654-2028/01 – Teorie řízení technologických procesů I (TŘTP I)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Milan Heger, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Heger, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEG30 doc. Ing. Milan Heger, CSc.
ZIM018 Ing. Ondřej Zimný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět formulovat základní principy a aplikace řízení a demonstrovat funkce řídicích systémů, - student bude umět zjišťovat vlastnosti dynamických systémů a aplikovat je do oboru automatického řízení , - student bude umět analyzovat problematiku technické aplikace automatického řízení, - student bude umět využít svých znalostí k rozhodnutí o vhodnosti jednotlivých metod automatického řízení pro určitý typ aplikace tak, aby byly respektovány výhody a nevýhody s ohledem na provozní podmínky a nákladnost provedení, - student bude umět aplikovat své teoretické poznatky k návrhům vhodných úprav při řízení specializovaných technologií.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Jsou probrány základní pojmy a vztahy teorie automatického řízení. Pozornost je věnována logickému řízení a spojité lineární regulaci. Závěr přednášek je zaměřen na výklad principů nelineární a číslicové regulace. Předmět podává ucelenou informaci o problematice řešení úloh teorie řízení technologických agregátů.

Povinná literatura:

BALÁTĚ, J. Automatické řízení. Praha: Nakladatelství BEN, 2003, 654 s. ISBN 80-7300-020-2 MEHTA, B. R. a Y. J. REDDY. Industrial process automation systems: design and implementation [online]. Amsterdam: Elsevier, 2015 [cit. 2018-03-09]. ISBN 978-0-12-801098-3. HOFREITER, M. Základy automatického řízení. V Praze: České vysoké učení technické, 2012. ISBN 978-80-01-05007-1. HOFREITER, M. Základy automatického řízení - příklady. 4. přepracované vydání. V Praze: České vysoké učení technické, 2016. ISBN 978-80-01-05899-2. O´Dwyer, A. Handbook of PI and PID Controllers Tuning Rules. Imperial College Press. World Scientific. New Jersey. London, Singapure, Hong Kong. 2003. ISBN I-86094-350-0

Doporučená literatura:

ŠIGUT, J., A. VÍTEČEK, M. HEGER a L. SMUTNÝ. Základní pojmy a označení v automatizační a výpočetní technice. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1987. ŠVARC, I. Automatizace: automatické řízení. 2. dopl.vyd., Brno: CERM, 2005. ISBN 80-214-2943-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemné a ústní zkoušení.

E-learning

Další požadavky na studenta

vypracování semestrálního projektu a absolvování testu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Systémy, definice, rozdělení z hlediska teorie řízení, automatizace, automatizované systémy řízení, pojmy řízení, ovládání, regulace a vazba na technické prostředky řízení metalurgických procesů, identifikaci, modelování a simulaci s vazbou na skupiny technologických procesů. 2. Teorie logických obvodů, kombinační a sekvenční obvody, minimalizace, hradlová a kontaktová analogie, softwarová realizace kombinačních funkcí. 3. Analýza a syntéza kombinačních logických obvodů, kodéry, dekodéry, převodníky, multiplexery, kódy a kódování, bezpečnostní kódy, redundance a zálohování, spolehlivost logických obvodů, návrh a řešení praktických úloh z technické praxe. Softwarové modely procesů řízených logickými funkcemi. 4. Analýza a syntéza sekvenčních logických obvodů, návrh praktických úloh včetně řízení dynamických systémů. Softwarové modely procesů řízených logickými funkcemi. Typy klopných obvodů a jejich návrh a použití, paměti, posuvné registry, čítače, děliče kmitočtů, praktické aplikace při řízení technologických procesů. 5. Technologické procesy jako dynamické systémy, rozdělení systémů, lineární, nelineární, spojité, nespojité, časově variantní, časově variantní a jejich aplikace v metalurgii a souvisejících oborech. 6. Popisy lineárních systémů, řešení lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty, Laplaceova transformace a převody odpovídajících diferenciálních rovnic. Statické charakteristiky, přechodové a impulsní funkce a charakteristiky dynamických systémů. 7. Frekvenční přenos a frekvenční charakteristiky v komplexní rovině, frekvenční přenos a logaritmické frekvenční charakteristiky amplitudové a fázové, základní členy. 8. Dynamické vlastnosti technologických procesů. Statické systémy, astatické systémy, derivační systémy a systémy s dopravním zpožděním, jejich matematický popis a vlastnosti a jejich softwarová modelová realizace. 9. Bloková algebra a její využití při řešení dynamických systémů, popis systémů tvorba logaritmických frekvenčních charakteristik. 10. Informační stránka regulačních obvodů a jejich částí, funkce a popis, výpočet základních přenosů a charakteristik v časové a frekvenční oblasti. Vazba na technické prostředky a použité signály. 11. Regulátory, matematický popis, funkce a volba typu regulátoru. Nelineární regulátory, Smithův regulátor, číslicové regulátory a jejich softwarová realizace a praktická aplikace na technologické procesy. 12. Simulace regulačních obvodů a porovnání vlastností různých typů regulátorů a různých typů regulovaných soustav.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  10
        Zkouška Zkouška 80  41 3
Rozsah povinné účasti: Nutnou podmínkou pro absolvování předmětu je účast na cvičeních, maximálně tři absence.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.