652-2021/01 – Základy teorie a technologie slévárenství (ZTTS)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAW020 Ing. Martina Bašistová
KRO226 doc. Ing. Ivana Lichá, Ph.D.
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět charakterizovat základní technologie výroby odlitků do jednorázových a trvalých forem - student bude umět formulovat základní fyzikálně-chemické děje při tvorbě odlitku od odlití roztaveného kovu po ztuhnutí Získané dovednosti: - student bude umět využít svých znalostí k rozhodnutí o použití vhodného technologického postupu pro daný typ odlitku - student bude umět aplikovat své teoretické poznatky k návrhům úprav technologie výroby forem i odlévání, s ohledem na materiál a typ odlitku

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Základní teoretický rozbor používaných slévárenských technologií, přehled tradičních a progresivních technologií zahrnující postup jednotlivých operací při výrobě odlitku od výkresu až po expedici.

Povinná literatura:

JELÍNEK, P. Slévárenství. 5. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1282-3. MICHNA, Š. a I. NOVÁ. Technologie a zpracování kovových materiálů. Prešov: Adin, 2008. ISBN 978-80-89244-38-6. HAMPL, J. Metalurgie slévárenských slitin: studijní opora. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 2014. ISBN 978-80-248-3585-3. SCHLEG, F.P. and F.H. KOHLOFF. Technology of metalcasting. Des Plaines: American Foundry Society, c2003. ISBN 0-87433-257-5.

Doporučená literatura:

CHRÁST, J. Slévárenská zařízení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN 80-7204-455-9. CAMPBELL, J. Castings practice: the 10 rules of castings. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004. ISBN 0-7506-4791-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška: Písemný test. Ústní zkouška. Vypracování semestrálního projektu na zadané téma z oblasti slévárenství.

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do slévárenství - historická a hospodářská data. Možnosti a hranice výroby odlitků. Průběh výroby odlitku od výkresu po expedici. 2. Rozdělení výrobních způsobů podle druhu formy.Výroba odlitků do jednorázových pískových forem, strojní výroba forem a jader – pěchování, střásání, lisování, impulzní formování, vstřelování.Princip metody, zařízení. 3. Druhy a vlastnosti formovacích směsí, pojivové soustavy I. – IV. generace, příprava a zkoušení formovacích směsí, ekologie – základní principy regenerace ostřiv , 4. Výroba odlitků do kovových forem, gravitační lití, tlakové lití vysokotlaké a nízkotlaké, odstředivé lití.Princip technologie,, zařízení. 5. Proudění kovu ve formě – vlastnosti roztavených kovů, zabíhavost kovů a slitin, vlivy působící na zabíhavost. Vtoková soustava odlitku – její význam a druhy vtokové soustavy podle účelu, stručný postup výpočtu vtokové soustavy. 6. Statické a dynamické působení kovu na formu, výpočet metalostatického tlaku a vztlaku. Rozpustnost plynů v kovech. Způsoby odplyňování kovu. Plynový režim slévárenské formy. Odvod plynů a odvzdušnění slévárenské formy. Vznik bublin. 7. Krystalizace a tuhnutí odlitku. Termodynamické podmínky krystalizace, homogenní a heterogenní nukleace. Primární krystalizace odlitku. Tuhnutí odlitku – stanovení doby a rychlosti tuhnutí, součinitel tepelné akumulace formy. 8. Objemové změny při tuhnutí odlitku, tepelné uzly a jejich zneškodňování – technologičnost konstrukce odlitku, nálitkování, chlazení. 9. Základy dimenzování nálitků, modul nálitku, otevřené a uzavřené nálitky, zvyšování účinnosti nálitků. 10. Lineární smršťování odlitku a jeho důsledky. Vznik napětí v odlitku, exogenní smršťovací pnutí, tepelné a transformační pnutí . Vznik trhlin a prasklin.Vady odlitků a jejich předcházení. 11. Přehled materiálů na odlitky. Ocelové odlitky – vlastnosti, použití,metalurgie, tavicí agregáty. 12. Litiny – struktura, vznik grafitu, základní kovová hmota. Rozdělení litin podle tvaru vyloučeného grafitu – litina s lupínkovým grafitem, litina s kuličkovým grafitem.Mechanické vlastnosti litin. 13. Základní poznatky o metalurgii, technologii, vlastnostech a použití odlitků ze slitin Al, Mg, Zn, Cu,Ti. 14. Exkurze ve slévárně s prohlídkou všech základních technologických uzlů – modelárna, přípravna formovacích směsí, formovna, tavírna, odlévání, vybíjení a čištění odlitků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních min. 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů MTS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů MTS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů MTS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů MTS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů MTS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů MTS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní