654-3201/03 – Manažerská ekonomika (ME)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN48 prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
PAK0022 Abdul Razak Pakkeer Moideen, MSc. et MSc.
PUS0073 Ing. Kristýna Pustějovská
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět definovat: - základní vztahy ekonomického řízení průmyslového podniku ve vazbě na specifika hutní, strojírenské a chemické výroby, - základní principy managementu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Výklad se orientuje na ekonomické řízení podniku se zaměřením na specifika hutní, strojní a chemické výroby. Obsahuje rovněž základy podnikového managementu a aplikaci principů managementu do různých oblastí podniku.

Povinná literatura:

SYNEK, M. a E. KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 6. přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-274-8. SEDLÁČEK, M., P. SUCHÁNEK a J. ŠPALEK. Kvalita a výkonnost průmyslových podniků. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6075-3. ROBBINS, S. P. a M. K. COULTER. Management. Thirteenth edition. Boston: Pearson, 2016. ISBN 978-1-292-09020-7. MARTINOVIČOVÁ, D., J. VAVŘINA a M. KONEČNÝ. Úvod do podnikové ekonomiky. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5316-4. BAYE, M. R. aj. PRINCE. Managerial economics and business strategy. Ninth edition. New York: McGraw-Hill Education, 2017. ISBN 978-1-259-25138-2. THOMAS, Ch. R. a S. Ch. MAURICE. Managerial economics: foundations of business analysis and strategy. Twelfth edition. New York: McGraw-Hill Education, 2016. ISBN 978-1-259-25107-8.

Doporučená literatura:

ŠMÍDOVÁ, R. Finanční analýza a plánování podniku: sbírka neřešených příkladů. Vyd. 3. Praha: Oeconomica, 2012. ISBN 978-80-245-1851-0. Živnostenské podnikání: předpisy regulující podnikání : redakční uzávěrka 22.8.2016. Ostrava: Sagit, 2016. ISBN 978-80-7488-179-4. studijní opory: Manažerská ekonomika: https://www.fmmi.vsb.cz/cs/katedry-a-pracoviste/634/vyukove-opory-katedry/index.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška: písemný test a ústní zkouška. Vypracování semestrálního projektu na zadané téma z oblasti ekonomiky a managementu.

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): JANOVSKÁ, K., VILAMOVÁ, Š. Manažerská ekonomika. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015., JANOVSKÁ, K., VILAMOVÁ, Š. Managerial Economics. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015.

Další požadavky na studenta

Úspěšné absolvování zápočtového testu - prezenční studium

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Průmyslový podnik, jeho funkce a cíle. - Organizačně právní formy podnikání v ČR. - Finanční výkazy: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz o peněžních tocích. - Majetková a kapitálová struktura průmyslového podniku. - Náklady a výnosy průmyslového podniku. - Výsledek hospodaření podniku. - Investiční činnost průmyslového podniku. - Základní metody finanční analýzy. - Základy podnikového managementu – úvod do základních pojmů, technik, dovedností a teorií managementu. - Základy strategického řízení průmyslového podniku.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  20
        Zkouška Zkouška 75  31 3
Rozsah povinné účasti: 1. Min. 80 % povinná účast na cvičeních 2. Vypracování semestrálního projektu - kombinovaná forma

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270005) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270010) Metalurgické inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270005) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270010) Metalurgické inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270005) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270010) Metalurgické inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní