654-2019/01 – Finanční účetnictví průmyslového podniku I (FUPP I)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity6
Garant předmětuIng. Josef Kutáč, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Josef Kutáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení2025/2026
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAL0187 Ing. Ondřej Balek
SIK10 Ing. Andrea Franková, Ph.D.
KUT064 Ing. Josef Kutáč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - Student bude znát základy podvojného účetnictví pro podnikatelské subjekty průmyslového charakteru, tj. bude chápat bilanční princip, strukturu rozvahy, výkazu zisku a ztráty, všeobecně uznávané účetní zásady a základní hospodářské operace, dále bude znát základy účtování o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku, zásobách, zúčtovacích vztazích, na kapitálových účtech, o nákladech, výnosech, výsledku hospodaření a operace při uzavírání a otevírání účetních knih. Získané dovednosti: - Student bude umět využít základy podvojného účetnictví pro zaúčtování jednoduchých účetních případů u podnikatelských subjektů a „číst“ základní účetní výkazy, tj. rozvahu a výkaz zisku a ztráty.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá základy podvojného účetnictví pro podnikatelské subjekty průmyslového charakteru, tj. má naučit posluchače chápat bilanční princip, strukturu rozvahy, výkazu zisku a ztráty, všeobecně uznávané účetní zásady a základní hospodářské operace, tj. základy účtování o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku, zásobách, zúčtovacích vztazích, na kapitálových účtech, o nákladech, výnosech, výsledku hospodaření a operace při uzavírání a otevírání účetních knih.

Povinná literatura:

BUCHTOVÁ, J. Programová učebnice Podvojné účetnictví pro podnikatele včetně základů. Ostrava: MIRAGO Ostrava, 2004, 10. vydání, ISBN 80-86617-18-1. BUCHTOVÁ, J. Finanční účetnictví aktualizace, studijní opora. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. BUCHTOVÁ, J. Příklady z finančního účetnictví průmyslového podniku, studijní opora. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2018. BUCHTOVÁ, J. Sbírka řešených příkladů z podvojného účetnictví pro podnikatele. Ostrava: MIRAGO Ostrava, 2008, 5. vydání, ISBN 80-86617-38-6. MLÁDEK, R. IFRS and US GAAP: accounting policies and procedures. Praha: Leges, 2017, ISBN 978-80-7502-194-6.

Doporučená literatura:

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Vyhláška MF ČR č. 500/2002 Sb., k podvojnému účetnictví pro podnikatele v platném znění. České účetní standardy pro podnikatele v platném znění. RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka, Olomouc: ANAG, 2021,ISBN 978-80-7263-633-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná a ústní zkouška. Kontrolní testy, zpracování programů - vypracování zadaných příkladů z jednotlivých tematických bloků.

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): - Vzdělávací modul 6 – Finančně-ekonomická analýza a rozhodování: submodul Využití Money S3 ve finančním účetnictví. - SIKOROVÁ, A. Informační podpora finančního účetnictví. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. BUCHTOVÁ, J. Finanční účetnictví aktualizace, studijní opora. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. BUCHTOVÁ, J. Příklady z finančního účetnictví průmyslového podniku, studijní opora. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2018.

Další požadavky na studenta

Kontrolní testy, zpracování programů - vypracování zadaných příkladů z jednotlivých tematických bloků.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Problematika finančního účetnictví průmyslového podniku: 1. Základní pojmy, funkce a metodické prvky účetnictví, principy podvojného účetnictví. 2. Obecně uznávané účetní zásady. 3. Rozvaha (bilance majetku) a její rozložení do soustavy účtů, základní hospodářské operace a jejich vliv na rozvahu. 4. Výsledovka (výkaz zisku a ztráty), principy účtování na nákladových a výnosových účtech. 5. Teoretické základy bilančního informačního systému. 6. Účetní soustavy a jejich charakteristika. 7. Základní oceňovací principy. 8. Účtování o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku (pořízení, odpisování, opravy, technické zhodnocení). 9. Účtování o zásobách (způsob A, způsob B, pořízení a úbytky materiálových zásob a zboží). 10. Účtování o drobném majetku. 11. Účtování o zúčtovacích vztazích, peněžních prostředcích a cenných papírech. 12. Účtování o nákladech a výnosech a jejich časovém rozlišení. 13. Účtování o výsledku hospodaření a jeho použití. 14. Uzavírání a otevírání účetních knih.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr, platnost do: 2025/2026 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  12
        Zkouška Zkouška 80  31 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na konzultaci věnované zadání seminární práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu EPP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu EPP K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu EPP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu EPP K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní