654-2018/02 – Ekonomika průmyslového podniku (EPP)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2024/2025Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN48 prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
KUT064 Ing. Josef Kutáč, Ph.D.
SCE0004 Ing. Marcela Ščepková
S1K47 Ing. Eva Švecová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - charakterizovat specifika ekonomického a finančního řízení průmyslových podniků, - definovat informační základy ekonomického a finančního řízení průmyslových podniků, - charakterizovat podmínky zajištění hospodárnosti a efektivnosti výrobních podniků, - vysvětlit metodiku řízení variabilních a fixních nákladů s využitím kalkulací a rozpočtů, - definovat specifika řízení jednotlivých složek dlouhodobého a oběžného majetku ve výrobních podnicích, - vypočítat ukazatele horizontální a vertikální finanční analýzy, - praktikovat zásady statických a dynamických metod hodnocení investic v rámci investičního rozhodování, - definovat současný daňový systém, vysvětlit podmínky bankovních zajišťovacích a platebních instrumentů a podmínky získání bankovních úvěrů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na detailní pochopení zásad ekonomického a finančního řízení průmyslových podniků, jak v oblasti nákladů a výnosů, tak v rámci jednotlivých druhů dlouhodobého a oběžného majetku a zdrojů jeho krytí. Výklad je rovněž zaměřen na informační zajištění a na nástroje tohoto ekonomického a finančního řízení v podobě kalkulací, horizontální a vertikální finanční analýzy a statických a dynamických metod hodnocení investic. Součástí předmětu je rovněž seznámení s vnějšími právními a ekonomickými faktory ovlivňujícími průmyslový podnik, a to především v rámci daňového systému, dotační politiky, bankovních instrumentů a bankovních úvěrů.

Povinná literatura:

SYNEK, M. a E. KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 6. přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-274-8. KALOUDA, F. Finanční analýza a řízení podniku. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-646-0. MRUZKOVÁ, J. a K. LISZTWANOVÁ. Teorie nákladů, kalkulace a ceny. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3164-0. MCGUIGAN, J. R., R. Ch. MOYER a F. H. de B. HARRIS. Managerial economics: applications, strategies, and tactic. 14th edition. Boston: Cengage Learning, 2017. ISBN 978-1-305-50638-1.

Doporučená literatura:

MARTINOVIČOVÁ, D., J. VAVŘINA a M. KONEČNÝ. Úvod do podnikové ekonomiky. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5316-4. KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-194-9. VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2016. 13. aktualizované vydání. Praha: 1. VOX, 2016. ISBN 978-80-87480-44-1. studijní opora Ekonomika podniku: https://www.fmmi.vsb.cz/cs/katedry-a-pracoviste/634/vyukove-opory-katedry/index.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška: Písemný test. Ústní zkouška. Vypracování semestrálního projektu na zadané téma z oblasti ekonomiky.

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): - Vzdělávací modul 6 – Finančně-ekonomická analýza a rozhodování: submodul Postup oceňování vybraného hutního podniku metodou EVA a DFC, submodul Stanovení pořadí vybraného hutního podniku v oboru dle vybraných finančních ukazatelů, submodul Analýza variant financování vozového parku ve vybraném hutním podniku včetně sestavení cash flow jednotlivých variant, submodul Investiční rozhodování v rámci hutního podniku, submodul Strategický management. - JANOVSKÁ, K., VOZŇÁKOVÁ, I., ŠVECOVÁ, E. Ekonomika podniku. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. - JANOVSKÁ, K., VILAMOVÁ, Š. Manažerská ekonomika. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015.

Další požadavky na studenta

Úspěšné absolvování zápočtového testu - prezenční forma studia Vypracování semestrálního projektu na zadané téma z oblasti ekonomiky - kombinovaná forma studia

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Aktiva - vymezení dlouhodobého a oběžného majetku v průmyslových podnicích. - Způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého majetku. - Struktura oběžného majetku se zaměřením na specifika průmyslových podniků (druhy zásob, způsoby jeho oceňování, náklady spojené se zásobami, stanovení optimální velikosti dávky doplňování zásob, faktory ovlivňující výši pohledávek. - Vymezení vlastního kapitálu a cizích zdrojů. - Klasifikace nákladů (přímé a nepřímé, jednicové a režijní, variabilní a fixní). Členění nákladů podle jejich vzniku a odpovědnosti za jejich vznik. - Řízení jednicových (přímých) a režijních nákladů v průmyslových podnicích s opakovanou výrobou. Bod zvratu v oblasti rentability. - Kalkulace (předmět kalkulace, kalkulační jednice, kalkulované množství, kalkulační vzorce, druhy kalkulací). - Metody finanční analýzy se zaměřením na specifika průmyslových podniků. Vertikální a horizontální analýza absolutních ukazatelů. Rozdílové ukazatele. - Ukazatele rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti a jejich doporučené hodnoty v rámci průmyslových podniků. - Investiční rozhodování podniků, specifika předinvestiční, investiční a provozní fáze investičního projektu. Statické a dynamické metody hodnocení investic, časová hodnota peněz, diskontované Cash Flow, čistá současná hodnota. - Daně a daňový systém. - Cash flow, nepřímý způsob výpočtu Cash flow.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2024/2025 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  20
        Zkouška Zkouška 75  31 3
Rozsah povinné účasti: 1. Min. 80 % povinná účast na cvičeních 2. Vypracování semestrálního projektu - kombinovaná forma

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu EPP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu EPP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.