711-0419/01 – Administrative and Criminal Law (SprTrp)

Gurantor departmentDepartment of Social SciencesCredits2
Subject guarantorJUDr. Pavla CívelováSubject version guarantorJUDr. Pavla Cívelová
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CIV48 JUDr. Pavla Cívelová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2
Part-time Credit 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Seznámení studentů se základy správního a trestního práva; Uplatnění a použití v praxi

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials

Summary

V předmětu jsou probírány základní otázky správní problematiky - hmotněprávní, procesněprávní a základní otázky trestního práva se zaměřením na vybrané skutkové podstaty trestných činů.

Compulsory literature:

Prescribed Literature Průcha, O.: Správní právo. PF MU Brno, 1998 Jelínek, J., Sovák, Z.: Trestní zákon a trstní řád. Praha 1996 Jiří Jelínek a kolektiv, 2009 Trestní právo hmotné, obecná část, zvláštní část Cívelová,P.:Legislativa státní správy a související problematika. TU Ostrava 2007

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Zásady organizace veřejné správy - Hmotně právní úprava vybraných oblastí veřejné správy - Správní řízení - Právní následky spáchání správního deliktu - Živnostenský zákon a jeho uplatnění v praxi - Stavební zákon - Obecní zřízení - Zákon o okresních úřadech - Krajské zřízení - Organizace a činnost státního administrativního aparátu - Principy trestního řízení - Účastníci trestního řízení - Vybrané skutkové podstaty trestných činů - Tresty

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner