652-2301/01 – Základy metalurgie železa a oceli (ZMZaO)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude schopen popsat základní technologický výrobní tok surového železa a oceli - student bude schopen charakterizovat základní teoretické poznatky o výrobě surového železa a oceli - student bude moci na úrovni bakalářského studia použít své znalosti z oblasti výroby surového železa a oceli v provozních podmínkách

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět uvádí přehled technologií a základních reakcí při výrobě surového železa a oceli. Pozornost je věnována výrobě surového železa ve vysoké peci a výrobě oceli v kyslíkových pecích a elektrických obloukových pecích. Součástí výkladu jsou i informace o postupech sekundární metalurgie a odlévání oceli.

Povinná literatura:

BROŽ, L., BILÍK, J., KRET, J. Vysokopecní výroba železa. VŠB Ostrava, 1985. GHOS, A. and A. CHATTERJEE. Ironmaking and Steelmaking: Theory and Practice. Eastern Economy Edition, 2008. ISBN 978-81-203-3289-8. BABICH, A., et al. Ironmaking. Aachen: RWTH Aachen University Press, 2008. ISBN 3-86130-997-1. MAJERČÁK, Š., BROŽ, L.: Výroba surového železa. In Brož, L. et al.: Hutnictví železa. Praha: SNTL, 1988, s. 62 - 198.

Doporučená literatura:

HONZA, O. a J. KRET. Kvalita železorudných surovin. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0532-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Požadavky pro presenční studium: aktivní 80% účast na cvičeních, účast na exkurzích, vypracování zpráv z exkurzí, vypracování seminární práce a její presentace v PowerPoint, vypracování 2 semestrálních programů, 2 průběžné testy v rámci semestru. Požadavky pro kombinované studium: účast na exkurzích, vypracování zpráv z exkurzí, vypracování seminární práce a její presentace v PowerPoint, vypracování 2 semestrálních programů, 2 průběžné testy v rámci semestru. Zkouška pro presenční studium: kombinovaná (písemná a ústní) zkouška. Zkouška pro kombinované studium: kombinovaná (písemná a ústní) zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu 1.Výroba surového železa: historie a současnost. Charakteristika vývoje výroby železa ve světě a v ČR. Energetické a surovinové limity dalšího vývoje. Nedostatky současné technologie výroby železa. Technologický tok výroby surového železa při využití vysokých pecí. 2.Suroviny pro výrobu surového železa: železné rudy, struskotvorné přísady. Požadavky, vlastnosti a možnosti úpravy. Aglomerace a peletizace rud. 3.Paliva pro výrobu surového železa: koks-jeho výroba, vlastnosti. Požadavky na kvalitu. Náhradní paliva. Příprava vysokopecní vsázky. Požadované vlastnosti vysokopecní vsázky. 4. Teoretické základy výroby surového železa. Základní reakce ve vysoké peci. Redukce oxidů železa. Přímá a nepřímá redukce. Fyzikálně – chemické děje v oxidačních prostorech vysoké pece. 5. Základy technologie řízení vysokopecního procesu. Hlavní části vysoké pece. Technicko-ekonomické ukazatele vysokopecní výroby. Produkty výroby železa, vysokopecní struska, vysokopecní plyn. 6. Alternativní způsoby výroby železa. Základní charakteristiky nejrozšířenějších technologických způsobů. Srovnání s klasickou vysokopecní výrobou. 7. BAT. Ekologické požadavky a současné inovační směry ve výrobě kovů. 8. Statistika výroby oceli, základní rozdělení technologie výroby oceli. 9. Výroby oceli v kyslíkových konvertorech 10. Výroba oceli v nístějových pecích 11. Výroba oceli v elektrických obloukových pecích 12. Postupy sekundární metalurgie oceli: desoxidace, odsíření 13. Postupy sekundární metalurgie oceli: vakuování, legování, příhřev 14. Odlévání oceli. Osnova cvičení 1. Úvod do problematiky, program cvičení, podmínky udělení zápočtu. Chemické názvosloví, stechiometrické výpočty. 2. Výpočty výtěžnosti železa z rudných vsázek. Peletizace. Aglomerace. 3. Výpočet množství zásaditých přísad ve vsázce. 4. Materiálová bilance vysokopecního pochodu, stanovení podílů přímé a nepřímé redukce. 5. Výpočet množství a složení plynu z oxidačního prostoru. 6. Exkurze – návštěva geologického pavilonu. 7. První kontrolní test – část metalurgie železa. 8. Technologický tok výroby oceli, normy oceli. 9. Určení teploty likvidu a solidu oceli. Výpočet rozpustnosti a tlaku plynů v oceli. 10. Materiálová bilance tavby v LD konvertoru. 11. Výpočet desoxidačních přísad a legování, výpočet množství feroslitin v oceli. 12. Exkurze – návštěva integrovaného hutního podniku – aglomerace, vysoká pec. 13. Exkurze – návštěva integrovaného hutního podniku – ocelárna. 14. Druhý kontrolní test – část metalurgie oceli. Vyhodnocení testů, udělení zápočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  21
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Účast na seminářích a exkurzích.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Podmínky stanoví vyučující po dohodě se studentem. Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství VRT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství VRT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství VRT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství VRT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství VRT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství VRT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní