654-2018/01 – Ekonomika průmyslového podniku (EPP)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN48 prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
KUT064 Ing. Josef Kutáč, Ph.D.
SCE0004 Ing. Marcela Ščepková
S1K47 Ing. Eva Švecová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - charakterizovat specifika ekonomického a finančního řízení průmyslových podniků, - definovat informační základy ekonomického a finančního řízení průmyslových podniků, - charakterizovat podmínky zajištění hospodárnosti a efektivnosti výrobních podniků, - vysvětlit metodiku řízení variabilních a fixních nákladů s využitím kalkulací a rozpočtů, - definovat specifika řízení jednotlivých složek dlouhodobého a oběžného majetku ve výrobních podnicích, - vypočítat ukazatele horizontální a vertikální finanční analýzy, - praktikovat zásady statických a dynamických metod hodnocení investic v rámci investičního rozhodování, - definovat současný daňový systém, vysvětlit podmínky bankovních zajišťovacích a platebních instrumentů a podmínky získání bankovních úvěrů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na detailní pochopení zásad ekonomického a finančního řízení průmyslových podniků, jak v oblasti nákladů a výnosů, tak v rámci jednotlivých druhů dlouhodobého a oběžného majetku a zdrojů jeho krytí. Výklad je rovněž zaměřen na informační zajištění a na nástroje tohoto ekonomického a finančního řízení v podobě kalkulací, horizontální a vertikální finanční analýzy a statických a dynamických metod hodnocení investic. Součástí předmětu je rovněž seznámení s vnějšími právními a ekonomickými faktory ovlivňujícími průmyslový podnik, a to především v rámci daňového systému, dotační politiky, bankovních instrumentů a bankovních úvěrů.

Povinná literatura:

SYNEK, M. a E. KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 6. přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-274-8. KALOUDA, F. Finanční analýza a řízení podniku. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-646-0. MRUZKOVÁ, J. a K. LISZTWANOVÁ. Teorie nákladů, kalkulace a ceny. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3164-0. MCGUIGAN, J. R., R. Ch. MOYER a F. H. de B. HARRIS. Managerial economics: applications, strategies, and tactic. 14th edition. Boston: Cengage Learning, 2017. ISBN 978-1-305-50638-1.

Doporučená literatura:

MARTINOVIČOVÁ, D., J. VAVŘINA a M. KONEČNÝ. Úvod do podnikové ekonomiky. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5316-4. KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-194-9. VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2016. 13. aktualizované vydání. Praha: 1. VOX, 2016. ISBN 978-80-87480-44-1. studijní opora Ekonomika podniku: https://www.fmmi.vsb.cz/cs/katedry-a-pracoviste/634/vyukove-opory-katedry/index.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška: Písemný test. Ústní zkouška. Vypracování semestrálního projektu na zadané téma z oblasti ekonomiky.

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): - Vzdělávací modul 6 – Finančně-ekonomická analýza a rozhodování: submodul Postup oceňování vybraného hutního podniku metodou EVA a DFC, submodul Stanovení pořadí vybraného hutního podniku v oboru dle vybraných finančních ukazatelů, submodul Analýza variant financování vozového parku ve vybraném hutním podniku včetně sestavení cash flow jednotlivých variant, submodul Investiční rozhodování v rámci hutního podniku, submodul Strategický management. - JANOVSKÁ, K., VOZŇÁKOVÁ, I., ŠVECOVÁ, E. Ekonomika podniku. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. - JANOVSKÁ, K., VILAMOVÁ, Š. Manažerská ekonomika. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015.

Další požadavky na studenta

Úspěšné absolvování zápočtového testu - prezenční forma studia Vypracování semestrálního projektu na zadané téma z oblasti ekonomiky - kombinovaná forma studia

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Specifika ekonomického a finančního řízení průmyslových podniků v rámci procesů plánování, sledování, vyhodnocování a rozhodování. 2. Manažerské účetnictví jako informační základna pro ekonomické a finanční řízení průmyslových podniků. 3. Možnosti zajištění hospodárnosti a efektivnosti výrobních podniků. 4. Řízení jednicových (přímých) a režijních variabilních nákladů v podnicích s opakovanou výrobou (bod zvratu, kalkulační systém). 5. Řízení fixních nákladů ve výrobních podnicích. 6. Specifika řízení dlouhodobého majetku v podmínkách výrobních podniků. 7. Specifika řízení zásob v podmínkách zpracovatelského průmyslu. 8. Možnosti řízení pohledávek k tuzemským a zahraničním odběratelům. 9. Specifika finanční analýzy průmyslových podniků (Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Benchmarking). 10. Ukazatele horizontální a vertikální finanční analýzy se zaměřením na specifika průmyslových podniků. 11. Investiční rozhodování v podmínkách výrobních podniků, specifika předinvestiční, investiční a provozní fáze investičního projektu. Statické a dynamické metody hodnocení investic, časová hodnota peněz, diskontované Cash Flow, čistá současná hodnota, 12. Hlavní faktory makrookolí průmyslového podniku (daně a daňový systém, přenesená daňová povinnost, dotační politiky, transferové ceny, bankovní zajišťovací a platební instrumenty, bankovní úvěry a podmínky jejich získání). 13. Úkoly z oblasti ekonomického a finančního řízení průmyslového podniku řešené v rámci výukového informačního systému Bucad. 14. Případová studie – Použití metody Activity Based Costing pro rozvrhování režijních nákladů obslužných středisek na výrobní střediska.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  20
        Zkouška Zkouška 75  31 3
Rozsah povinné účasti: 1. Min. 80 % povinná účast na cvičeních 2. Vypracování semestrálního projektu - kombinovaná forma

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu EPP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu EPP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu EPP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu EPP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní