654-0944/02 – Finanční účetnictví průmyslového podniku (FÚPP)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN48 prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je, aby posluchač nejen znal, ale uměl v praxi i využít informace z podvojného účetnictví pro podnikatelské subjekty průmyslového charakteru v jejich rozhodovacích procesech, a to jak v podmínkách českých účetních předpisů, tak popř. i Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá podvojným účetnictvím pro podnikatelské subjekty průmyslového charakteru, tj. analýzou jejich účetní závěrky a řešením problémů spojených s účtováním o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku, dlouhodobém finančním majetku, krátkodobém finančním majetku, zásobách, zúčtovacích vztazích, na kapitálových účtech, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření i daňovou analýzou. Podrobně jsou rozebírána specifika ve výše uvedených okruzích v účetnictví průmyslového podniku, přístupy k oceňování majetku a závazků, opravné položky, odložená daň, a to nejen z hlediska finančního účetnictví, ale i z hlediska daňového práva. Dalším okruhem látky jsou problémy spojené s přeměnami obchodních společností průmyslového charakteru. Dále jsou řešeny principy sestavení konsolidované účetní závěrky velkých průmyslových celků. Posluchači získají i základní informace o mezinárodních účetních standardech (IAS/IRFS) a US GAAP. Posluchač by tudíž měl umět využít v praxi informace z podvojného účetnictví pro podnikatelské subjekty průmyslového charakteru v jejich rozhodovacích procesech.

Povinná literatura:

BUCHTOVÁ J. Programová učebnice Podvojné účetnictví pro podnikatele včetně základů. Ostrava: MIRAGO, 2004,ISBN 80-86617-18-1. BUCHTOVÁ, J. Finanční účetnictví aktualizace, studijní opora. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. BUCHTOVÁ J. Sbírka řešených příkladů z podvojného účetnictví pro podnikatele. Ostrava: MIRAGO, 2008,ISBN 80-86617-38-6. Mezinárodní účetní standardy (IAS/IFRS) v platném znění. MLÁDEK, R. IFRS and US GAAP: accounting policies and procedures. Praha: Leges, 2017, ISBN 978-80-7502-194-6.

Doporučená literatura:

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Vyhláška MF ČR č. 500/2002 Sb., k podvojnému účetnictví pro podnikatele v platném znění. České účetní standardy pro podnikatele v platném znění.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminárního projektu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Problematika finančního účetnictví průmyslového podniku při: 1. Účtování o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku. 2. Účtování o dlouhodobém a krátkodobém finančním majetku. 3. Účtování o zásobách. 4. Účtování o zúčtovacích vztazích a o rezervách. 5. Účtování na kapitálových účtech. 6. Účtování o nákladech a výnosech, časovém rozlišení nákladů a výnosů, dohadných položkách; daňová analýza. 7. Účetní závěrka a účetní uzávěrka průmyslového podniku. 8. Výpočty cash flow. 9. Problematika odložené daně. 10. Specifika účtování při založení a zániku obchodní společnosti, operace s podnikem. 11. Přístupy k analýze účetních výkazů průmyslových podniků. 12. Principy konsolidované účetní závěrky velkých hospodářských celků. 13. Přeměny obchodních společností - právní, účetní a daňové aspekty. 14. Mezinárodní standardy finančního výkaznictví (IAS/IFRS, US GAAP) - základní principy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.