639-0905/02 – Plánování jakosti (QP)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLU30 prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět • demonstrovat metodické postupy plánování jakosti • identifikovat vhodné metody plánování jakosti • aplikovat vybrané metody plánování jakosti • interpretovat výsledky aplikace metod • navrhovat vhodná opatření

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je osvojení metodických postupů a metod plánování jakosti. Pozornost je věnována moderním metodickým přístupům k plánování jakosti produktů, požadavkům procesů schvalování produktů do sériové výroby, vybraným metodám plánování jakosti, například metodě QFD, přezkoumání návrhu, metodě FMEA, FTA, analýzám systémů měření, analýzám způsobilosti procesů a výrobních zařízení, skupině sedmi nových nástrojů managementu jakosti a dalším specializovaným metodám.

Povinná literatura:

1. PLURA, J. Plánování a neustálé zlepšování jakosti. 1. vydání. Praha: Computer Press, 2001. 244 s. ISBN 80-7226-543 PLURA, J. Plánování jakosti I (studijní opora předmětu). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008, 103 s. PLURA, J. Plánování jakosti II [online]. Vyd. 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 172 s., 1 CD-ROM, ISBN 978-80-248-2588-5 Moderní plánování kvality produktu (APQP) a plán kontroly a řízení: referenční příručka. 2. vyd. Praha: Česká společnost pro jakost, 2009, 107 s., ISBN 978-80-02-02142-1

Doporučená literatura:

PPAP – Proces schvalování dílů do sériové výroby. 4. vydání. Praha: Česká společnost pro jakost, 2006 RE VELLE, J. B.- MORAN, J. W. – COX, C. A.: The QFD Handbook. New York: John Wiley&Sons, Inc., 2000, 410 pp. ISBN 0-471-17381-9 KOTZ, S. – LOVELACE, C.R.: Process Capability Indices in Theory and Practice. New York: Oxford University Press, 1998, ISBN 0-340-69177-8 Analýza systému měření (QS 9000: MSA, 4. vyd., 2010). Česká společnost pro jakost, 2011 ČSN ISO 10005 Systémy managementu kvality. – Směrnice pro plány kvality. Praha: ČSNI, 2006 ČSN ISO 10006 Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů. Praha: ČSNI, 2004

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování písemné práce ke zkoušce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah a význam plánování jakosti. Plánování jakosti podle norem souboru ISO 9000. Plány jakosti, účel použití. Doporučený obsah plánů jakosti podle ČSN ISO 10005:2006. Metodické přístupy k plánování jakosti produktů. Plánování jakosti produktů podle J. M. Jurana. Pokročilé plánování jakosti produktů (APQP). Kontrolní plány a jejich použití. Proces schvalování dílů pro sériovou výrobu (PPAP). Metoda QFD a její použití. Základní a zdokonalená varianta Domu jakosti. Čtyřmaticový přístup. Matice matic. Přezkoumání návrhu, cíle, zásady, obsah. Metoda FMEA a její použití. FMEA návrhu produktu. FMEA procesu. Analýza stromu poruchových stavů (metoda FTA). Analýza způsobilosti procesu, postup, řešení nestandardních situací. Analýza způsobilosti výrobního zařízení. Indexy způsobilosti procesu a jejich interpretace. Citlivost indexů způsobilosti na změny procesu. Využití indexů způsobilosti k odhadu výskytu neshodných produktů. Faktory ovlivňující vypovídací schopnost indexů způsobilosti procesu. Intervalové odhady indexů způsobilosti procesu. Analýza způsobilosti procesu v případě neměřitelných znaků jakosti. Statistické vlastnosti systémů měření. Analýza systému měření pomocí indexů Cg a Cgk. Analýza stability, strannosti a linearity systému měření. Analýza opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření. Analýza systémů měření při kontrole srovnáváním. Sedm nových nástrojů managementu jakosti a jejich využití při plánování jakosti. Afinitní diagram. Diagram vzájemných vztahů. Systematický diagram. Maticový diagram. Diagram PDPC. Analýza údajů v matici, postup, metody. Síťový graf, postup zpracování a vyhodnocení. Časové rezervy činností. Ganttův diagram. Metodické postupy zlepšování jakosti a řešení problémů. Cyklus PDCA. Metoda Quality Journal. Metoda G8D. Základy managementu projektů. Životní cyklus projektu. Typy organizace projektů. Management jakosti projektů podle ČSN ISO 10006:2004.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.