711-0602/03 – Sociologie managementu (SM)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity3
Garant předmětuMgr. Petra Kowaliková, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Anna Papřoková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGF, FEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOW01 Mgr. Petra Kowaliková, Ph.D.
MAC44 Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
NAV11 Mgr. Alice Navrátilová
PAP40 PhDr. Anna Papřoková, Ph.D.
SOL06 PhDr. Oldřich Solanský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získat základní teoretické znalosti a dovednosti z oblasti řízení, plánování a rozhodování v podniku s důrazem na sociální podmíněnost těchto procesů. Pochopit souvislosti vlivu a změn prostředí na organizaci, na plánování její strategie, struktury a lidských zdrojů vzhledem k cílům organizace. Osvojit si základní poznatky z managementu, motivace a vedení lidí. Pochopit problematiku firemní kultury, její závislost na kultuře společnosti, roli jedince v organizaci a získat znalosti potřebné k diagnostice a zavedení změny firemní kultury.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Sociologie managementu vychází ze sociálně psychologické podmíněnosti řízení i role managera. Akcentuje vliv lidského faktoru na plánování, organizování a rozhodování v podniku. Zabývá se vedením, pracovní motivací a stimulací lidí v organizaci. Zaměřuje se i na problematiku firemní kultury z makro i mikroperspektivy, prezentuje možnosti její diagnostiky a změny.

Povinná literatura:

BEDRNOVÁ, Eva, NOVÝ, Ivan a kol.: Psychologie a sociologie řízení. 3. rozšířené a doplněné vydání. Praha: Management Press, 2009. 798 s. ISBN 978-80-7261-169-0. DĚDINA, Jiří, ODCHÁZEL, Jiří. Management a moderní organizování firmy. 1 vyd. Praha: Grada, 2007. 328 s. ISBN 978-80-247-2149-1. DUCHOŇ, Bedřich, ŠAFRÁNKOVÁ, Jana. Management. Integrace tvrdých a měkkých prvků řízení. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2008, 369 s. ISBN 978-80-7400-003-4. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. 1 vyd. Praha: Grada , 2010. 238 s. ISBN 978-80-247-2951-0. VODÁČEK, Leo, VODÁČKOVÁ, Olga. Moderní management v teorii a praxi. 2. rozšířené vydání .Praha: Management Press, 2009. 323 s. ISBN: 978-80-7261-197-3.

Doporučená literatura:

BLAŽEK, Ladislav. Management. Organizování, rozhodování, ovlivňování. Praha: Grada, 2011, s.191. ISBN 978-80-247-3275-6. BROOKS, Ian. Firemní kultura. 1. vyd. Brno: Computer press, 2003. 296 s. ISBN 80-7226-763-9. DRUCKER, P. F. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. 2. vyd. Praha: Management Press, 2007. 300 s. ISBN 978-80-7261-066-2. KOONTZ, Herold, WEIHRICH,Heinz. Management. Victoria Publishing, 1993. s.659. ISBN 80-85605-45-7 LUKÁŠOVÁ, Růžena, NOVÝ, Ivan a kol. Organizační kultura. Od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 174 s. ISBN 80-247-0648-2 NOVÝ, Ivan, SURYNEK, Alois a kol. Sociologie pro ekonomy a manažery. 2. přepracované a rozšířené vydání, dotisk 2007. Praha: Grada Publishing, 2006, s. 276. ISBN 80-247-1705-0. PETERS Thomas J., WATERMAN Robert. H.: Hledání dokonalosti. Praha: Svoboda 1993. 294 s. ISBN 80-205-0313-7 PROCHOVNÍK, Štěpán, DUŠKOVÁ, Anna, KAŇÁKOVÁ, Zdena, PAPŘOKOVÁ, Anna, PREMUSOVÁ, Jarmila. Sociologie průmyslu. 1. vyd. Ostrava, ediční středisko VŠB, 1991. 124 s. ISBN 80-7078-091-6. ROBBINS,Stehen, P. COULTER, Mary. Management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 600. ISBN 80-247-0495-1 SOUČEK, Zdeněk. Zvítězíme i v globální ekonomice. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2008. s. 356. ISBN 978-80-86946-73-3. VODÁČEK, Leo, VODÁČKOVÁ, Olga Management. Teorie a praxe v informační společnosti. 4. rozšířené vydání. Praha: Management Press, 2001. 314 s. ISBN 80-7261-041-4

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test projekt

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Management. Interdisciplinární charakter, vztah k dalším disciplínám. Využití v praxi organizace. 2. Teorie a praxe managementu – základní etapy vývoje managementu a systémy řízení. Postmoderní přístupy. Funkce managementu. 3. Teorie firmy. Podnik jako výrobně - ekonomická a sociální jednotka. Strategie, struktura a prostředí podniků. Projektování a vývoj organizace (klasické a neoklasické). 4. Sociální systém organizace. Sociální potenciál, sociální struktura, činnosti, funkce. Sociální a pracovní skupina, tým a organizace. Komponenty sociálního systému: schopnosti, sociální a psychologické potřeby, vztahy, možnosti vzdělávání, komunikace, pestrost práce. 5. Člověk v organizaci. Whytův organizační člověk, typologie; vlastnosti osobnosti, postoje, hodnoty, motivy pracovní činnosti, pracovní spokojenost. 6. Vznik organizace - cíl a strategické tendence. Seskupování, integrace a kooperace činností. Definice role, odpovědnosti, pravomoci. Hierarchické struktury. 7. Osobnost, vlastnosti a role manažera. Řídící pyramida a převažující činnosti. Sebeřízení a kariéra. 8. Motivace, vedení (leadership), poslání a cíle organizace. Teorie osobnosti, skupin, situační, transakční a transformační styly vedení (Fiedler, Vroom, Bass). Kaučování. 9. Vytváření efektivních týmů - výběr, vedení, metody hodnocení, rozvoj motivace, řešení problémů a rozhodování. Týmová spolupráce. . 10. Projektové řízení. Struktura pracovníků, nábor a výběr, proces integrace do organizace. Aadaptace, vzdělávání, kariéra. 11. Podniková kultura, její prvky (hodnoty, představy, přístupy) a typy. Vztah mezi strategií, organizační strukturou a firemní kulturou. Podniková kultura mezinárodních firem. 12. Model řízené změny – strategická analýza, diagnóza, kategorizace sil, vytvoření modelu změny. Inovace v organizační architektuře: strategické aliance, decentralizace, štíhlé struktury. 13. Makroorganizace a globalizace . Postmoderní organizace (síťové a virtuální) a jejich řízení. 14. Analýzy sociálního systému (strukturální, dynamické).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 5 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 5 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 5 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku