652-2003/01 – Metalurgická výroba a životní prostředí (MVaŽP)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení2024/2025
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PUS37 doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět formulovat základní pojmy a zásady ochrany životního prostředí, včetně legislativy v oblasti životního prostředí; - student bude umět charakterizovat škodlivin a odpady vznikající v průběhu jednotlivých technologií hutní prvovýroby i druhovýroby. Získané dovednosti: - student bude umět využít svých znalostí k rozhodnutí o vhodnosti metalurgických postupů; - student bude umět aplikovat své teoretické poznatky k návrhům úprav konkrétních metalurgických technologií s využitím BAT.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předat studentům širší teoretické a praktické znalosti z oblasti vlivu metalurgické výroby na životní prostředí, legislativy v oblasti životního prostředí, zásad nakládání s průmyslovými odpady a recyklace odpadů. Dále pak definovat a charakterizovat škodliviny a odpady vznikající v průběhu jednotlivých technologií hutní prvovýroby i druhovýroby, včetně BAT - opatření integrovaných do procesu.

Povinná literatura:

CAVALIERE, P. et al. Ironmaking and Steelmaking Processes. Greenhouse Emissions, Control, and Reduction.1st ed. Springer, 2016. ISBN 978-3-319-39527-2. PUSTĚJOVSKÁ, P.and E. KARDAS. Energetické využití odpadů s ohledem na životní prostředí /Odzysk energii w odniesieniu do środowiska. Ostrava: AMOS repro, spol. s. r.o., 2014. ISBN 978-80-248-3383-5. BILÍK, J. et al. Modelování, analýza a predikce pochodů výroby železa z hlediska současných energetických a ekologických požadavků. Brno : Akademické nakladatelství CERM. 2013. ISBN 978-80-7204-854-0. HERČÍK, M. Životní prostředí : základy environmetalistiky. 1. vyd. Ostrava: VŠB–TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1073-5. BEDNÁŘOVÁ, V. Recyklace slévárenských odpadů – regenerace formovacích směsí. 1. vyd. VŠB–TU Ostrava: VŠB–TU Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0682-7. PUSTĚJOVSKÁ, P. Metalurgická výroba a životní prostředí. Studijní opora k předmětu. 2016,160 s. Dostupná z www: http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/618/618-Metalurgicka-vyroba-a-zivotni-prostredi.pdf

Doporučená literatura:

KRET, J. Škodliviny při výrobě surového železa. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2003. ISBN 80-248-0552-9. KRET, J. Recyklace odpadů hutnictví železa. 1. vyd. Ostrava: VŠB–TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0511-1. BOTULA, J. Recyklace odpadů kovových a kovonosných. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2003. ISBN 80-248-0495-6. KLIBER, J. Základy tváření kovů. 3. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2008. ISBN 978-80-248-1794-1. MRÓZ, J. Recykling i utylizacja materialow odpadowych w agregatach metalurgicznych. Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, Czestochowa 2006. ISBN 978-83-7193-319-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Požadavky pro presenční studium: aktivní 80% účast na cvičeních, účast na exkurzích a vypracování zpráv, vypracování semestrálního projektu - presentace v PowerPoint, vypracování zadaného programu, zápočtový test. Požadavky pro kombinované studium: vypracování semestrálního projektu na zadané téma, vypracování 1 programu. Zkouška pro presenční studium : kombinovaná (písemná a ústní) zkouška. Zkouška pro kombinované studium: kombinovaná (písemná a ústní) zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a jeho presentace v rámci semináře, absolvování závěrečného testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Životní prostředí a znečišťující látky: Základní pojmy a zásady ochrany životního prostředí, legislativa v oblasti životního prostředí : zákony, nařízení vlády, vyhlášky. Základní rozdělení a charakteristika znečišťujících látek. Posuzování vlivu na životní prostředí, kompetentní orgány. 2. Průmyslové odpady: Základní rozdělení odpadů. Zákony o odpadech. Katalog odpadů- rozčlenění do skupin. Charakteristika průmyslových odpadů. Zásady nakládání s průmyslovými odpady, úprava a ekonomika nakládání s odpady. Skládkové možnosti, spalování. Recyklace odpadů a recyklační technologie. 3. BAT - nejlepší dostupné technologie, prováděcí rozhodnutí evropské Komise 2012/135/EU, BREF pro výrobu železa a oceli. Posuzování životního cyklu-metoda LCA a její využití v metalurgii. 4. Výroba koksu a životní prostředí: Požívané postupy při výrobě koksu, manipulace a příprava uhlí, koksování, vytlačování koksu, získávání dehtu z koksárenského plynu. Uhelné kaly, koksový prach, procesní zbytky z koksárenských zařízení. Emise do ovzduší, znečištění vod a půdy, BAT - opatření integrovaná do procesu. 5. Výroba aglomerátu a životní prostředí, charakteristika aglomeračního procesu, vzniku emisí SO2, NOx, CO a znečišťujících látek v aglomeračním procesu. Recyklace odpadů z hutní druhovýroby, BAT- opatření integrovaná do procesu. Výroba pelet a životní prostředí, BAT- opatření integrovaná do procesu. 6. Výroba železa a životní prostředí: Používané postupy výroby železa (železné houby) u nás i v zahraničí. Charakteristika vysokopecních výroby, dělení škodlivých látek při vysokopecní výrobě železa, recyklace odpadů z hutní druhovýroby, BAT - opatření integrovaná do procesu. Charakteristika a rozdělení alternativních způsobů výroby železa, emise plynů, odpadní vody, vedlejší produkty, srovnání obou technologií. 7. Výroba oceli a životní prostředí: Současné způsoby výroby oceli z pohledu životního prostředí. Charakteristika a rozdělení odpadů, vznik odpadů při výrobě oceli v kyslíkovém konvertoru, emise výstupních plynů, odpadní vody, pevné odpady, vedlejší produkty. 8. Odpady ve slévárnách, plynné emise, odpadní vody, recyklace odpadů, BAT - opatření integrovaná do procesu. 9. Odpady při tváření, plynné emise, odpadní vody, recyklace odpadů, BAT - opatření integrovaná do procesu. 10.Nové postupy zachycování škodlivin: elektrostatické a látkové filtry. Charakteristika a legislativní rámec. Využití zachycených částic. Nové možnosti využití jemnozrnného odpadu. 11.Využití metody LCA v rámci ŽP. Základní pojmy LCA : ekofilozofie, sozologie, sozotechnika, udržitelný rozvoj, uhlíková stopa, Ekologická efektivita, Environmentální stopa (ang. environmental footprint), definice LCI, nástroje pro provádění analýzy LCA, Systémy environmentálního managementu (jednotlivé druhy), Norma ISO 1400.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní