652-2304/01 – Základy simulace metalurgických procesů (ZSMP)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity5
Garant předmětuIng. Josef Walek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Josef Walek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
WAL0017 Ing. Josef Walek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět popsat výrobní technologický tok oceli od primární výroby, přes její zpracování na zařízeních sekundární metalurgie až po vlastní odlévání, - student bude umět charakterizovat základní principy fyzikálního a numerického modelování metalurgických procesů. Získané dovednosti: - student bude umět prakticky realizovat tvorbu 3D geometrie studovaného systému v CAD systému ANSYS Design modeler, - student bude umět aplikovat metody metalurgických výpočtů a stanovit nezbytné parametry fyzikálního a numerického modelu proudění a odlévání oceli.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na základy metod modelování, a to jak na numerické, tak i fyzikální modelování metalurgických procesů, dále na aplikační možnosti využití softwarových produktů v oblasti technologie výroby a odlévání oceli.

Povinná literatura:

TKADLEČKOVÁ, M. Základy 3D modelování metalurgických procesů. Ostrava, 2022. Studijní opora. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. ISBN 978-80-248-3580-8. MICHALEK, K. Využití fyzikálního a numerického modelování pro optimalizaci metalurgických procesů. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2001. ISBN 80-7078-861-5. ČARNOGURSKÁ, M. Základy matematického a fyzikálního modelovania v mechanike tekutin a termodynamike. SF TU Košice, 2000. ISBN 80-7099-344-8. GHOSH, A., CHATTERJEE, A. Ironmaking and Steelmaking: theory and practice. New Delphi: PHI Learning, 2011. ISBN 978-81-203-3289-8. ANSYS FLUENT User’s Guide.

Doporučená literatura:

Články z odborných časopisů fondu Ústřední knihovny, VŠB-TU Ostrava, jako např. Hutnické listy, Metals, ISIJ International, Metallurgical and Materials Transaction, Steel Research International, Iron and Steelmaker, Ironmaking and Steelmaking aj. Články z vědeckých publikací získaných pomocí e-zdrojů a odborných databází, jako např. WoS, Scopus, ScienceDirect aj. Sborníky z konferencí, jako např. SteelSim, METAL aj., výzkumné zprávy, závěrečné práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezenční studium Zápočet: vypracování programů z laboratorních cvičení, písemný test. Zkouška: ústní zkouška s písemnou přípravou. Kombinované studium Zápočet: vypracování semestrální práce. Zkouška: ústní zkouška s písemnou přípravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Docházka minimálně 80%. Získání min. 21 bodů ze 30 na zápočet a min. 35 bodů ze 70 za zkoušku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu Základy simulace metalurgických procesů. 2. Základy technologie výroby a odlévání oceli. 3. Technický výkres, terminologie. 4. Princip numerického modelování metalurgických procesů. Přehled dostupných simulačních softwarů. 5. Příprava projektu v prostředí ANSYS Workbench, schéma projektu, provázání souborů, přenos informací, formáty výstupů. 6. Princip fyzikálního modelování metalurgických procesů. Podobnost systémů, konstanty podobnosti. Bezrozměrové parametry (kritéria podobnosti), rozdělení a vlastnosti kritérií podobností. 7. Základní experimentální postupy při fyzikálním modelování proudění tekutých kovů. 8. Stanovení technologických parametrů odlévání oceli – výpočet licí teploty. 9. Stanovení technologických parametrů odlévání oceli – výpočet rychlosti lití. 10. Metody měření v hutním průmyslu – identifikace vstupních parametrů nezbytných pro nastavení fyzikálního a numerického modelu. Osnova cvičení 1. Úvod do problematiky, program cvičení, podmínky udělení zápočtu, seznámení se s CFD programem ANSYS Fluent. 2. Software Design modeler – tvorba geometrie modelované oblasti a software Mesh – tvorba výpočetní sítě modelované oblasti. 3. Definice a výběr modelu, definice materiálových a termofyzikálních vlastností, nastavení okrajových a operačních podmínek v softwaru ANSYS Fluent. 4. Řešení a vyhodnocení simulací v softwaru ANSYS Fluent. 5. Seznámení s využitím softwaru FactSage k simulaci rafinačních procesů. 6. Použití softwaru FactSage k simulaci rafinačních procesů. 7. Laboratorní cvičení – fyzikální modelování přenosových procesů v licí pánvi. 8. Laboratorní cvičení – fyzikální modelování rafinace hliníkových tavenin. 9. Laboratorní cvičení – fyzikální modelování proudění taveniny v mezipánvi zařízení plynulého odlévání oceli. 10. Kontrolní test, vyhodnocení testů, vyhodnocení programů, udělení zápočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2025/2026 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  30
        Zkouška Zkouška 55  6 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 80% účast.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.