711-0605/19 – Sociologie (sociologie)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity2
Garant předmětuMgr. Petra Kowaliková, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Oldřich Solanský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1993/1994Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VYS06 Mgr. Markéta Janíková
KOW01 Mgr. Petra Kowaliková, Ph.D.
MAC44 Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
NAV11 Mgr. Alice Navrátilová
PAP40 PhDr. Anna Papřoková, Ph.D.
SOL06 PhDr. Oldřich Solanský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+0
kombinovaná Zápočet 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky předmětu sociologie je posílení schopnosti studenta reagovat i v obecné rovině na okolní svět, hledat své místo ve společenském prostředí, přemýšlet o sobě, o hodnotách, které jej obklopují, a které sám uznává či odmítá. Cílem výuky sociologie je poskytnout základní vhled do problematiky studia společnosti. Studenti získají dovednost usuzovat v sociálním kontextu a nepodléhat klamům zdravého rozumu (stereotypního myšlení).

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět zahrnuje tři tematické okruhy: obecnou sociologii (Vznik sociologie, Vývoj přístupů ke studiu společnosti, Sociální struktura, Sociální změna a sociální mobilita), kulturologický pohled v sociologii s aplikací na firemní kulturu (Pojetí kultury v sociologii, Interpretativní a objektivistický pohled na kulturu, Národní kultury versus multikulturalismus) a konkrétní dílčí sociologická témata (Média a společnost, Sociologie rodiny, Sociální deviace). Předmět je zaměřen na osvojení základních sociologických pojmů, kategorií a koncepcí, ale také na rozvoj tzv.soft skills převážně komunikačních a prezentačních dovedností a schopnosti týmové spolupráce.

Povinná literatura:

BAUMAN, Zygmunt. Myslet sociologicky – netradiční uvedení do sociologie. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010. 239 s. ISBN 978-80-7419-026-1. HAVLÍK, Radomír. Úvod do sociologie. 7. vyd. Praha: Karolinum, 2021. 134 s. ISBN 978-80-246-5003-6. URBAN, Lukáš. Sociologie: Klíčová slova a pojmy. Praha: Grada, 2022. 280 s. ISBN 978-80-271-3056-6.

Doporučená literatura:

BOHÁČEK, Jiří. Sociologie řízení. Praha: VŠEM, 2020. ISBN 978-80-88330-31-8. KELLER, Jan. Dějiny klasické sociologie. Praha: Karolinum, 2022. ISBN 978-80-246-5336-5. MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. 3. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011. 323 s. ISBN 978-80-86429-87-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod – předmět studia, projekt moderny, savoir pour prévoir a hranice sociologického vědění, otcové zakladatelé a jejich teoretické dědictví, základní přístupy ke studiu společnosti. 2. Krize projektu modernity - ´krátké 20. stol.´a jeho výzva sociologickému vědění, sociologická paradigmata: reflexivní modernita jako touha po kontinuitě vs. postmoderní zlom a diskontinuita, periodizace moderny. 3. Sociální stratifikace – strukturující princip sociálních nerovností, různé stratifikační systémy, moc, peníze, prestiž – vzácné statky, role středních tříd v moderních společnostech, nové střední třídy a postindustriální společnost. 4. Zbrusu nový svět práce – příchod postindustriální/postmoderní/informační společnosti, globalizace a přesun výroby – nové sociální tenze a jejich vliv na zaměstnanost; nezaměstnanost – typy, měření a dopad na jedince a společnost 5. Sociologie rodiny – základní společenská jednotka napříč historií i současnými společnosti, nové vzorce soužití a krize tradiční rodiny 6. Sociologické metody a techniky výzkumu I – filozofie sociálně-vědního výzkumu, základní kroky výzkumného projektu, kvalitativní výzkum 7. Sociologické metody a techniky výzkumu II. - kvantitativní metody, operacionalizace, dimenzionální analýza, způsoby výběru vzorku a sběru dat, analýza dat. 8. Sociologie kultury – kultura jako stratifikační faktor, příklad nového typu integrace různých druhů kapitálu – Bobos, kultura jako zdroj konfliktu - multikulturalismus a moderní západní společnosti – cena za akceptaci ´druhých´. 9. Demokratický trojúhelník – stát & trh & občanská společnost, náboženství, nacionalismus, etnicita a rasa v moderních a rozvíjejících se společnostech 10. Hranice růstu – enviromentální výzvy, neobnovitelné zdroje – Malé je milé, různé mezinárodní ekologické režimy, Kjótský protokol, ´nastupující země´a ekologická zátěž; společnost hojnosti a konzumu – odvrácená tvář moderního konzumerismu, konzument jako sběratel. 11. Sociologie organizace a byrokracie – organizace – kostra moderních společnosti, trajektorie sociologie organizace a její rozvětvení; různé typy organizací, byrokratizace administrativy, organizační kultura jako hnací síla a klíčový faktor postmoderních organizačních uspořádání. 12. Sociologie a kriminalita, putativní kriminalita, různé typy kriminálního chování prizmatem sociologie, krize managerského kapitalismu a nová vlna kriminality bílých límečků (krach ENRONu atd.), odpověď systému a systematické a rozsáhlé abúzy. 13. Technologie, idea pokroku a nové bipolární dělení světa – vztah Sever vs. Jih, prohlubující se nerovnosti a vliv na rozvíjející se a rozvinuté společnosti, úloha technologií jako nového výrobního faktoru, role mezinárodních institucí pří kanalizací tenzí a jejich redefinován úloha. 14. Média a společnost – dějiny mediálních výzkumů, atomizovaná společnost vs. názoroví vůdcové, fáze a vzorce komunikace, politická ekonomie médií, úloha veřejnoprávních televizí, mediální impéria vs. ochrana demokratce (případová studie - R. Mudroch); veřejná sféra a politická propaganda – problém jenom rozvíjejících se zemí?

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování (70) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (30) Zemní a stavební stroje K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí (70) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3907R004) Provoz a řízení v energetice K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.