639-3019/01 – Řízení změn (CM)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity5
Garant předmětuIng. Zdenka Hofbruckerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zdenka Hofbruckerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOF0045 Ing. Zdenka Hofbruckerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je předat studentům širší teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti inovací, managementu změn, hodnotového managementu a metodiky TRIZ. Získané znalosti: - umět charakterizovat základní kroky procesu změny a definovat základní principy a postupy managementu inovací, - formulovat význam a využití hodnotového managementu, - umět popsat základní principy metody TRIZ. Získané dovednosti: - umět rozhodovat o vhodnosti využití kroků změny v oblasti managementu změny, - znát a umět využívat metody a nástroje k úspěšné realizaci inovací, - umět využít svých znalostí k využití a aplikaci základních principů hodnotového managementu, - umět aplikovat své teoretické poznatky k oblasti TRIZ do své budoucí praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout vědomosti o možnostech řízení inovačních procesů za účelem dosáhnutí prosperity podniku. K tomu slouží zvládnutí základů teorie inovací a nástrojů řízení inovací. Těžištěm předmětu jsou poznatky z oblasti hodnotového managementu a informace o možnosti uplatnění metod pro tvorbu a řešení inovačních zadání. Jedná se o účinné nástroje řízení změn, zdokonalování systémů a procesů. Součástí výuky je seznámení se s manažerskými dovednostmi potřebnými k prosazování změn a postupy získávání kolegů na stranu změny. Posluchači jsou připravování pro řízení změn v organizaci, které jsou nezbytné pro udržení konkurenceschopnosti podniku.

Povinná literatura:

HALFAROVÁ, P. Řízení změn. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2582-3. Dostupné z: http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/CM/index.htm KOTTER, J. P. a H. RATHGEBER. Náš ledovec se rozpouští. Hodkovičky [Praha]: Pragma, c2008. ISBN 978-80-7349-100-0. JOHNSON, S. Kam se poděl můj sýr? Praha: Pragma, 2004. ISBN 80-720-5942-4. KOTTER, J. P. a D. S. COHEN. Srdce změny: skutečné příběhy o tom, jak lidé mění své organizace. Praha: Management Press, 2003. ISBN 80-726-1095-3. GUPTA, P. a B. E. TRUSKO, ed. Global innovation science handbook. New York: McGraw-Hill Education, c2014. ISBN 978-0-07-179270-7.

Doporučená literatura:

VEBER, J. Management inovací. Praha: Managemetn Press, 2016. ISBN 978-80-7261-423-3.ČSN EN 12973:2000. Hodnotový management. Praha, ČNI, 2000. KOTTER, J. P. Vedení procesu změny: osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. 2. aktualizované vyd. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-314-4. VDA 4. Zajišťování kvality v oblasti procesů: 2, přepracované a rozšířené vydání, 2013. VLČEK, R. Strategie hodnotových inovací: tvorba, rozvoj a měřitelnost inovací. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-048-5. REVELLE, J. B. Manufacturing handbook of best practices: an innovation, productivity, and quality focus. Boca Raton: St. Lucie Press, c2002. ISBN 15-744-4300-3. TIDD, J. a J. BESSANT. Managing innovation: integrating technological, market, and organizational change. 4th ed. Hoboken, NJ: Wiley, c2009. ISBN 978-047-0998-106. TROTT, P. a J. BESSANT. Innovation management and new product development: integrating technological, market, and organizational change. 5th ed. New York: Financial Times/Prentice Hall, c2012. ISBN 978-027-3736-561. DAVILA, T., M. J. EPSTEIN a R. SHELTON. Making innovation work: how to manage it, measure it, and profit from it. 5th ed. Upper Saddle River: Wharton School Publishing, c2006. ISBN 01-314-9786-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování 1 prezentace na zvolené téma Vypracování 1 individuálního projektu Aktivní účast na cvičeních (80 %) Splnění zápočtového testu Písemná zkouška

E-learning

http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/CM/index.htm

Další požadavky na studenta

Studium aktuálních časopiseckých materiálů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Řízení změn. Vnímání a potřeba inovací. Základní pojmy a souvislosti. 2. Předpoklady vytváření inovací. Inovace a podnikání. Inovativní organizace. Požadavky podnikatelského prostředí. 3. Inovační řády. Rothwellových pět generací inovačních modelů. 4. Inovační cyklus. Zdroje inovačních příležitostí. 5. Identifikace a vymezení problému. Postupy řešení problému. Volba techniky řešení. Techniky řešení problémů. 6. Tvořivost – fáze tvořivého procesu, prvky tvořivé činnosti. Tvořivá práce v organizacích. 7. Osm kroků procesu změny dle J. P. Kottera. 8. Systémový přístup, funkčně nákladový princip. Zásady definování funkcí, pravidla pro funkční popis, charakteristika funkcí a jejich vyhodnocení. 9. Hodnotový management – historie a souvislosti. Úspěšné aplikace hodnotového managementu. Fáze procesu zdokonalování metodikou hodnotové analýzy a hodnotového inženýrství. Aktivity, základní logický tok otázek a výsledky jednotlivých fází. 10. Funkčně – nákladová analýza technických systémů. Zdokonalování zjednodušováním struktury. Zdokonalování rozvíjením struktury. 11. Tvorba a řešení inovačních zadání – metoda TRIZ. Všeobecný postup při řešení inovačních úloh. Altšulerova tabulka.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 21
                Seminární práce Semestrální projekt 20  0
                Zápočtový test Písemka 20  11
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na přednáškách (80 %) Seminární práce na zvolené téma Zápočtový test

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu PM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu PM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu PM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu PM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu PM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu PM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu PM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu PM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu PM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu PM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu PM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu PM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality PPK K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní