651-2024/04 – Průmyslové technologie a životní prostředí (PTaŽP)

Garantující katedraKatedra chemie a fyzikálně-chemických procesůKredity3
Garant předmětuIng. Jiří Fiedor, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Fiedor, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FIE38 Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět charakterizovat jednotlivé vybrané technologie v provozních souvislostech a spojených environmentálních rizik - student bude umět formulovat priority a navrhnout případná opatření z ekonomického i environmentálního pohledu - student bude umět využít svých znalostí ve věci rozhodování o vhodnosti navržené technologie ve vybraném průmyslovém odvětví - student bude umět aplikovat své teoretické a praktické poznatky z oblasti jednotlivých výrob i ve vztahu k porovnání dopadů na ŽP, udržitelné výrobě a ochraně životního prostředí

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student se seznámí s charakteristikou jednotlivých vybraných technologií v provozních souvislostech společně s jejich riziky pro životního prostředí a jeho složky. Student bude umět formulovat priority a navrhnout případná opatření z ekonomického i environmentálního pohledu.

Povinná literatura:

Bartusek, S., Fečko, P. Dopady technologií pro zpracování hutních odpadů na životní prostředí. Studie. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava-Poruba, 2005, 160 s. Adamec, Vl.,Bartusek, S. et al. Environmental Technologies and Eco-innovation in the Czech Republic. Ministry of the Environment of the Czech Republic. Prag, p.115. ISBN: 978-80-85087-69-7. Adamec, Vl., Bartusek, S., et al. Environmentální technologie a ekoinovace v České republice II. 135 stran, vydala CENIA, Praha 2010. ISBN 978-80-85087-90-1. Platná environmentální legislativa EU a ČR. Surampalli, Rao. Handbook of Environmental Engineering. Ne York: Mcgraw Hill Book Co., 2018, 576 s. ISBN 978-12-59860-22-5.

Doporučená literatura:

Králiková, R. et al. Technika ochrany životného prostredia. ELFA s.r.o. , Košice 2007, 303 s. ISBN 978-80-8086-062-2. Bartusek, S., Fečko, P. Dopady technologií pro zpracování hutních odpadů na životní prostředí. Studie. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 160 s., Ostrava-Poruba, říjen 2005. Škapa, P. Vliv dopravy na životní prostředí. Ostrava. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2000. ISBN 80-7078-805-4. Roubíček, V., Buchtele, J. Uhlí: zdroje, procesy, užití. Ostrava: Montanex, 2002. ISBN 80-7225-063-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- zápočtový test - aktivní účast na cvičeních

E-learning

https://www.fmmi.vsb.cz/modin/cs/studijni-opory/resitelsky-tym-1-procesni-inzenyrstvi/prumyslove-technologie-a-zivotni-prostredi/

Další požadavky na studenta

- zprávy z exkurzí - zápočtový test

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vliv průmyslu na životní prostředí – historický vývoj a současnost. Současné požadavky na průmyslové technologie. Environmentální značení a jeho význam pro budoucího spotřebitele. Základní ekonomické a legislativní nástroje ochrany životního prostředí. IPPC pro průmyslové výroby a jeho dopady na praxi. 2. Energetika I. Energetická politika státu ve vztahu k složkám životního prostředí. Výroba elektrické a tepelné energie v ČR. Kategorizace zdrojů, kotle, tepelné turbíny a výměníky. Přenosové a distribuční soustavy. Evropská energetická charta. 3. Energetika II. Požadavky současné legislativy v oblasti ochrany před znečišťujícími látkami. Technologie čištění spalin - odsiřování spalin na příkladu mokré vápencové metody. Snižování emisí NOx a nové metody odlučování a stabilizace tuhých zbytků. Chemická úprava vod. Obnovitelné zdroje energie. 4. Hornictví - Horní zákon. Povrchová a hlubinná těžba. Lomové dobývání ložisek a jeho specifika. Hlušinové hospodářství a vytváření odvalů různých typů podle funkce. Způsoby ukládání hlušin a tvary odvalů. Kalové hospodářství a současné cesty řešení tohoto problému. Důlní a odpadní vody, způsoby likvidace přebytečných důlních odpadních vod. 5. Krajina po hornické činnosti. Obnova území zničeného hornickou činností. Rekultivační proces porušeného krajinného systému. Způsoby rekultivace podle možného dalšího využití. 6. Koksovny. Výroba základního metalurgického paliva. Emise koksoven. Karcinogenní charakter těchto emisí. Technická opatření pro snižování úniku ZL do ovzduší (odsávání plynu, odprašování, nové technologie těsnění pecí). Vznik a čištění problémových fenolčpavkových vod vznikajících na chemické části koksoven. Chemické zpracování koksárenských výrobků a jejich využití v ostatních odvětvích. 7. Hutnictví I. Základní dělení technologií v uzavřeném hutním celku. Výroba surového železa, oceli, slévárenské technologie a technologie výroby finálního kovového polotovaru a výrobku. Moderní technologie výrob v primární metalurgii (přímá výroba, mezipánvové zpracování, kontilití) a jejich přínos z pohledu ekonomického a pro snižování zátěže všech složek životního prostředí. 8. Hutnictví II. Cesty snižování a minimalizace emisí hutních podniků. Odprášení vybraných technologií, zaokruhování a čištění odpadních vod. Odpadové hospodářství hutního podniku. Zařízení pro zpracování zaolejovaných okujových kalů. Řešení starých ekologických zátěží hutního podniku sanační práce, zajištění starých skládek odpadů a odkališť Využití hutních agregátů pro zpracování různých typů problémových odpadů. 9. Technologie a zpracování ropy. Vrtné práce a těžba ropy, vliv na životní prostředí. Doprava ropy, způsoby a rizika. Ropné havárie a materiály pro jejich likvidaci. Základní technologické principy zpracování ropy podle finálních poloproduktů. Emise a odpadní vody při zpracování ropy. Výroba pohonných hmot a mazacích výrobků. 10. Doprava a životní prostředí. Dopravní infrastruktura, rozvoj dopravních systémů příznivých životnímu prostředí. Klasické a alternativní pohony v silniční dopravě. Složení výfukových plynů, cesty snižování pomocí katalyzátorů. EUR normy. Upotřebené mazací oleje a metody jejich zpracování. Složky životního prostředí ovlivňované dopravou. Porovnání jednotlivých typů doprav s ohledem na zátěže v jednotlivých složkách životního prostředí. 11. Chemický průmysl. Průmysl výroby anilínu a jeho další zpracování. Základní technologie výrob amínů. Technická opatření na snížení emisí těkavých organických látek, metody likvidace na příkladu katalytické jednotky DENOX. Odpadní vody vznikající z dílčích technologických výrob a způsoby čištění na průmyslové čistírně odpadních vod. Odpovědné podnikání v chemii. Nakládání s chemickými látkami a přípravky – REACH. 12. Těžba dřeva. Výroba celulózy a papíru. Základní technologie výroby. Srovnání výrob z pohledu na zátěže spojené se znečišťováním ovzduší, vod a produkci odpadů. Technologie výroby papíru se zaměřením na zpracování sběrového papíru. Čištění odpadních vod v průmyslu zpracování dřeva a výroby papíru. 13. Potravinářský průmysl. Základní technologické principy kvasných výrob. Biochemické enzymatické procesy při výrobě sladu a piva. Technologické postupy klasických výrob. Nové postupy v pivovarnictví – kontinuální varné a fermentační. Specifika odpadních vod z výroby sladu a piva. Postupy při dvojstupňovém čištění. Energetika pivovaru a dopady a cesty minimalizace emisí na životní prostředí. 14. Nejlepší dostupné techniky (BAT - Best Available Techniques). Referenční dokumenty BREF, technické pracovní skupiny. Význam pro současnou průmyslovou praxi.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  10
        Zkouška Zkouška 80 (80) 41 3
                Písemná část Písemná zkouška 60  20 3
                Ústní část Ústní zkouška 20  5 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočtový test. prezentace zadaného tématu v powerpointu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2025/2026 (B0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství OŽP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství OŽP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní