651-0901/01 – Fyzikální chemie (FCH)

Garantující katedraKatedra chemie a fyzikálně-chemických procesůKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOB30 prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubit znalosti studenta v oblasti fyzikální chemie se zaměřením na moderní směry rozvoje této přírodní vědy v chemických technologiích.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Obsahem předmětu je chemická termodynamika (termodynamický popis soustav a dějů, popis chemických a fázových rovnováh) a chemická kinetika (kinetická analýza homogenních a heterogenních reakcí). Výběr kapitol bude proveden na základě orientace doktorské disertační práce společně se školitelem.

Povinná literatura:

ATKINS, P. W. Fyzikálna chémia. (Časť 1, 2a, 2b,3). Bratislava: Slovenská technická univerzita, 1999. ISBN 80-227-1238-8. MOORE, Walter J. Fyzikální chemie. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1981. KELLÖ, Vojtech a Alexander TKÁČ. Fyzikálna chémia. 3. upr. vyd. Bratislava: Alfa, 1977. ATKINS, P. W. a Julio DE PAULA. Atkins' Physical chemistry. 10th ed. Oxford: Oxford University Press, c2014. ISBN 978-0-19-969740-3.

Doporučená literatura:

Aktuální články v odborných periodikách.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Chemická termodynamika. I. věta termodynamická, formulace a význam. Entalpie, vliv teploty a tlaku na tuto veličinu. Reakční entalpie (tepla), termochemické zákony a jejich použití. Závislost reakčních tepel na teplotě. Teoretická reakční teplota. II. věta termodynamická, formulace a význam. Entropie, vliv teploty, tlaku a objemu na tuto veličinu. Termodynamické potenciály – Helmholtzova a Gibbsova energie, podmínky průběhu a rovnováhy dějů. Afinita chemických reakcí. Gibbs–Helmholtzovy rovnice a jejich použití. Parciální molární veličiny – definice, vlastnosti. Chemický potenciál a jeho význam. Chemické rovnováhy, vliv vnějších podmínek na rovnováhu. Princip Le Chaterier–Braunův. Fázové rovnováhy, fáze, složky, stupně volnosti. Podmínky rovnováhy mezi fázemi. Gibbsův zákon fází, jeho aplikace na jednosložkové a vícesložkové soustavy. Clapeyronova a Clausius–Clapeyronova rovnice. Roztoky. Klasifikace roztoků. Roztoky neelektrolytů, roztoky ideální a reálné. Empirické zákony popisující roztoky – Raoultův zákon a Henryho zákon. Reálné roztoky, volba standardního stavu pro složky roztoku, odchylky vzhledem k Raoultovu a Henryho zákonu, různé pojetí aktivit, aktivitní koeficient. Interakční koeficient, výpočet aktivitních koeficientů ve vícesložkových soustavách. Některé možnosti stanovení aktivit. Termodynamické funkce a modely roztoků. Diferenciální a integrální veličiny. Směšovací a dodatkové veličiny. Chemická kinetika. Kinetika homogenních chemických reakcí. Guldberg–Waagův zákon, kinetická interpretace rovnováhy. Kinetika reakcí 1., 2. a vyšších řádů. Mechanismus chemických reakcí: simultánních, protisměrných, souběžných a následných, matematické řešení. Závislost reakční rychlosti na teplotě, Arrheniova rovnice. Teorie reakční rychlosti. Závislost reakční rychlosti na tlaku. Kinetika heterogenních chemických reakcí, články heterogenní kinetiky. Difúze, molekulární difúze, I. a II. Fickův zákon, následná a souběžná difúze, principy řešení. Adsorpce, fyzikální a chemická. Adsorpce plynů na tuhé fázi. Adsorpční izotermy. Adsorpce z roztoků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0715D270006) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D270006) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P0715D270006) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270006) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270006) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270006) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.