653-3016/04 – Materiály pro speciální použití (MSPn)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství a recyklaceKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Monika LosertováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Monika Losertová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLI055 Ing. Josef Hlinka, PhD.
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se naučí: - pochopit vztah mezi strukturou a vlastnostmi vybraných materiálů, umožňujícím jejich speciální použití. - poznat vybrané technické materiály z hlediska jejich nejúčelnějšího použití - zvolit daný materiál podle znalostí struktury a vlastností - optimalizovat strukturu ke zvýšení užitných vlastností.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

-Materiály s nanokrystalickou strukturou. Základní fyzikálně- chemické a strukturní vlastnosti. Technika přípravy nanokrystalických materiálů. Mechanické vlastnosti nanokrystalických materiálů. Tepelná stabilita nanokrystalických struktur. Perspektivy pro technické využití. -Amorfní kovy. Základní charakteristiky rychlého ochlazování. Technologické varianty přípravy amorfních kovů. Charakteristika amorfních kovů, podmínky vzniku amorfních stavu. Mechanické vlastnosti, magnetické vlastnosti, korozní vlastnosti. Devitrifikace amorfních kovů. Perspektivy využití. -Vybrané žárupevné slitiny v zařízeních konverze energie. Obecná charakteristika slitin niklu a kobaltu. Historie vývoje. Rozdělení z hlediska rozvoje technologií. Chemická konstituce slitin niklu a kobaltu. Vliv jednotlivých legujících prvků. Pevnostní vlastnosti, zpevňující fáze, TPC fáze. Perspektivy využití, současné směry vývoje -Materiály k pancéřování vojenské techniky. Přehled současného stavu ve světě. Základní principy ochrany. Pasivní pancéřování, reaktivní pancéřování, aktivní pancéřování. Pancéřová ochrana techniky. Kovové pancíře, ocelové, pancíře z hliníkových a titanových slitin. Nekovové pancíře, aramidové, polyetylénové, skelná vlákna a lamináty, keramické pancíře. Transparentní pancíře. -Lamináty, charakteristika a požadavky, technologie výroby- Polymerní matrice – nenasycené polyestery, vinylesterové živice, epoxidové živice. Vlastnosti, základní druhy.

Povinná literatura:

JONŠTA, Z. Materiály pro speciální použití. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. Dostupné z: http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/636/636-MSP.pdf HERNAS, A., et al.: Žárupevné oceli a slitiny. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2187-0. POKLUDA, J., F. KROUPA, L. OBDRŽÁLEK. Mechanické vlastnosti a struktura pevných látek (Kovy, keramika, plasty), VUT Brno, PC-DIR spol. s r.o., Brno, 1994. ISBN 80-214-0575-9. ASKELAND, D. R. and P. P. PHULÉ. The Science and Engineering of Materials. 5th ed.Canada: Thompson-Brooks/Cool, 2005. ISBN-13: 978-0-534-55396-8.

Doporučená literatura:

MACHEK, V., J. SODOMKA. Polymery a kompozity s polymerní matricí. 4. část, Nauka o materiálu, Praha, nakladatelství ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-03927-4. MAZANEC, K. Inteligentní materiály. Sylaby přednášek. Vyd. VŠB TU Ostrava, 1998. BUCHAR, J. a J. VOLDŘICH. Terminální balistika. Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-1222-2. VASILIEV, V. V. a E. V. MOROZOV. Mechanics and Analysis of Composite Materials. Oxford: Elsevier, 2007. ISBN 0-08-042702-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověření studijních výsledků: prezenční forma studia - 1 písemný test, 4 zpracované programy v průběhu semestru; kombinovaná forma studia - 1 semestrální projekt. Závěrečné ověření studijních výsledků; písemný test, ústní zkouška.

E-learning

TEAMS

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další zvláštní požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Úvod, vybrané materiály pro vojenskou techniku, energetiku, letectví, aj. oblasti. Přehled současného stavu a vývoje ve světě. - Vybrané žárupevné slitiny v zařízeních konverze energie (plynové turbíny, turboreaktivní motory). Historie vývoje. Rozdělení z hlediska rozvoje technologií, technologické procesy výroby. Obecné charakteristiky slitin niklu, železa a kobaltu. Perspektivy využití, současné směry vývoje - Strukturní parametry superslitin Fe, Ni, Co. Vliv legujících prvků. Pevnostní vlastnosti při nízkých a vysokých teplotách. Zpevňující fáze, TPC fáze. Ochrana slitin proti oxidaci, ochranné vrstvy. - Rychlá solidifikace – základní termodynamické a kinetické charakteristiky, vlivy na charakter vzniklé struktury. Technologie přípravy amorfních kovů. - Amorfní kovy - základní charakteristiky amorfního stavu. Termodynamické a kinetické podmínky vzniku, vlivy na homogenní nukleaci krystalických fází v tavenině. Termodynamické parametry TM, Tg, Tgr slitin pro přípravu amorfních materiálů. - Vlastnosti amorfních kovů: mechanické, magnetické a korozní. Devitrifikace amorfních kovů. Perspektivy a omezení využití. - Materiály s nanokrystalickou strukturou. Základní fyzikálně-chemické a strukturní vlastnosti. Metody přípravy nanokrystalických materiálů - kondenzace z plynné fáze, mechanické legování, aj. Dosažené struktury a čistota nanokrystalických materiálů. - Mechanické vlastnosti nanokrystalických materiálů. Tepelná stabilita nanokrystalických struktur. Multifázové nanokrystalické materiály. Perspektivy pro technické využití. - Kompozitní materiály a lamináty. Rozdělení podle složení. Charakteristika a požadavky, technologie výroby. - Polymerní matrice – nenasycené polyestery, vinylesterové živice, epoxidové živice. Vlastnosti, základní druhy. - Materiály k pancéřování vojenské techniky. Základní principy ochrany. Pasivní pancéřování, reaktivní pancéřování, aktivní pancéřování. - Rozdělení pancéřové ochrany podle vnitřní konstrukce a podle konstrukčního uspořádání. Pancíře homogenní, pancíře vrstvené. Kovové pancíře - ocelové, z hliníkových a titanových slitin. Nekovové pancíře - aramidové, polyetylénové, skelná vlákna a lamináty, keramické pancíře. Transparentní pancíře.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti: Min. 80 % povinná účast na cvičeních. Vypracování zadaných projektů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270005) Progresivní technické materiály VSZ P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0715A270005) Progresivní technické materiály VSZ P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0715A270005) Progresivní technické materiály VSZ P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní