653-2030/01 – Odpady a druhotné suroviny (OaDS)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
RIG0016 Ing. Hana Rigoulet
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět definovat základní pojmy z oblasti odpadového hospodářství - student bude umět popsat základní metody využití a zneškodnění odpadů - student bude umět charakterizovat základní postupy pro získávání druhotných surovin a jejich aplikaci - student bude umět zhodnotit ekologická a ekonomická hlediska využití a zpracování odpadů jako druhotných surovin - student bude umět aplikovat své teoretické poznatky pro oblast nakládání s odpady

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Exkurze

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku charakterizace odpadů a nakládání s nimi. Jsou popsány základní postupy pro využití a odstranění odpadů. Dále je uveden přehled základních technologií pro zpracování vybraných nekovových a kovových odpadů. Z jednotlivých postupů zpracování odpadů jsou definovány získané produkty včetně druhotných surovin získaných z procesů recyklace a možnosti jejich následné aplikace. Podrobněji jsou charakterizovány komunální odpady, bioodpady a vybrané průmyslové odpady. Také jsou definovány i omezující faktory pro zpracování odpadů, získávání a využití druhotných surovin.

Povinná literatura:

MALCHARCZIKOVÁ, J. Recyklace materiálů. 2019, E-book, VŠB-TUO, Ostrava, 201 s. KURAŠ, Mečislav. Odpady a jejich zpracování. Chrudim, Vodní zdroje Ekomonitor, 2014, 343 s. ISBN 978-80-86832-80-7. KIZLINK, Juraj. Odpady: sběr, zpracování, zužitkování, zneškodnění, legislativa. 3., upr. a rozš. vyd., V Akademickém nakl. CERM 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. ISBN 978-80-7204-884-7. WORRELL, E. a M. A. REUTER. Handbook of recycling: state-of-the-art for practitioners, analysts, and scientists. Amsterdam: Elsevier, 2014. ISBN 978-0-12-396459-5. ASHBY, M. F. Materials and the environment: eco-informed material choice. Waltham: Elsevier Butterworth-Heinemann. ISBN 978-0-12-385971-6.

Doporučená literatura:

TAKÁČOVÁ, Z. a A. MIŠKUFOVÁ. Základné informácie o odpadoch. Equilibria, s.r.o., Košice, 2011. ISBN 978-80-89284-78-8. KIZLINK, J. Odpady: sběr, zpracování, zužitkování, zneškodnění, legislativa. CERM, Brno, 2014, 500 s. ISBN 978-80-7204-884-7. KISLINGEROVÁ, E. Cirkulární ekonomie a ekonomika: společenské paradigma, postavení, budoucnost a praktické souvislosti. Grada Publishing, Praha, 2021, 264 s. ISBN 978-80-271-3230-0. RAMACHANDRA RAO, S. R. Resource Recovery and Recycling from Metallurgical Wastes. Elsevier, London, 2006. ISBN 978-0-08-045131-2. GHOST, Sandham K., Ed. Circular Economy: Global Perspective. Springer, 2020, 453 s. ISBN 978-981-15-1051-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test, semestrální práce, práce v laboratoři, zpracování protokolu, ústní závěrečná zkouška s písemnou přípravou

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu, absolvování průběžných testů, laboratorní práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky odpadů 2. Základní definice a rozdělení odpadů 3. Legislativa v oblasti nakládání s odpady 4. Odpad versus surovina 5. Produkce a složení odpadů 6. Odpadové hospodářství 7. Sběr a shromažďování odpadů 8. Metody zhodnocení a zneškodnění odpadů 9. Zpracování a recyklace odpadu 10. Recyklace komunálního odpadu 11. Zpracování biomasy 12. Kompostování 13. Skládky 14. Recyklace elektroodpadu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  25
        Zkouška Zkouška 60  21 3
Rozsah povinné účasti: Absolvování testu, vypracování semestrálního projektu

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace Vsz K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace Vsz P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace Vsz K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace Vsz P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace Vsz K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace Vsz P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní