654-2021/01 – Manažerské účetnictví průmyslového podniku (MUPP)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity5
Garant předmětuIng. Josef Kutáč, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Josef Kutáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAL0187 Ing. Ondřej Balek
SIK10 Ing. Andrea Franková, Ph.D.
KUT064 Ing. Josef Kutáč, Ph.D.
SCE0004 Ing. Marcela Ščepková
VAS061 Ing. Pavel Vašut
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - Student bude znát základy manažerského účetnictví průmyslového podniku, tj. bude chápat systémy vnitropodnikového účetnictví a jejich vazby na účetnictví oficiální, dále bude znát základní principy kalkulačního systému průmyslového podniku a způsob využití informací účetnictví pro hodnocení finančního zdraví takovéhoto podnikatelského subjektu a výpočty cash flow. Získané dovednosti: - Student bude umět využít svých znalostí pro měření přínosu vnitropodnikových útvarů k podnikovým výsledkům a jejich zainteresování za účelem efektivního chování, dále bude umět sestavit nákladové kalkulace vybraných výrobků a bude umět využít své znalosti při hodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektu průmyslového charakterua výpočtech cash flow.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Využití informací poskytovaných účetnictvím průmyslového podniku, a to jak oficiálním (finančním), tak vnitropodnikovým, pro řízení takovéhoto podniku, přístupy k měření přínosu vnitropodnikových útvarů k podnikovým výsledkům a jejich zainteresování za účelem efektivního chování. Vysvětlovány jsou tudíž jak problémy vnitropodnikového účetnictví průmyslového podniku, tvorby jeho kalkulačního systému a vnitropodnikové hmotné zainteresovanosti, tak klasického manažerského účetnictví, včetně přístupu k finančním analýzám z hlediska metodických problémů účetnictví.

Povinná literatura:

KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. Praha: Management Press, 2018, ISBN 978-80-7261-568-1 BUCHTOVÁ, J. Jak porozumět účetním výkazům aneb co v nich (ne)najdete. Ostrava: MIRAGO, Ostrava, 2003, ISBN 80-86617-38-6. MLÁDEK, R. IFRS and US GAAP: accounting policies and procedures. Praha: Leges, 2017, ISBN 978-80-7502-194-6. SIKOROVÁ, A. Vzdělávací modul 6 – Finančně-ekonomická analýza a rozhodování: submodul Využití Money S3 ve finančním účetnictví. Informační podpora finančního účetnictví, studijní opora. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015.

Doporučená literatura:

FIBÍROVÁ J. Manažerské účetnictví: nástroje a metody. Praha: Wolters Kluwer, 2015, ISBN 978-80-7478-743-0. MACÍK K. Účetnictví pro manažerskou praxi. Praha: Grada, 2000,ISBN 80-7169-914-4. KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví, 1.- 3. díl. Praha: POLYGON,2001,ISBN 80-7273-047-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná a ústní zkouška. Kontrolní testy, zpracování programů - vypracování zadaných příkladů z jednotlivých tematických bloků.

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): - Vzdělávací modul 6 – Finančně-ekonomická analýza a rozhodování: submodul Využití Money S3 ve finančním účetnictví. - SIKOROVÁ, A. Informační podpora finančního účetnictví. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015.

Další požadavky na studenta

Kontrolní testy, zpracování programů - vypracování zadaných příkladů z jednotlivých tematických bloků.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vývojové tendence v účetnictví ve světě, charakteristika manažerského účetnictví versus účetnictví vnitropodnikové, popř. provozní a účetnictví finanční. 2. Systém evidence vnitropodnikových nákladů a výkonů průmyslového podniku jednookruhový. 3. Systém evidence vnitropodnikových nákladů a výkonů průmyslového podniku dvouokruhový. 4. Vazba finančního a vnitropodnikového účetnictví průmyslového podniku, oceňovací principy, vnitropodnikové ceny. 5. Kalkulační systém průmyslového podniku, nákladové kalkulace, předmět kalkulace, kalkulační jednice, druhy kalkulací. 6. Kalkulační metody, příklady kalkulací nákladů hutních výrobků, metodické otázky využití kalkulací pro řízení. 7. Analýza vybraných kalkulačních metod (kalkulace přirážková, kalkulace příspěvku na úhradu, normová metoda), používaných v průmyslových podnicích. 8. Využití VP účetnictví pro běžnou kontrolu nákladů a pro řízení vnitropodnikových útvarů průmyslového podniku. 9. Výpočty cash flow. 10. Využití informací účetnictví pro řízení průmyslového podniku, analýza absolutních, poměrových a rozdílových ukazatelů finančního zdraví, charakteristika vybraných ukazatelů, možnosti jejich použití. 11. Vybrané syntetické metody posuzování finančního zdraví průmyslového podniku. 12. Hodnocení efektivnosti účetní jednotky průmyslového charakteru z podkladů účetnictví, cenová rozhodování. 13. Problematika odložené daně při finančních analýzách. 14. Speciální problémy - vývojové tendence v manažerském účetnictví ve světě.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  12
        Zkouška Zkouška 80  31 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na konzultaci věnované zadání seminární práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu EPP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu EPP K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu EPP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu EPP K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní