652-3002/01 – Technologie výroby surového železa (TVSŽ)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PUS37 doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět aplikovat teoretické poznatky na reální provozní situace; - student bude schopen reagovat na konkrétní odchylky chodu vysoké pece a analyzovat jejich příčiny; - student získá komplexní pohled na proces výroby surového železa. Získané dovednosti: - student bude umět řešit úlohy směřující k optimalizaci průběhu výroby surového železa.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na aplikaci teoretických znalostí studenta na technologii přípravy vysokopecní vsázky a výrobu surového železa ve vysoké peci. Zabývá se řízením výrobnosti aglomeračního zařízení a vysoké pece, řízením jakosti vyrobeného aglomerátu a surového železa. Dále jsou analyzovány technologické poruchy při výrobě surového železa a technicko- ekonomické ukazatele práce vysoké pece. Jsou popsány a analyzovány jednotlivé technologické uzly vysokopecního provozu, způsoby vyzdívání a chlazení vysoké pece, ohřev vysokopecního větru a vypouštění tekutých produktů tavby. Jsou posouzeny i ekologické aspekty výroby surového železa.

Povinná literatura:

[1] BABICH, A., et al. Ironmaking. Aachen: RWTH Aachen University Press, 2008. ISBN 3-86130-997-1. [2] BILÍK, J., et al. Modelování, analýza a predikce pochodů výroby železa z hlediska současných energetických a ekologických požadavků. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2013. ISBN 978-80-7204-854-0. [3] HONZA, O. a J. KRET. Kvalita železorudných surovin. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0532-4. [4] LEGEMZA, J., et al. Tradičné a alternatívne palivá v metalurgii. Košice :TU Košice, 2015. ISBN 978-80-553-2154-7. [5] KRET, J. Technologie výroby surového železa. Studijní opora k předmětu. 2013,124 s. Dostupná z www: http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/618/618-Technologie-výroby-surového-železa.pdf

Doporučená literatura:

[1] HONZA, O. a J. KRET. Výroba aglomerátu s vysokým obsahem železa. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1281-6. [2] KRET, J. Mikrotextura hutních surovin. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0531-6. [3] ROUBÍČEK, V. a J. BUCHTELE. UHLÍ – zdroje, procesy, užití. Ostrava:Montanex, O 2002. ISBN 80-7225-063-9. [4] BUDZIK, R. Rudy hematytowe, magnetytove i tytanomagnetytowe w procesie spiekania. Czestochowa: Politechnika Czestochowska, 2010. ISBN 978-83-87745-43-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Požadavky na studenta: Forma studia - presenční: aktivní 80% účast na cvičeních, účast na exkurzích, vypracování seminární práce a její presentace v PowerPoint vypracování 2 semestrálních programů, 1 průběžný test v rámci semestru. Forma studia - kombinovaná : vypracování seminární práce Zkouška pro presenční studium : kombinovaná (písemná a ústní) zkouška. Zkouška pro kombinované studium: kombinovaná (písemná a ústní) zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Homogenizace surovin. Technologie výroby aglomerátu. Základní technologické charakteristiky kusové železné rudy, pelet a aglomerátu (redukovatelnost, pevnost, rozpadavost). Požadavky na jednotlivé složky aglomerační vsázky, možnosti náhrady koksu v aglomerační směsi (antracit, biomasa) 2.Řízení jakosti vyrobeného aglomerátu (vratný aglomerát). Základní ukazatele ovlivňující produktivitu spékacího pásu.Metalurgické vlastnosti a zkoušky kvality železonosné vsázky. Pevnost, rozpadavost po redukci, redukovatelnost. Hodnocení kvality. 3.Technologie výroby koksu. Požadavky na koksovací vlastnosti uhlí :Spékavost, plasticita, puchnutí a rozpínavost uhlí. Požadavky na kvalitu vysokopecního koksu : výhřevnost, mechanické parametry, reaktivita vysokopecního koksu. Možnosti ovlivnění kvality koksu. 4. Technologie výroby surového železa, technologický tok materiálů, možnosti využití kovonosných briket ve vysoké peci. 5. Požadavky na jednotlivé složky vysokopecní vsázky. Požadavky na rudnou a palivovou část, požadavky propustnosti vsázky. Funkce vysokopecního koksu. Degradace koksu ve vysoké peci. 6. Profil vysoké pece a její hlavní části, Konstrukce vysoké pece. Zvonové a bezzvonové sazebny, ukládání a distribuce vsázkových materiálů. Vyzdívka jednotlivých částí vysoké pece. Chlazení jednotlivých částí vysoké pece. Konstrukce chladících prvků. 7. Poruchy chodu vysoké pece: Vnější a vnitřní chod vysoké pece – příčiny, projevy odstranění. Horký chod vysoké pece, Studený chod vysoké pece. Nasazeniny ve vysoké peci. Vliv zinku a alkalických sloučenin na chod vysoké pece. 8. Ohřívače větru a dmyšné aparatury: Typy, zařízení, provoz. Modernizace ohřívačů větru. Vlhčení vysokopecního větru. Předehřev spalovacího plynu a vzduchu. Teplota a složení plynu v oxidačních prostorech vysoké pece. 9. Možnosti využití náhradních paliv. Tradiční a netradiční náhradní paliva: charakteristika. Injektáž tekutých, plynných a pevných paliv. Spotřeba náhradních paliv, srovnání vlastností, stanovení koeficientu náhrady koksu. 10. Řízení tepelného stavu nístěje. Proudění plynu a taková ztráta ve vysoké peci, Technologie vysokého tlaku ve vysoké peci. Tlumení vysoké pece. Zafoukávání a sfoukávání vysoké pece. Vypouštění tekutých produktů tavby z vysoké pece. 11.Ekologické aspekty výroby surového železa. Možnosti recyklace odpadů ve vysoké peci. Alternativní způsoby výroby železa: tavná redukce, přímá redukce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů TVŽ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů TVŽ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů TVŽ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů TVŽ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů TVŽ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů TVŽ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní