711-0608/01 – Sociology of Town Planning ()

Gurantor departmentDepartment of Social SciencesCredits3
Subject guarantorPhDr. Anna Papřoková, Ph.D.Subject version guarantorPhDr. Anna Papřoková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFASTIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PAP40 PhDr. Anna Papřoková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+3
Part-time Credit 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

TAUGHT ONLY IN CZECH

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Sociologie urbanismu - Předmět, význam, interdisciplinární charakter. Základní kategorie sociologie a urbanismu. Vztah urbanismu a architektury. Sociální aspekty architektury. Urbanita. - Význam sociologického výzkumu v architektuře a urbanismu. Ekonomické souvislosti a dopady. Metody a techniky výzkumu, práce v terénu a vyhodnocování informací. Rozvojové programy města a účast obyvatel. - Souvislosti procesu osídlování. Význam práce, rozvoje řemesel a obchodu na vznik měst, regionu a institucí. Industrializace a urbanizace prostoru. Průmyslová organizace a řád. Průmyslové stavby a krajina. Přírodní katastrofy a jejich vliv na společnost a stavitelství. - Kulturní systém a urbanisticko- architektonické řešení výstavby měst. Koncepce výstavby měst a staveb v souvislosti s architektonickými slohy, jejich rozmanitost a vyjádření ve způsobu života ( např. renesanční apod.). Současné trendy. - Prostor jako významný přírodní a civilizační faktor. Prostorová koexistence, typologie vzdáleností (osobní, veřejná apod.), fixní znaky prostoru, teritorialita. Vliv prostoru na chování a jednání osob. Důsledky terorismu a násilí na společnost, urbanismus a stavitelství. - Region jako územní společenství- prostorové, administrativní a sociální vazby. Metropole, města a předměstí. Obytný okrsek a sousedství. Domácnosti. Nové obytné soubory –panelová sídliště. Aspekty sčítání lidu, domů a bytů. - Sociální mobilita - industrializace (postindustrializace) - stratifikace společnosti (specifika oblastí v ČR, ve světě). Migrace a její dopad na trh práce. Charakteristiky urbanizovaných oblastí - mezinárodní srovnání. Problém sociální nerovnosti - nezaměstnanost a bezdomovectví. - Kvantitativní a kvalitativní přístup ke studiu města. Město jako územní společenství a pospolitost.Místní organizace. Společenské změny a sociální kontrola (kostel, škola, rodina). Politické organizace a reklama. Hledání optimálního města. - Ekologie města. Regenerace urbánního prostředí našich měst a sídlišť (revitalizace apod.). Brownfields – opětovné využití území, příklady. - Sociálně- demografická struktura městského obyvatelstva. Hustota a měna obyvatel. Územní aspekty sčítání lidu. Psychosomatické nemoci a prostředí ( civilizační nemoci apod.) - Městské prostředí a sociální deviace ( kriminalita, drogy, prostituce apod.). - Rodina a vliv jejích změn na požadavky bydlení. Výzkum současné rodiny a domácnosti. Vliv sociálně-ekonomických i demografických změn obyvatel na bydlení ( mladí lidé, podnikatelé, důchodci apod.). Bytová politika. Srovnání se světem. - Změna pojetí vesnice. Projekty za obnovu vesnice. Vliv strukturálních změn (změny v zemědělství, restitucí pozemků a budov) na stratifikaci a podobu současné vesnice. 29. 9. 2003 PhDr. Anna Papřoková

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner