652-3021/01 – Teorie slévárenských pochodů (TSP)

Garantující katedraKatedra metalurgických technologiíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět charakterizovat pochody probíhající při tuhnutí a chladnutí roztavených kovů - student bude umět formulovat základní fyzikálně-chemické děje při interakci kovů s formou Získané dovednosti: - student bude umět aplikovat teoretické poznatky pro návrh technologie výroby i konstrukce odlitků - student bude umět aplikovat znalosti fyzikálně-chemických pochodů k verifikaci postupů výroby odlitků

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické poznatky z teorie slévárenských pochodů probíhajících při odlévání, krystalizaci a tuhnutí kovových tavenin ve formě. Důraz je kladen na znalosti fyzikálních zákonů, které objasňují hydraulické poměry při proudění tavenin a jejich objemové změny při tuhnutí i fyzikálně-chemickou podstatu interakcí kovu s materiálem formy.

Povinná literatura:

[1]HAVLÍČEK,F. Teorie slévárenství. Ostrava: ES VŠB-TU Ostrava,1992. [2]LEVÍČEK, P. a K. STRÁNSKÝ. Metalurgické vady ocelových odlitků. Praha: SNTL Praha, 1984. [3]KALOUSEK, J., DOBROVSKÝ, L´.Teorie hutnických pochodů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava,2004 [4] ŠENBERGER, J. a kol. Metalurgie.Brno: VUT,VUTIUM,2008.ISBN 978-80-214-3632-9. [5]CALLISTER W. Fundamentals of Materials Science Engineering. New York: John Wiley & Sons Inc, 2012. ISBN13 (EAN): 9781118322697, ISBN10: 111832269X.

Doporučená literatura:

[1]ELBEL, T.a kol. Vady odlitků ze slitin železa.Brno: MATECS, 1992. [2]VETIŠKA,A. a kol. Teoretické základy slévárenské technologie.Praha: SNTL Praha, 1972. [3]DOBROVSKÁ, J. Teorie metalurgických pochodů–Sbírka příkladů, skriptum. Ostrava: VŠB-TU, 2002. ISBN 80-248-0162-0,2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška: Písemný test. Ústní zkouška. Vypracování semestrálního projektu na zadané téma z oblasti slévárenství slitin železa a neželezných kovů.

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vlastnosti roztavených kovů, teorie vnitřního uspořádání tavenin, typy roztoků. Viskozita, povrchové napětít, kovů a slitin, nekovové vměstky. 2. Krystalizace kovů, nukleace a růst krystalů, homogenní a heterogenní krystalizace, segregace a vycezeniny. Tepelná a gravitační konvekce. 3. Objemové smršťování kovů. Morfologie a pásmo tuhnutí tavenin, filtrace taveniny v dendritickém skeletu, dvoufázové pásmo, kinetika tvorby staženin. 4. Tuhnutí kovů, kinetika tuhnutí, smršťování kovů v tekutém stavu. Tepelný uzel a tepelná osa. Transformační smršťovací napětí, vznik trhlin. 5. Usměrněné tuhnutí odlitku, modul odlitku. Nálitek, funkce, modul nálitku, dimenzování nálitku, tlakové poměry a působnost nálitku. 6. Fyzikální základy proudění kapalin. Hydraulické poměry při odlévání. Vtokové soustavy, proudění kovů ve vtokové soustavě. 7. Působení tlaku ve formě. Dimenzování a optimalizace vtokových soustav. Typy vtokových soustav. Filtrace kovů ve vtokové soustavě. 8. Plyny ve slévárenské formě. Reoxidační procesy kovu ve formě. Endogenní a exogenní bubliny. Kondenzační zóna vody v pískové formě. 9. Vlastnosti kovů v oblasti teplot solidu. Tepelná, fázová a smršťovací pnutí. Vznik pnutí a prasklin v odlitku, měření a odstraňování zbytkových pnutí. Zborcení odlitků. 10. Definice základních tepelně fyzikálních veličin v přestupu tepla mezi odlitkem a formou. Součinitel tepelné roztažnosti. 11. Gravitační lití ve vakuu a v přetlakové atmosféře. Odstředivé lití. Lití pod tlakem. Nízkotlaké lití. Lití s krystalizací pod tlakem a v polotuhém stavu. 13. Tuhnutí a chladnutí odlitků v kovových formách. Tepelný režim kovové formy. 12. Využití akustické emise při studiu vzniku poruch souvislosti. 14. Modelování tepelných procesů při tuhnutí a chladnutí odlitků.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16 3
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství TAM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství TAM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství TAM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství TAM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství TAM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství TAM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní