639-3008/02 – Diplomové praktikum (DP)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLA077 Ing. Pavel Klaput, Ph.D.
NOS35 prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4
kombinovaná Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student získá informace o organizaci zpracování diplomové práce; - student si vybere téma diplomové práce; - student je veden k zahájení aktivní přípravy na zpracování diplomové práce; - student se seznámí s prostředím, ve kterém bude zpracovávat diplomovou práci; - student získá představu o praktickém uplatňování metod a nástroj, se kterými se seznámil během studia. Získané dovednosti: - student nabude hlubších schopností samostatně pracovat s teoretickými informacemi a zpracovat je ve formě rešerší; - student bude schopen samostatně získávat praktické informace ve firmách a komunikovat odborná témata.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je zvolit téma diplomové práce a zahájit pravidelnou činnost při zpracování tématu.

Povinná literatura:

LENORT, R. Závazné zásady pro vypracování závěrečných prací Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Studijní opora. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. BUI, Y. N. How to write a master's thesis. 2nd ed. Los Angeles: SAGE, c2014. ISBN 978-1-4522-0351-5. TKAČÍKOVÁ, D. Jak zpracovávat bibliografické citace a vytvářet jejich soupisy podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2158-0. Zásady pro vypracování závěrečné práce na FMMI, VŠB-TUO: https://www.fmmi.vsb.cz/cs/studenti/dokumenty-k-bp-a-dp/index.html.

Doporučená literatura:

TAUFER, I., J. KOTYK a M. JAVŮREK. Jak psát a obhajovat závěrečnou práci: bakalářskou, diplomovou, rigorózní, disertační,habilitační. 2., dopl. a opr. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. ISBN 978-80-7395-746-9. BUI, Y. N. How to write a master's thesis. 2nd ed. Los Angeles: SAGE, 2014. ISBN 978-1-4522-0351-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování dvou odborných exkurzí pořádaných katedrou; vypracování a prezentace seminární práce zaměřené na přípravu zpracování diplomové práce; absolvování 14-denní odborné praxe se zaměřením na téma diplomové práce; zpracování a předložení zprávy z praxe.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Seznámení s organizací zpracování diplomové práce; informace o obecných požadavcích na zpracování diplomové práce; ukázky diplomových prací; • Výběr tématu diplomové práce; • Prvotní schůzka se zadavatelem tématu (pracovník dané katedry nebo firmy), upřesnění tématu a dílčích cílů; • Přiřazení vedoucího diplomové práce; • Prezentace seminárního projektu se zaměřením na téma diplomové práce (charakteristika řešeného problému, charakteristika firmy, stručný nástin stávajícího způsobu řešení dané problematiky, rešerše z odborné tuzemské i zahraniční literatury; • 14 denní odborná praxe ve firmě, kde bude řešena diplomová práce; • Zpracování zprávy z praxe; • Odborné exkurze ve dvou výrobních firmách se zaměřením na management kvality a řízení výrobního procesu.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.