653-0946/02 – Povrchové inženýrství (PI)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAS40 doc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
STR50 prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají poznatky o strukturách a vlastnostech povrchů materiálů. Dovedou objasnit technologie úpravy povrchů materiálů za účelem zlepšení anebo optimalizace jejich vlastností. Budou seznámeni s klasickými i progresivními technologiemi vytváření povlaků a vrstev, jejich zkoušením a hodnocením.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Předmět pojednává o významných fyzikálních, chemických, mechanických i dalších vlastnostech povrchů. Obsah je zaměřen na specifické vlastnosti a struktury povrchů, tenkých vrstev a povlaků. Zabývá se povrchovými úpravami a metodami zkoušení vlastnosti povrchů. Uvádí poznatky o technologiích nanášení povlaků a vrstev.

Povinná literatura:

FIALA, J. a I. KRAUS. Povrchy a rozhraní. 2. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-05881-7. MOHYLA, M. Technologie povrchových úprav kovů. 3. vyd. Ostrava: ES VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-2481-2177. KRAUS, V. Povrchy a jejich úpravy. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, Strojní fakulta, Plzeň, 2000, 216 s. ISBN 80-7082-6681. DEARNLEY, P. Introduction to Surface Engineering. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. ISBN: 9781139031509.

Doporučená literatura:

FIALA, J. a I. KRAUS, Povrchy a rozhraní. Vyd. 1. Praha: Česká technika ČVUT Praha, 2009, ISBN 978-80-01-04248-9. LASEK, S., Povrchové inženýrství. Studijní opora, 1. vyd. Ostrava: VSB-Technická universita Ostrava, 2019.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium zadané literatury, konzultace a příprava na zkoušku. Závěrečné ověření studijních výsledků: kombinovaná zkouška, rozhodující písemná část.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Struktury povrchu, chemické vlastnosti povrchu, interakce kovů s plyny, adsorpce a chemisorpce. - Fyzikální vlastnosti povrchu kovů, optické a elektrické vlastnosti. zvláštnosti povrchových a tenkých vrstev. - Mechanické úpravy a vlastnosti povrchu, vlivy obrábění a zpevnění deformací, vnitřní pnutí, mikrotvrdost. - Mikrogeometrie povrchu, charakteristiky drsnosti povrchu a metody jejich stanovení, STM, AFM. - Chemické úpravy povrchu, moření, leštění. Konverzních vrstvy, povlaky vzniklé oxidací. Chemicko-tepelné zpracování povrchu. - Elektrochemické procesy a úpravy povrchu, elektrochemické leštění, elektrolytické (galvanické) nanášení povlaků. - Technologie PVD a CVD. Žárové pokovení a nástřiky, iontová implantace, úpravy povrchu laserem a plasmou. - Struktura vnitřních rozhraní v pevných látkách, hranice zrn; segregace, epitaxe, nanostrukturní materiály. - Porušování povrchů, vrstev a povlaků při mechanickém zatížení a opotřebení, vlivem tepelné enrgie, působením koroze, záření. - Předúpravy povrchu. Nátěrové systémy, smalty, keramické povlaky. Dokončovací operace, kontrola jakosti. - Speciální materiály a technologie. Inkluzivní sloučeniny, LB-vrstvy, emulze a pěny, koloidní systémy. - Heterogenní katalýzy, dvojrozměrná chemická technologie, katalýza na polymerech a kovových sklech. - Vybrané metody studia povrchu: rtg. analýza prvků, difrakční tenzometrie, Augerova spektroskopie, XPS, SIMS. - Stanovení vlastnosti povlaků a vrstev podle norem: drsnost, tloušťka, přilnavost a pórovitost. Indentační metody.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.