651-0975/01 – Chemie a technologie paliv (CHTP)

Garantující katedraKatedra chemie a fyzikálně-chemických procesůKredity10
Garant předmětudoc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR57 doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi o chemických a environmentálních aspektech stávajících a perspektivních technologiích a politice palivářství. Student bude umět: - charakterizovat principy palivářských procesů - vytvořit a hodnotit hmotnostní a energetické bilance těchto procesů - posoudit kvalitu materiálových vstupů do palivářských procesů - posoudit environmentální rizika zvolených technologií - navrhnout optimální postupy zpracování odpadů

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Náplní předmětu je seznámení s teorií palivářských procesů a jejich aplikací v průmyslovém měřítku. Poskytne komplexní znalosti z problematiky zpracování a energetického využití fosilních uhlíkatých paliv (uhlí, ropa, zemní plyn) a biopaliv s úzkou vazbou na ochranu životního prostředí. Seznámí se ss novými trendy v palivářství a strategickými koncepcemi z pohledu ČR i světa.

Povinná literatura:

LEGEMZA,J., FRÖHLICHOVÁ,M., FINDORÁK,R. Tradičné a alternatívne palivá v metalurgii. Košice: TU v Košicích, 2015. ISBN 978-80-553-2154-7. ROUBÍČEK,V., BUCHTELE,J. Chemie uhlí a jeho využití. VŠB-TU Ostrava, 1996, 216 s. ISBN 80-7078-406-7. BENEŠ, M.: Vlastnosti topných plynů (učební text 2. vydání), VŠCHT Praha 1997. SPEIGHT, J.G. Chemistry and Technology of Petroleum. CRC/Taylor & Francis 2007. 945 s. ISBN 0-471-36167-4. KLASS, D: Biomass for Renewable Energy, Fuels, and Chemicals Elsevier Inc. 1998, 651s. (dostupné jako e-book).

Doporučená literatura:

BLAŽEK,J., RÁBL, V. Základy zpracování a využití ropy. VŠCHT Praha 2006. ISBN 80-7080-619-2. KANDIAOTI,R., HEROD,A., BERTLE,K. Solid Fuels and Heavy Hydrocarbon Liquids. Elsevier 2006. 353 s.ISBN 0-080-44486-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace seminární práce a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální požadavky vycházejí z konkrétního tématu PhD práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. Ekonomické aspekty využívání paliv. Vývoj a perspektivy palivářství. Geneze kaustobiolitů a jejich světové zásoby. Teoretické základy termických procesů (pyrolýza, hoření, zplyňování). Energetické bilance. Tuhá paliva. Současné názory na složení a strukturu uhlí. Chemismus karbonizace uhlí. Proces samovznícení. Možnosti získávání kapalných paliv z uhlí. Clean Coal Technology. Neenergetické využití uhlí a produktů jeho zpracování. Kapalná paliva. Složení ropy a klasifikace rop. Těžba, základní zpracování, doprava a skladování. Chemie procesů rafinace a zpracování ropy. Alternativní paliva (bitumenní písky a extratěžké ropy, kerogenní horniny, břidlicový plyn). Plynná paliva (zemní plyn, CBM, vodík). Zplyňování uhlí. Reaktory pro zplyňování. Podzemní zplyňování. Čištění a skladování plynných paliv. Biopaliva (alkoholová, bionafta, bioplyn). Spalování, zplyňování a pyrolýza biomasy. Přímá přeměna chemické energie na elektrickou. Princip, konstrukce a typy palivových článků. Aplikace a perspektivy. Pohonné hmoty pro mobilní prostředky. Spalování paliv ve vznětových, zážehových a reaktivních motorech. Výroba pohonných hmot a mazadel. Ko-procesing. Procesy zplyňování, pyrolýzy a zkapalňování uhlí s organickými odpady. Paliva v metalurgii. Tradiční a alternativní uhlíkatá paliva ve výrobě aglomerázů, surového železa, oceli a feroslitin. Požadavky na kvalitu. Ekologické aspekty využívání paliv.Tradiční uhlíkatá paliva a životní prostředí (emise, smog, skleníkový efekt). Chemismus sekvestrace oxidu uhličitého). Degradace ropy a jejich derivátů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.