639-3010/03 – Management procesů (MP)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOS35 prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
SMA0011 Ing. Tereza Smajdorová, Ph.D.
TYL0031 Ing. Eva Tylečková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se má seznámit s postupy a metodami prostorové a časové analýzy procesů, má pochopit smysl a obsah normování, plánování a řízení výrobních, obslužných a pomocných procesů, má se zorientovat v progresivních koncepcích řízení výrobních systému, má získat schopnosti aplikovat vybrané metody operačního výzkumu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je osvojení principů procesního přístupu a řízení procesů. Předmět je zaměřen zejména na analýzu věcné, prostorové a časové struktury výrobního procesu a na metody, které ji umožňují (operační výzkum, simulační programy, software pro integrované řízení procesů apod.). Dále je pozornost věnována normativní základně podniku, progresivním koncepcím řízení (JIT, KANBAN, MRPI, MRPII, OPT, DBR), operativnímu řízení výroby, ověřovní shody ve výrobě, systémům identifikace a sledovatelnosti a systémům péče o výrobní zařízení.

Povinná literatura:

NOSKIEVIČOVÁ, D. Management procesů. Ostrava: VŠB-TUO, 2013. NENADÁL, J., D. NOSKIEVIČOVÁ, J. PLURA, R. PETŘÍKOVÁ a J. TOŠENOVSKÝ. Moderní management jakosti (principy, postupy, metody). Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-186-7. TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Integrované řízení výroby. Praha: Grada 2014. ISBN 978-80-247-4486-5. HEINZER, J., B. RENDER a CH. MUNSON. Principles of Operations Management. New York: Pearson, 2017. ISBN 978-013413042-2.

Doporučená literatura:

FIALA, P. aj. Operační výzkum. Nové trendy. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-036-2. ROSING, M., A. N. SCHEER a H. SCHEER. The Complete Business Process Handbook, Vol.1. Waltham: Elsevier, 2015. ISBN 978-012799959-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kombinovaná zkouška. Vypracování 2 individuálních projektů. Vyřešení 1 průběžného testu a zápočtového testu. 80% účast na cvičeních.

E-learning

http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/639/639-Management_procesu.pdf

Další požadavky na studenta

Vypracování individuálních projektů; zpracování seminární práce na téma doplňující přednášenou problematiku a její prezentace; absolvování zápočtového testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Proces a jeho věcná, prostorová, časová struktura. 2. Metody identifikace a popisu procesů (postupový diagram, oběhový diagram, šachovnicová tabulka, trojúhelníková tabulka vzájemných vztahů). 3. Základy projektování výrobních systémů. Všeobecné zásady pro vytváření výrobní dispozice. Metody analýzy a optimalizace prostorové a věcné struktury výrobního procesu. Metody výměnné, metody konstrukční (metoda CRAFT, metoda souřadnicová, metoda trojúhelníková. 4. Metody analýzy časové struktury výrobního procesu Způsoby seřizování pracovišť, způsoby předávání dávek. Grafická a numerická metoda. 5. Základy lineárního programování (LP). Struktura LP modelu, druhy řešení, metody řešení (grafická metoda a simplexová metoda. Tvorba obecného modelu, jeho úpravy. 6. Tvorba modelu a řešení vybraných typových LP úloh (směsná úloha, řezné plány, úloha optimálního výrobního plánu). 7. Dopravní problém (aproximační metody a metoda MODI). 8. Normativní základna řízení výroby. Cíle normování, typy norem, jejich struktura a metody stanovení (normy technické, technickohospodářské, operativního řízení výroby). 9. Operativní řízení výroby (cíle, struktura, metody). Operativní plánování výroby (cíle, formy, struktura, metody). Operativní evidence (formy ve vazbě na typu výroby). Změnové a odchylkové řízení (cíle, struktura). 10. Systémy řízení výroby (MRP, OPT, JIT, KANBAN, DBR) – cíle, principy, rozdíly, podmínky vhodnosti jednotlivých systémů. 11. Ověřování shody (cíle, principy, formy, struktura, metody). 12. Identifikovatelnost a sledovatelnost procesu (cíle, principy, metody). 13. Systémy údržby výrobního zařízení (podstata, formy – po poruše, preventivní prediktivní údržba), systém totální preventivní údržby). 14. Teorie hromadné obsluhy (princip, struktura systému hromadné obsluhy (SHO), typy SHO, ukazatelé efektivnosti SHO, analýza efektivnosti SHO).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech. Tj. - vypracování 2 správně vyřešených programů; - vypracování 1 seminární práce. Rozsah povinné účasti: 40%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní