711-0434/03 – Vybrané otázky práva (VOP)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity4
Garant předmětuJUDr. Pavla PetříkováGarant verze předmětuJUDr. Pavla Petříková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLE0094 Mgr. Jiří Klega
PET0240 JUDr. Pavla Petříková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 13+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Přehled a orientace v pramenech práva. Znalost základních principů a zásad práva. Základní znalosti v jednotlivých právních odvětvích. Základní znalosti principů procesního práva - správní a soudní řízení. Bližší pochopení a orientace v rámci vybraných právních problémů a otázek.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zaměřuje na osvojení pojmu, struktury, funkcí a základních zásad práva. Se zaměřením na vybrané otázky se předmět soustředí na púochopení principů, právních zásad a pravidel procesního práva - soudního a správního řízení.

Povinná literatura:

GERLOCH, A. Teorie práva. 7. vyd. Praha: Aleš Čeněk, 2017. ISBN: 978-80-7380-652-1. s. 336 VARVAŘOVSKÝ, P. Základy práva. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 400 SVATOŇ, J.;FILIP, J. Státověda. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN: 978-80-7357-685-1. s. 400 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. Civilní právo procesní. 9. vyd. Praha: Leges, 2018. s. 648 FENYK J., CÍSAŘOVÁ, D., GŘIVNA, T. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 952 HAAGE, J., WALTEWRMANN, A. Introduction to Law, 2. ed. Springer, 2017. s. 368

Doporučená literatura:

HENDRYCH, D. Správní právo - obecná část. 9. vyd. C.H.Beck. 2017. JELINEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná a zvláštní část. 1.vyd. Praha : Leges, 2009. AHLBRECHT H., BOHM, K.M., Internationales Strafrecht: Auslieferung – Rechtshilfe – EGMR – int. Gerichtshöfe (Praxis der Strafverteidigung 32). C.F. Müller; Auflage: 2. ASIN: B077SV74CN. s. 780 NOVOTNÝ, O.; VANDUCHOVÁ,M. a kol. Trestní právo. 5. vyd. Praha: Aspi, 2007 s. 290. CÍSAŘOVÁ, D.; FENYK, J. Trestní právo procesní. 4.vyd. Praha : Linde, 2006. s. 871. WAYNE, R. Criminal Law. 2. ed. ISBN: 9780314912688. Harward, 2010. s. 1293

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžný test a závěrečný test

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžné studium studijních materiálů a literatury, příprava na cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojem, struktura, formy, funkce, základní zásady práva, teorie práva 2. Prameny práva a jejich členění 3. Hmotné a procesní právo 4. Státověda a právo 5. Historie práva z pohledu českého a evropského práva 6. Evropské právo 7. Mezinárodní právo 8. Základní principy trestního práva 9. Základní principy občanského práva 10. Základní principy správního práva 11. Specifická právní odvětví 12. Účastníci řízení, jejich práva a povinnosti a základní zásady řízení a jejich dělení 13. Právo a spravedlnost 14. Pachatel trestného činu; právně-psychologické aspekty a výkon trestu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Plnění zadaných úkolů, studium doporučené literatury Completion of assigned tasks, study of recommended literature

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Plnění zadaných úkolů, studium doporučené literatury Completion of assigned tasks, study of recommended literature

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní