654-2019/02 – Finanční účetnictví průmyslového podniku I (FUPP I)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity6
Garant předmětuIng. Josef Kutáč, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Josef Kutáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2024/2025Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAL0187 Ing. Ondřej Balek
KUT064 Ing. Josef Kutáč, Ph.D.
SCE0004 Ing. Marcela Ščepková
VAS061 Ing. Pavel Vašut
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - Student bude znát základy podvojného účetnictví pro podnikatelské subjekty průmyslového charakteru, tj. bude chápat bilanční princip, strukturu rozvahy, výkazu zisku a ztráty, všeobecně uznávané účetní zásady a základní hospodářské operace, dále bude znát základy účtování o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku, zásobách, zúčtovacích vztazích, na kapitálových účtech, o nákladech, výnosech, výsledku hospodaření a operace při uzavírání a otevírání účetních knih. Získané dovednosti: - Student bude umět využít základy podvojného účetnictví pro zaúčtování jednoduchých účetních případů u podnikatelských subjektů a „číst“ základní účetní výkazy, tj. rozvahu a výkaz zisku a ztráty.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá základy podvojného účetnictví pro podnikatelské subjekty průmyslového charakteru, tj. má naučit posluchače chápat bilanční princip, strukturu rozvahy, výkazu zisku a ztráty, všeobecně uznávané účetní zásady a základní hospodářské operace, tj. základy účtování o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku, zásobách, zúčtovacích vztazích, na kapitálových účtech, o nákladech, výnosech, výsledku hospodaření a operace při uzavírání a otevírání účetních knih.

Povinná literatura:

BUCHTOVÁ, J. Programová učebnice Podvojné účetnictví pro podnikatele včetně základů. Ostrava: MIRAGO Ostrava, 2004, 10. vydání, ISBN 80-86617-18-1. BUCHTOVÁ, J. Finanční účetnictví aktualizace, studijní opora. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. BUCHTOVÁ, J. Příklady z finančního účetnictví průmyslového podniku, studijní opora. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2018. BUCHTOVÁ, J. Sbírka řešených příkladů z podvojného účetnictví pro podnikatele. Ostrava: MIRAGO Ostrava, 2008, 5. vydání, ISBN 80-86617-38-6. MLÁDEK, R. IFRS and US GAAP: accounting policies and procedures. Praha: Leges, 2017, ISBN 978-80-7502-194-6.

Doporučená literatura:

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Vyhláška MF ČR č. 500/2002 Sb., k podvojnému účetnictví pro podnikatele v platném znění. České účetní standardy pro podnikatele v platném znění. RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka, Olomouc: ANAG, 2021,ISBN 978-80-7263-633-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná a ústní zkouška. Kontrolní testy, zpracování programů - vypracování zadaných příkladů z jednotlivých tematických bloků.

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): - Vzdělávací modul 6 – Finančně-ekonomická analýza a rozhodování: submodul Využití Money S3 ve finančním účetnictví. - SIKOROVÁ, A. Informační podpora finančního účetnictví. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. BUCHTOVÁ, J. Finanční účetnictví aktualizace, studijní opora. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. BUCHTOVÁ, J. Příklady z finančního účetnictví průmyslového podniku, studijní opora. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2018.

Další požadavky na studenta

Kontrolní testy, zpracování programů - vypracování zadaných příkladů z jednotlivých tematických bloků.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Právní úprava účetnictví pro podnikatele. - Účtové třídy a skupiny, syntetické a analytické účty. - Obecně uznávané účetní zásady a principy. - Dlouhodobý majetek (historická cena, oprávky a zůstatková cena dlouhodobého majetku). - Neodpisovaný a odpisovaný dlouhodobý majetek (druhy odpisů a způsoby odpisování, promítání odpisů do zůstatkové ceny dlouhodobého majetku). - Charakteristika oprav, udržování a technického zhodnocení dlouhodobého majetku. - Oběžný majetek (způsob A a B účtování o zásobách, druhy pohledávek). - Vymezení krátkodobého finančního majetku a peněžních prostředků. - Výsledovka (výkaz zisku a ztráty), principy účtování na nákladových a výnosových účtech. - Charakteristika jednookruhové a dvouokruhové účetní soustavy. - Způsoby oceňování dlouhodobého majetku, oběžného majetku a vnitropodnikových výkonů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2024/2025 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  12
        Zkouška Zkouška 80  31 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na konzultaci věnované zadání seminární práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu EPP K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu EPP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.