651-0923/02 – Využití analytické chemie v metalurgickém komplexu (VACH)

Garantující katedraKatedra chemie a fyzikálně-chemických procesůKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+10
kombinovaná Zkouška 20+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat přehled o analytických metodách, které se uplatňují při analýze vstupních rovin a produktů včetně odpadů z výroby oceli, železa a neželezných kovů, popř. jejich slitin.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí z oblasti charakterizace materiálů (vstupních surovin, produktů i odpadů) vyskytujících se v metalurgickém komplexu. Obsah je rozdělen na metody poskytující informace o přípravě vzorků a metodách stanovení jak prvků, tak organických sloučenin. Pozornost je věnována také metodám zpracování výsledků.

Povinná literatura:

KRAKOVSKÁ, E. H., M. KUSS. Rozklady v analytickej chemii, VIENALA, Košice, 2001. PLŠKO, E. Všeobecná analytická chémia. Český Těšín: 2 Theta, 2011. ISBN 978-80-86380-61-2. ČERNOHORSKÝ, T. a P. JANDERA. Atomová spektroskopie, Univerzita Pardubice, 1997. SUCHÁNEK, M. a D. MILDE, ed. Stanovení nejistoty analytického měření: pokyn EURACHEM/CITAC. 4. české rozš. vyd. Přeložil Zbyněk PLZÁK. Praha: Eurachem - ČR, 2014. Kvalimetrie. Řada příruček pro laboratoře, 19. ISBN 978-80-86322-07-0. HIGSON, S., P., J. Analytical Chemistry, Oxford University Press, 2005. ISBN-10: 0-19-850289-3.

Doporučená literatura:

Elektroanalytické metody, sborník přednášek z kurzu, 1. vydání, 2 THETA, Český Těšín 2001. JOSKA, L. a K. PŘIKRYLOVÁ. Speciální chemické a instrumentální analytické metody. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická [Praha], 1990. ISBN 80-7080-060-7. ATKINS, P., W. and J. PAULA. Atkin´s Physical Chemistry. Oxford UP 2003, ISBN 0198792859.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracovat seminární práci dle zadání garanta předmětu související s experimentální práci v laboratoři. Výběr tématu bude proveden na základě zaměření doktorské disertační práce společně se školitelem.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní okruhy předmětu jsou následující: 1. Specifika fyzikální a chemické přípravy vzorků jednotlivých materiálů ve vztahu ke stanovovaným analytům. Využití separačních technik. 2. Aplikace atomové fluorescenční spektroskopie, postupy a interpretace výsledků. 3. Metody atomové absorpční spektroskopie ve vztahu ke stanovení zejména stopových koncentrací analytů v matricích na bázi železa, oceli a slitin železa i neželezných kovů. 4. Přednosti, nedostatky a využití atomové emisní spektroskopie (s indukčně vázaným plazmatem, buzení jiskrou, elektrickým obloukem, doutnavým výbojem, plazmatem nebo laserem). 5. Elektrochemické metody analýzy a jejich využití. 6. Postupy stanovení nekovových analytů jako je síra, uhlík, kyslík aj. 7. Stanovení organických polutantů v produktech pyrometalurgické výroby chromatografickými metodami včetně přípravy vzorků. 8. Základy chemometrie pro zajištění kvality analytických výsledků. Náplň cvičení: Praktické aplikace jednotlivých metod při stanovení vybraných analytů v laboratoři. Výběr metod může být zaměřený na obsah zpracovávaného tématu disertační práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0715D130002) Chemická metalurgie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D130002) Chemická metalurgie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D130002) Chemická metalurgie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D130002) Chemická metalurgie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D130002) Chemická metalurgie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.