712-2162/02 – English Language b/II for FS (pre-intermediate) (Ab/II-FS)

Gurantor departmentDepartment of Foreign LanguagesCredits0
Subject guarantorMgr. Zuzana TrawinskáSubject version guarantorMgr. Zuzana Trawinská
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageEnglish
Year of introduction2016/2017Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TRA0015 Mgr. Zuzana Trawinská
WLO74 Mgr. Andrea Wlochová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Technology 1: The aim is to create a grounding of ESP language with respect to communication skills, i.e. reading, writing, speaking and listening with the output level A2 – B1 of the Common European Framework of Reference for Languages.

Teaching methods

Tutorials

Summary

Výuka je zaměřena na zvládnutí lexika, gramatických jevů a frází v daném rozsahu. Student je schopen vysvětlit fungování mechanismu, vysvětlí rozdíly mezi výrobky, rozumí číselným údajům, umí vyjádřit množství. Zná klíčovou terminologii pro bezpečnostní zařízení a popíše jejich funkci. Umí popsat běžné výrobní procesy a zpracování materiálů, naučí se popsat výrobní proces. Specifikuje různé možnosti dopravy, je schopen pohovořit o stavbě mrakodrapu.

Compulsory literature:

GLENDING, H. Technology 1. Oxford: Oxford University Press 2007. ISBN 978 0 19 4569507. MURPHY, R. Essential Grammar in Use with Answers. Cambridge: Cambridge University Press 2007. ISBN 978 0521 67580 2.

Recommended literature:

IBBOTSON, M. Cambridge English for Engineering. Cambridge: Cambridge University Press 2009. ISBN 9780521715188. IBBOTSON, M. Professional English in Use Engineering. Cambridge: Cambridge University Press 2009.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Credit test E-learning

E-learning

Compulsory e-learning course available at: lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

The completion of assigned written and oral tasks, active participation during tutorials.80% attendance, min. test result: 65%

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Technology 1: Units 5 - 8 1. Inventions, Murphy: 10 - 11 2. Mechanism of the clockwork radio, Murphy: 12 3. Time clauses, Murphy: 98 4. Numbers and quantities 5. Customer care – Explaining the difference between products 6. The function of equipment 7. Writing – short report and linking words 8. Manufacturing processes and treatments, alloys, raw materials 9. Present Passive, Murphy: 21 10. The injection moulding machine, Water jet abrasive cutting, Murphy: 23 - 24 11. The car of the future, Murphy: 25 - 26 12. Prediction: will, may, might, Murphy: 27, 28 13. Customer care – Making and acknowledging apologies, Murphy: 103 14. Credit test

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit Credit  
Mandatory attendence parzicipation: Active class participation and 80% attendance are compulsory.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (B2341) Engineering P English Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B2341) Engineering P English Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B2341) Engineering P English Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B2341) Engineering P English Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner