711-0605/35 – Sociologie (sociologie)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity2
Garant předmětuMgr. Petra Kowaliková, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Petra Kowaliková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VYS06 Mgr. Markéta Janíková
KOW01 Mgr. Petra Kowaliková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky předmětu sociologie je posílení schopnosti studenta reagovat i v obecné rovině na okolní svět, hledat své místo ve společenském prostředí, přemýšlet o sobě, o hodnotách, které jej obklopují, a které sám uznává či odmítá. Cílem výuky sociologie je poskytnout základní vhled do problematiky studia společnosti. Studenti získají dovednost usuzovat v sociálním kontextu a nepodléhat klamům zdravého rozumu (stereotypního myšlení).

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět zahrnuje tři tematické okruhy: obecnou sociologii (Vznik sociologie, Vývoj přístupů ke studiu společnosti, Sociální struktura, Sociální změna a sociální mobilita), kulturologický pohled v sociologii s aplikací na firemní kulturu (Pojetí kultury v sociologii, Interpretativní a objektivistický pohled na kulturu, Národní kultury versus multikulturalismus) a konkrétní dílčí sociologická témata (Média a společnost, Sociologie rodiny, Sociální deviace). Postupuje se od obecného ke konkrétnímu, od obecné sociologie k dílčím sociologickým disciplínám, v případě kulturologického náhledu z makroúrovně národních kultur na mikroúroveň firemní kultury. Předmět je zaměřen na osvojení základních sociologických pojmů, kategorií a koncepcí, ale také na rozvoj tzv.soft skills převážně komunikačních a prezentačních dovedností a schopnosti týmové spolupráce.

Povinná literatura:

BAUMAN, Zygmunt. Myslet sociologicky – netradiční uvedení do sociologie. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010. 239 s. ISBN 978-80-7419-026-1. GIDDENS, Anthony, SUTTON, Philip W. Sociology. Cambridge: Polity Press, 2017. 1192 p. ISBN 978-0745696683. HAVLÍK, Radomír. Úvod do sociologie. 5. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 128 s. ISBN 978-80-246-1385-7. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 238 s. ISBN 978-80-247-2951-0. • PETRUSEK, Miloslav. Základy sociologie. 1. vyd. Praha: Akademie veřejné správy, 2009. 189 s. ISBN 978-80-87207-02-4.

Doporučená literatura:

BEDRNOVÁ, Eva, NOVÝ, Ivan a kol. Psychologie a sociologie řízení. 3. rozšířené a doplněné vydání. Praha: Management Press, 2007. 798 s. ISBN 978-80-7261-169-0. JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 978-80-7367-287-4. MATĚJŮ, Petr, VLACHOVÁ, Klára [et al.]. Nerovnost, spravedlnost, politika. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 402 s. ISBN 80-85850-82-6. MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. 323 s. ISBN 978-80-86429-87-8. MUNKOVÁ, Gabriela. Sociální deviace: přehled sociologických teorií. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001. 134 s. ISBN 80-246-0279-2. NOVOTNÁ, Eliška. Sociologie sociálních skupin. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 120 s. ISBN 978-80-247-2957-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Příprava a prezentace argumentů v diskusi, praktická cvičení, řešení problémových situací, test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Požadavky jsou definovány v podmínkách absolvování předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Sociologická perspektiva Sociologie. Historický vývoj sociologie. Popis sociologické perspektivy ve vztahu ke každodennímu životu a aktuálním sociálním tématům. Tři stěžejní sociologické přístupy. 2 + 3. Společnost a socializace Společnost. Tradiční, moderní a postmoderní společnost. Socializace. Primární, sekundární a terciární socializace. Resocializace. Dopady sociální izolace. Genderové role. 4. Sociální struktura Sociální struktura. Sociální status. Sociální třída, moc a nerovnost. Sociální role. 5 + 6. Sociální stratifikace a sociální nerovnost Sociální stratifikace. Systémy sociální stratifikace: otrokářství, kasty, stavy, třídy. Sociální mobilita. Sociální nerovnost. Předsudky a diskriminace (rasismus, sexismus, ageismus). 7 + 8. Deviace Sociální kontrola. Formální a neformální sociální kontrola. Deviace. Teorie deviantního chování. Vybrané typy deviantního chování (drogová závislost, syndrom CAN, šikana, suicidální jednání). 9 + 10. Kultura Kultura. Jazyk, normy, sankce a hodnoty. Multikulturalismus. Subkultury a kontrakultury. Etnocentrismus a kulturní relativismus. 11 + 12. Základní sociální instituce: rodina Funkce rodiny. Faktory ovlivňující rozvodovost. Domácí násilí. Singles, mingles, nesezdané kohabitace, registrované partnerství, rodičovství homosexuálů. 13 + 14. Sociologický výzkum Vědecký výzkum. Kvantitativní a kvalitativní výzkum. Tři základní výzkumné postupy. Etické aspekty výzkumu, příklady (Milgramův experiment, Stanfordský vězeňský experiment).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 80 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Závěrečný písemný test Final written test

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.