: - získání zápočtu; - zkoušky z prerekvizit; - úspěšné vyřešení písemné části zkoušky (nutné získat min. počet bodů v každém ze dvou příkladů); - úspěšné absolvování ústní části zkoušky.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
639-0407 QMS I Systémy managementu jakosti I. Doporučená
639-0802 QMSII Systémy managementu jakosti II. Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnovy přednášek: 1. Principy a metody realizace procesního přístupu k organizaci produkčních systémů. 2. Metody identifikace a popisu procesů. 3. Základy projektování výrobních systémů. 4. Výrobní proces a jeho věcná, prostorová, časová struktura. 5. Metody analýzy a optimalizace prostorové a věcné struktury výrobního procesu. 6. Metody analýzy časové struktury výrobního procesu. 7. Základy lineárního programování. 8. Normativní základna řízení výroby. 9. Operativní řízení výroby. Operativní plánování výroby. Operativní evidence. Změnové a odchylkové řízení. 10 Systémy řízení výroby (MRP, OPT, JIT, KANBAN, DBR). 11.Ověřování shody. 12.Identifikovatelnost a sledovatelnost procesu. 13.Systémy údržby výrobního zařízení. 14.Teorie hromadné obsluhy. 15. Základy modelování diskrétních systémů v simulačním prostředí Witness. Program cvičení: - Metody analýzy a optimalizace prostorové struktury procesu. - Metody stanovení délky průběžné doby výroby. - Lineární programování (formulace modelu, aplikace simplexové metody, řešení dopravních úloh). - Metody rozvrhování výroby. - Modelování systémů hromadné obsluhy v simulačním prostředí Witness. - Testy. - Zápočet. Forma cvičení: příklady, řešení vybraných úloh na PC, programy, prezentované referáty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Programy a seminární práce vč. prezentace Projekt 20  6
                Písemná práce a zápočtový test Písemka 20  14
        Zkouška Zkouška 60  31
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku