654-3018/01 – Podnikový controlling (PC)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN48 prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
KUT064 Ing. Josef Kutáč, Ph.D.
KUT044 Ing. Tomáš Kutáč
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - Definovat funkce, cíle a úlohy controllingu. - Popsat funkci controllera a jeho organizační začlenění. - Charakterizovat strategický a operativní controlling. - Definovat zaměření nákladového, finančního a výrobního controllingu. - Klasifikovat náklady v manažerském účetnictví a kalkulační náklady. - Vypočítat bod zvratu v rámci reálných ekonomicko-výrobních podmínek. - Objasnit náplně a provázanost jednotlivých podnikových plánů. - Definovat metodiku sestavení rozpočtu nákladů a výnosů a výpočtu přepočteného plánu variabilních nákladů a výnosů. - Vypočítat kalkulace výrobků a činností v rámci opakované a zakázkové výroby. - Praktikovat zásady alokace režijních nákladů. - Vysvětlit metodiku analýzy skutečných nákladů pomocí odchylek.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je na základě znalostí získaných v předchozích předmětech prezentovat komplexní přístup k řešení úkolů podnikového controllingu. Obsahem je na koncepci ekonomického řízení založené sestavování dílčích podnikových plánů, sestavování rozpočtů, výpočty kalkulací a vyhodnocování dosažené skutečnosti pomocí odchylek množství a skladby výroby, měrných spotřeb a cen.

Povinná literatura:

POPESKO, B. a Š. PAPADAKI. Moderní metody řízení nákladů: jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5773-5. LAZAR, J. Manažerské účetnictví a controlling. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4133-8. ŠOLJAKOVÁ, L. a B. KRÁL. Manažerské účetnictví: případové studie a příklady. 3., přeprac. vyd. V Praze: Oeconomica, 2011. ISBN 978-80-245-1798-8. TEPLICKÁ, K. Procesný pohľad na náklady podniku a ich vplyv na efektívnosť: vedecká monografia. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3697-3. ARRISON, R., H., E., W. NOREEN a P., C. BREWER. Managerial accounting. 14th ed. New York: McGraw-Hill/Irwin, c2012. ISBN 978-0-07-811100-6.

Doporučená literatura:

ŠTEKER, K. a M. OTRUSINOVÁ. Jak číst účetní výkazy: základy českého účetnictví a výkaznictví. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-271-0048-4. ŽIŽLAVSKÝ, O. Controlling. Brno: Akademické nakladatelství Cerm, 2014. 111 s. ISBN 978-80-214-4857-5. studijní opory Podnikový controlling: https://www.fmmi.vsb.cz/cs/katedry-a-pracoviste/634/vyukove-opory-katedry/index.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška: Písemný test. Ústní zkouška. Vypracování semestrálního projektu na zadané téma z oblasti ekonomiky.

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): - Vzdělávací modul 5 – Plánování nákladů a výnosů podniku a kalkulace: submodul Plán výroby (materiálová a časová bilance výroby), submodul Rozpočet (plán režijních nákladů a výnosů), submodul Kalkulace (plán jednicových nákladů a výnosů, plánové a cenové kalkulace). - KUTÁČ, J.; JANOVSKÁ, J. Podnikový controlling. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012.

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrální práce na zadané téma - kombinovaná forma výuky. Zápočtový test - prezenční forma výuky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Historický vývoj controllingu. Controlling jako podsystém řízení podniku. Funkce, cíle a úlohy controllingu. Controller a jeho organizační začlenění. - Druhy controllingu. Nákladový, finanční, investiční a výrobní controlling, controlling nákupu a zásob, controlling prodeje a marketingu. - Manažerské účetnictví jako informační základna controllingu. - Finanční, hodnotové a ekonomické pojetí nákladů a jejich využití v controllingu. Kalkulační úroky a nájemné. Vymezení daňových , účetních, a kalkulačních odpisů a možnosti jejich využití v kalkulacích. Členění (klasifikace) nákladů. - Plánování ve výrobním podniku. Plánovací proces. Strategické, taktické a operativní plánování. Druhy a návaznosti operativních plánů ve výrobním podniku. - Význam a úloha rozpočtů nákladů a výnosů v nákladovém controllingu průmyslových podniků. Metodika sestavování rozpočtů nákladů a výnosů v podnicích s opakovanou a zakázkovou výrobou. - Kalkulace jako důležitý nástroj controllingu. Specifika kalkulačního systému opakované, zakázkové a sdružené výroby. Metodika výpočtů plánových, cenových a výsledných kalkulací opakované a zakázkové výroby. - Kalkulační metody, metodika výpočtu přímých nákladů alokace režijních nákladů na předmět kalkulace. Charakteristika kalkulačního vzorce typového, dynamického a ABC. Možnosti použití metody ABC (Activity Based Costing) pro alokaci režijních nákladů ve výrobních podnicích. - Analýza skutečných nákladů pomocí odchylek množství, skladby, měrné spotřeby a ceny ve výrobních podnicích. - Přepočtený (flexibilní) rozpočet variabilních nákladů a výnosů jako důležitý nástroj pro analýzu nákladů a výnosů v podnicích s opakovanou výrobou. - Sestavování rozpočtů nákladů a výnosů v rámci výukového informačního systému Bucad. - Případová studie – Využití kalkulačních odpisů při zpracování cenových kalkulací.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  20
        Zkouška Zkouška 75  31 3
Rozsah povinné účasti: 1. Min. 80 % povinná účast na cvičeních 2. Vypracování semestrálního projektu - kombinovaná forma

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu EPP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu EPP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu EPP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu EPP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu EPP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu EPP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní