639-0936/04 – Plánování kvality (PK)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLU30 prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět demonstrovat metodické postupy plánování kvality, identifikovat vhodné metody plánování kvality a aplikovat je, interpretovat výsledky aplikace metod a na jejich základě navrhovat vhodná opatření.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je osvojení metodických postupů a metod plánování kvality. Pozornost je věnována moderním metodickým přístupům k plánování kvality produktů, požadavkům procesů schvalování produktů do sériové výroby, vybraným metodám plánování kvality, například metodě QFD, přezkoumání návrhu, metodě FMEA, FTA, analýzám systémů měření, analýzám způsobilosti procesů a výrobních zařízení, skupině sedmi nových nástrojů managementu jakosti a dalším specializovaným metodám.

Povinná literatura:

PLURA, J. Plánování a neustálé zlepšování jakosti. 1. vydání. Praha: Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-543-1. PLURA, J. Plánování jakosti II [online]. Vyd. 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. CD-ROM. ISBN 978-80-248-2588-5. DE FEO, J. A. and F. M. GRYNA. Juran's quality management and analysis. 6th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2015. ISBN 978-0-07-352344-6. STAMATIS, D. H. Introduction to risk and failures: tools and methodologies. Hoboken: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2014. ISBN 978-1-4822-3479-4.

Doporučená literatura:

Moderní plánování kvality produktu (APQP) a plán kontroly a řízení: referenční příručka. 2. vyd. Praha: Česká společnost pro jakost, 2009. ISBN: 978-80-02-02142-1 PPAP – Proces schvalování dílů do sériové výroby. 4. vydání. Praha: Česká společnost pro jakost, 2006. Analýza možných způsobů a důsledků poruch (FMEA). 4. vydání, Praha: Česká společnost pro jakost, 2008. ISBN 978-80-02-02101-8. Analýza systémů měření (MSA): příručka. 4. vyd. Praha: Česká společnost pro jakost, 2011. ČSN ISO 10005 Systémy managementu kvality. – Směrnice pro plány kvality. Praha: ČSNI, 2006. ČSN ISO 10006 Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů. Praha: ČSNI, 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminárního projektu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Obsah a význam plánování kvality. Plánování kvality podle norem souboru ISO 9000. • Plány kvality, účel použití. Doporučený obsah plánů kvality podle ČSN ISO 10005:2006. Plány kontroly a řízení a jejich použití. • Metodické přístupy k plánování kvality produktů. Plánování kvality produktů podle J. M. Jurana. Pokročilé plánování kvality produktů (APQP). Proces schvalování dílů pro sériovou výrobu (PPAP, PPF). • Metoda QFD a její použití. Základní a zdokonalená varianta Domu kvality. Čtyřmaticový přístup. Matice matic. • Přezkoumání návrhu, cíle, zásady, obsah. • Metoda FMEA a její použití. FMEA návrhu produktu. FMEA procesu. • Analýza stromu poruchových stavů (metoda FTA). • Analýza způsobilosti procesu, postup, řešení nestandardních situací. Analýza způsobilosti výrobního zařízení. • Indexy způsobilosti procesu a jejich interpretace. Citlivost indexů způsobilosti na změny procesu. Využití indexů způsobilosti k odhadu výskytu neshodných produktů. Faktory ovlivňující vypovídací schopnost indexů způsobilosti procesu. Intervalové odhady indexů způsobilosti procesu. • Analýza způsobilosti procesu v případě neměřitelných znaků kvality. • Statistické vlastnosti systémů měření. Analýza systému měření pomocí indexů Cg a Cgk. • Analýza stability, strannosti a linearity systému měření. • Analýza opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření. • Analýza systémů měření při kontrole srovnáváním. • Sedm nových nástrojů managementu kvality a jejich využití při plánování kvality. Afinitní diagram. Diagram vzájemných vztahů. Systematický diagram. Maticový diagram. Diagram PDPC. Analýza údajů v matici, postup, metody. Síťový graf, postup zpracování a vyhodnocení. Časové rezervy činností. Ganttův diagram. • Metodické postupy zlepšování kvality a řešení problémů. Cyklus PDCA. Metoda Quality Journal. Metoda G8D. • Základy managementu projektů. Životní cyklus projektu. Typy organizace projektů. Management kvality projektů podle ČSN ISO 10006:2004.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.