711-0108/01 – Inženýrská etika (IE)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity2
Garant předmětuMgr. Tomáš Zemčík, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Tomáš Zemčík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyUSP, FSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAU40 prof. Dr. Mgr. Tomáš Hauer
ZEM0106 Mgr. Tomáš Zemčík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: - Efektivně používat základní metodologické přístupy v etice; - Orientovat se v základních etických pojmech; - Eticky zdůvodnit své rozhodnutí v případech, v nichž inženýrům a technikům nepostačují každodenní morální intuice. - Posoudit oprávněnost etických argumentů při řešení konfliktních situací; - Identifikovat vlastní silné a slabé stránky v předloženém řešení etického dilematu

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmětem zkoumání etiky jako vědní disciplíny jsou morální přesvědčení a jejich zdůvodnění. Etika je teoretickou reflexí morálky a teorií morálního jednání. Jako filozofická disciplína reflektuje nejen jednání, které je spjaté s rozlišováním správného a špatného, dobrého a zlého, ale také zkoumá individuální a společenská morální přesvědčení, která v souvislosti s uvedeným rozlišováním vznikají. Inženýrská etika, jakou součást sféry aplikované etiky, kriticky reflektuje důvody morálního jednání, hodnocení a posuzování, zkoumá hodnotové pozadí morálních soudů, oprávněnost jejich zdůvodnění, podložené argumenty a důkazy v rámci technické a inženýrské agendy. Inženýrská etika rozvíjí kritéria, systematizuje normativní přesvědčení a nabízí orientaci jednání v situacích rozhodování, v nichž inženýrům a technikům nepostačují každodenní morální intuice. Inženýrská etika se tedy primárné zajímá o zdůvodnění a ospravedlnění morálních přesvědčení, v případech rozhodování každodenní inženýrské praxe, v nichž jsou naše intuitivní morální přesvědčení nejistá nebo protikladná. Důraz je kladen na praktickoý rozvoj kompetencí rozpoznání etického konfliktu, schopnosti analyzovat tento problém až k jeho zamlčeným předpokladům a schpnost tyto poznatky sdělit a prezentovat jak expertnímu pracovnímu týmu tak i laikům.

Povinná literatura:

ŠMAJS, J. Etika, ekonomika, příroda. Praha : Grada , 2012. ISBN 978-80-247-4293-9 THOMPSON, M. Přehled Etiky, Portál , Praha 2004. ISBN 80-7178-806-6

Doporučená literatura:

DROZENOVÁ, W. et al. Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice. Praha : Filosofia, 2010. LUCKMANN, T., BERGER, P. Sociální konstrukce reality. Praha : CDK, 1999. SLACK, J. M. W. O vejcích a vědcích. Praha : Paseka, 2001. KUHN, T. Struktura vědeckých revolucí. Praha : OIKOYMENH, 1997. HAIDT, J. Morálka lidské mysli: proč lidstvo rozděluje politika a náboženství. Praha : Dybbuk, 2013. SELFIE, CH. Nula. Praha : Argo, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

E-learning

Další požadavky na studenta

Student prokáže zvládnutí základních metodologických východisek etické teorie prostřednictvím napsání eseje.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vznik etiky jako vědní disciplíny. 2. Základní etické problémy a pojmy. 3. Základní metodologické přístupy v etice (deskriptivní etika, normativní etika, meta-etika, aplikovaná etika). 4. Základní funkce morálky, zdůvodnitelnost morálních vět. 5. Pojem morálního jednání. 6. Historický přehled etických teorii. 7. Povinnost a morální zákon: deontologická etika. 8. Utilitarismus. 9. Předložení etického argumentu a jeho struktura. 10. Myšlenkové experimenty v etice.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B3968) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní