654-0925/03 – Podnikový controlling (PC)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN48 prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen prezentovat komplexní přístup k řešení úkolů podnikového controllingu, bude schopen analyzovat, vyhodnocovat a zlepšovat procesy podnikového controllingu s ohledem na specifika podniků zaměřených na zpracovatelský průmysl.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen do dílčích studijních oblastí, které jsou vázané na poznatky z manažerského účetnictví a podnikového controllingu s ohledem na specifika hutní, strojírenské a chemické výroby.

Povinná literatura:

POPESKO, B. a Š. PAPADAKI. Moderní metody řízení nákladů: jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5773-5. LAZAR, J. Manažerské účetnictví a controlling. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4133-8. ŠOLJAKOVÁ, L. a B. KRÁL. Manažerské účetnictví: případové studie a příklady. 3., přeprac. vyd. V Praze: Oeconomica, 2011. ISBN 978-80-245-1798-8. KRÁL, B. Manažerské účetnictví [CD-ROM]. 3. dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-217-8. BLOCHER, E. Cost Management: A Strategic Emphasis. 6th ed., international ed. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2013. ISBN 978-0-07-132619-3.

Doporučená literatura:

PETŘÍK, T. Procesní a hodnotové řízení firem a organizací - nákladová technika a komplexní manažerská metoda: ABC/ABM (Activity-based Costing/Activity-based Management). Praha: Linde, 2007. ISBN 978-80-7201-648-8. VYSUŠIL, J. Rozpočetnictví a vnitropodnikové plánování: sladění plánu a skutečnosti pro potřeby controllingu. Praha: Profess Consulting, 2004. ISBN 80-7259-012-X. MRUZKOVÁ, J. a K. LISZTWANOVÁ. Teorie nákladů, kalkulace a ceny. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3164-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Odborné zaměření projektu studenta je orientováno v souladu se zaměřením tématu jeho doktorské disertační práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky účetnictví, základní pojmy a kritéria manažerského účetnictví, vztah finančního a manažerského účetnictví s ohledem na specifika průmyslového podniku. 2. Úvod do problematiky controllingu, základní pojmy a jeho vývoj, vztah manažerského účetnictví a controllingu s ohledem na specifika průmyslového podniku. 3. Controlling jako podsystém řízení průmyslového podniku. 4. Význam a struktura členění nákladů, členění z hlediska druhu, účelu, odpovědnosti a kalkulačního, členění nákladů z hlediska potřeb rozhodování - fixní a variabilní, relevantní a irelevantní, oportunitní a vázané. 5. Plánování nákladů a výnosů, operativní a strategické plánování s ohledem na specifika průmyslového podniku. 6. Problematika kalkulací, předmět kalkulace, přiřazování nákladů a metody výpočtu, struktura nákladů, kalkulační systém, předběžná a výsledná kalkulace, kalkulace ceny, využití kalkulací v průmyslové podnikové praxi. 7.Plány a rozpočty v podniku, předmět a členění rozpočtů, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé rozpočty. 8. Vyhodnocování podnikových plánů pomocí odchylkového řízení. 9. Podmínky pro využití metody Activity Based Costing v procesní výrobě.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.