711-0609/07 – Základy společenského chování - etiketa (ZSCH)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity2
Garant předmětuMgr. Petra Kowaliková, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Petra Kowaliková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VYS06 Mgr. Markéta Janíková
KOW01 Mgr. Petra Kowaliková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat dovednosti a návyky uplatňované v oblasti společenského styku s lidmi, v pracovním styku s klienty a obchodními partnery. Studenti po absolvování kurzu umí aplikovat obecná pravidla etikety na konkrétní společenské situace. Dokáží využít znalost pravidel etikety při základních profesních událostech - přijímací řízení, nástup do zaměstnání, řízení vztahů s kolegy, jednání s klienty a partnery. Podrobně se seznámí s problematikou firemní kultury, etického jednání a komunikace ve firmě, s kulturou zahraničních firem.Na základě znalosti problematiky verbální i neverbální komunikace jsou schopni profesionální sebeprezentace, ovládají řešení potenciálně problémových společenských situací - konfliktů, pracovních i osobních. Vedle profesního styku jsou schopni úspěšně reprezentovat také při slavnostních společenských příležitostech.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

V současné společnosti kladou zaměstnavatelé důraz nejen na profesní znalosti a kompetence svých zaměstnanců, ale stále více i na jejich sociální a komunikační dovednosti. Cílem předmětu Základy společenského chování je tyto dovednosti u studentů rozvíjet: cílem je tedy ovládnutí - znalost a schopnost aplikace - společenských pravidel a zvyklostí. Základem je porozumění obecným pravidlům společenského styku a jejich využití v konkrétních situacích - profesních i soukromých. Významná část kurzu je zaměřena na problematiku sociální interakce, verbální a neverbální komunikace, na oblast profesionálního vystupování a řešení komunikačně náročných situací. Výkon profese je často spojen s účastí na společenských akcích a událostech, proto jsou studenti vedeni k úspěšné prezentaci firmy a sebe sama také při společenských slavnostech (zásady chování, oblékání, stolování). Významná část kurzu je zaměřena na problematiku firemní kultury, vnitří a vnější komunikace firmy a kulturu zahraničních firem.

Povinná literatura:

Skripta KOWALIKOVÁ, Petra. Základy společenského chování. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2013. ISBN 978-80-248-2930-2. Dostupné z: http://www.vsb.cz/opvk-firemni-kultura/cs/studijni-materialy/Zaklady_spolecenskeho_chovani/ZakladySpolecenskehoChovani.pdf ADAIR, John Eric. Efektivní komunikace. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2004. 175 s. ISBN 80-86851-10-9. BROOKS, Ian. Firemní kultura. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2003. 296 s. ISBN 80-7226-763-9. RÝZNAR, Ladislav. Rozmanitosti EU: 25 tváří Evropy.1. vyd. Praha: Svoboda Servis, 2006. 381 s. ISBN 80-86320-47-2. ŠŤASTNÝ, Václav. Organizační protokol: firem, institucí a jednotlivců. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2009. 131 s. ISBN 978-80-7357-445-1. ŠPAČEK, Ladislav. Nová velká kniha etikety. 2. rozšířené vyd. Praha: Mladá fronta, 2008. 268 s. ISBN 978-80-204-1954-5.

Doporučená literatura:

KROBOTOVÁ, Milena. Spisovná výslovnost a kultura mluveného projevu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. 219 s. ISBN 80-244-0187-8. LUKÁŠOVÁ, Růžena, NOVÝ, Ivan a kol. Organizační kultura. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 174 s. ISBN 80-247-0648-2. JANKOVICHOVÁ, Eva. Etika jako súčasť podnikovej kultúry. Brno: Tribun EU, 2008. 89 s. ISBN 978-80-7399-537-9. MAZÁK, Eduard. Firemní kultura a etické kodexy. 1. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola. 148 s. ISBN 978-80-7265-075-0. MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. 2. doplněné a přepracovné vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 325 s. ISBN 978-80-247-2339-6. RÝZNAR, Ladislav. Společenská diplomacie ve veřejné správě. 1. vyd. Kunovice: EPI, 2006. 82 s. ISBN 80-7314-095-0. SMEJKAL, Vladimír, BACHRACHOVÁ, Hana. Lexikon společenského chování. 4. doplněné a aktualizované vyd. Praha: Grada, 2008. 280 s. ISBN 978-80-247-2327-3. STEJSKALOVÁ, Dita, HORÁKOVÁ, Iveta, ŠKAPOVÁ, Hana. Strategie firemní komunikace. 2. rozšířené vyd. Praha: Management Press, 2008. 254 s. ISBN 978-80-7261-178-2. ŠPAČEK, Ladislav. Malá kniha etikety pro firmu a úřad. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2010. 122 s. ISBN 978-80-204-2253-8. WOLFF, Inge. Etiketa v zaměstnání: udělejte dobrý dojem. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 127 s. ISBN 978-80-247-2081-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, studium doporučené literatury, řešení problémových situací, prezentace vybraných témat, písemný test.

E-learning

Předmět není vyučován formou e-learningu.

Další požadavky na studenta

Požadavky na studenta jsou definovány v podmínkách absolvování předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Etiketa, historický exkurz a současné pojetí. 2. Obecná pravidla společenského styku. 3. Sociální komunikace. 4. Osobní a profesionální image. ETIKETA V PROFESNÍM STYKU 5. Úvod do studia firemní kultury. 6. Etické jednání jako součást firemní kultury. 7. Interní komunikace ve firmě. 8. Externí komunikace firmy. 9. Kultura zahraničních firem. ETIKETA MIMOPRACOVNÍCH UDÁLOSTÍ 10. Rodinné a náboženské obřady. 11. Společenské podniky a příležitosti. 12. Stolování a stolničení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku