711-0404/04 – Civil Law and Commercial Law (OOP)

Gurantor departmentDepartment of Social SciencesCredits4
Subject guarantorJUDr. Pavla PetříkováSubject version guarantorJUDr. Milada Štefková
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUL01 JUDr. Tomáš Hulva
SOK50 JUDr. Zdenka Sokolíková
STE39 JUDr. Milada Štefková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The objective of the course is to provide student with basic information on principles and system of civil-law and commercial-law relations.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Graduate will get basic view of legislation of before said legal relations and will get orientated within it.

Compulsory literature:

REGULATION (EC) No 864/2007 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II) Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) No 1347/2000

Recommended literature:

REGULATION (EU) No 806/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 1093/2010 Harvánek, J Theory of Law, Praha, Publishing and publishing house Aleš Čeněk, 2013 439 s. Janků, M et al. Basics of law for students of non-law faculties. 5., revised and supplemented edition Praha: C.HBeck, 2013, 561 s Knapp, Viktor: Theory of Law. C. H. Beck, Prague 1995, ISBN 80-7179-028-1

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní principy občanského a obchodního práva 2. Předmět právní úpravy občanského a obchodního zákoníku, rozsah působnosti občanského a obchodního zákoníku 3. Uzavírání smluv a zajištění smluvních závazků v občanském a obchodním právu 4. Význam a pojetí smlouvy o budoucí smlouvě v občanském a obchodním zákoníku 5. Kupní smlouva, nároky z titulu odpovědnosti za vady zboží, ujednání ke kupní smlouvě podle občanského a obchodního zákoníku 6. Smlouva o dílo podle občanského a obchodního zákoníku, nároky z titulu odpovědnosti za vadné dílo 7. Uznání závazku a zánik závazku 8. Započtení pohledávek 9. Prodlení dlužníka a prodlení věřitele 10. Promlčení a prekluze, právní účinky stavení a přetržení lhůt 11. Právní institut náhrady škody, speciální úprava v občanském a obchodním právu 12. Podnikatelský nájem movitých věcí dle občanského zákoníku, smlouva o koupi najaté věci dle obchodního zákoníku 13. Občanskoprávní úprava příkazní smlouvy, smlouvy o obstarání věci, smlouvy o obstarání prodeje věci 14. Právní úprava smlouvy o obchodním zastoupení, mandátní smlouvy, zprostředkovatelské smlouvy a komisionářské mslouvy v obchodním zákoníku.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering (10) Měřící a řídící technika P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering (20) Řídící a informační systémy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering (30) Měřící a řídící technika v biomedicíně P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering (40) Automatizované systémy řízení P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner