711-0199/05 – Etické otázky moderní vědy (EOMV)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity2
Garant předmětuprof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.Garant verze předmětuprof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBI, FS, HGF, EKF, FAST, FMT, FEI, USPUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FEB40 prof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.
HAU40 prof. Dr. Mgr. Tomáš Hauer
ZEM0106 Mgr. Tomáš Zemčík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student definuje základní pojmy etiky a popíše a srovná různé etické teorie. Definuje pojem věda a popíše vývoj pojetí vědy od mýtu po současná vědecká paradigmata. Student objasní vztah etiky a vědy a vysvětlí etické normy vědecké práce. Student vyhodnotí etické dopady vědy na současnou společnost a aplikuje etické postoje na oblast fyziky, biologie a moderních technologií.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Etické otázky moderní vědy je pojat jako úvod do problematiky humanitního a etického základu současné vědy. Seznamuje se základními etickými pojmy, teoriemi a kritickými stanovisky. Poskytuje přehled v současných etických pozicích a upozorňuje na konfliktní etická témata současného světa a vědy. Důraz je kladen na vymezení etických norem pro fungování vědy jako společenského fenoménu a na vymezení etických norem ve vztahu vědy a společnosti. V předmětu se studenti také seznámí se základy etiky fyziky, bioetiky a etiky nejnovějších technologií.

Povinná literatura:

Anzenbacher, A.: Úvod do etiky. Praha: Academia, 2001. Tondl, L.: Věda, technika a společnost. Praha: Filosofia, 1994. Hodovský, I.: Etika ve společnosti a povoláních. Olomouc: Univerzita Palackého, 1994. Robinson, D. – Garratt, Ch.: Seznamte se… Etika. Portál Praha 2004. Thompson, M.: Přehled etiky. Portál Praha 2004. Homan, R. The Ethics of Social Research. London 1991. Merton, R. The Sociology of Science. Chicago 1974.

Doporučená literatura:

Anzenbacher, A.: Úvod do filozofie. Praha MF 1990. Fajkus, B.: Filosofie a metodologie vědy: vývoj, současnost a perspektivy. Praha: Academia, 2005. Honneth, A.: Sociální filosofie a postmoderní etika. Praha: FÚ AV ČR, 1996. Rich, A.: Etika hospodářství. Praha: OIKOYMENH, 1994. Salomon, J. J.: Technologický úděl. Praha: Filosofia, 1997. Sedlák, J. – Hodovský, I.: Antologie z etiky. Brno: PF MU v Brně, 1993. Semrádová, I.: Úvod do etiky. Gaudeamus, 2002. Sen, A.: Etika a ekonomie. Praha: Vyšehrad, 2002. Störig, H. J.: Malé dějiny filozofie. Praha: Vyšehrad, 1995. Tugendhat, E.: Tři přednášky o problémech etiky. Praha: MF 1998.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti získané během semestru budou průběžně kontrolovány formou rozhovoru.

E-learning

Další požadavky na studenta

Četba doporučených textů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní etické pojmy a problém etického předporozumění 2. Tradice empiristické etiky 3. Morální princip a svobodná vůle 4. Svědomí a jeho interpretace 5. Normy, mravnost, ctnost, štěstí a smysl etického chování 6. Relativizace etických pozic 7. Nové a současné etické koncepce 8. Analytická a diskursivní etika 9. Vymezení etiky vědy 10. Étos vědy: základní hodnoty a etické normy vědy – pravda a dobro 11. Etické normy vědecké práce 12. Etické dopady vědy na současnou společnost 13. Svoboda vědeckého poznání a mravní odpovědnost 14. Etické problémy současné fyziky, biologie a informačních technologií 15. Významní vědci a morálka

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na výuce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Závěrečný písemný test

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0788A270001) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S01) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S01) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S02) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S02) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S01) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S02) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S01) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S02) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0788A270001) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.