713-0259/01 – Speciální seminář (SS)

Garantující katedraInstitut tělesné výchovy a sportuKredity3
Garant předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
DUR45 doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
JAK30 PaedDr. Zlatava Jakubšová, Ph.D.
KOS14 Mgr. Miloš Kosík, Ph.D.
BAR404 Ing. Terezie Krestová
LED30 doc. Ing. Václav Lednický, CSc.
NOV85 Doc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.
SIW009 Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Kontaktovat organizaci, v níž bude řešena diplomová práce. 2. Shromáždit informace o organizaci. 3. Formulovat problém, k jehož řešení bude student směřovat v rámci své diplomové práce. 4. Navrhnout téma své diplomové práce. 5. Sestavit přehled metod sběru a zpracování dat, které odpovídají budoucímu tématu diplomové práce. 6. Seznámit se se zásadami zpracování diplomové práce.

Vyučovací metody

Semináře
Terénní práce

Anotace

Seminář obeznamuje studenty se základními metodologickými, technickými a formálními předpoklady a problémy vypracování diplomové práce. Vede je při volbě tématu a v počátečních fázích vypracování diplomové práce z oboru Sportovní management.

Povinná literatura:

BERKA, K. Měření. Pojmy, teorie, problémy. 1. vyd. Praha: Academia, 1977. 267 s. COOPER, D.R.; EMORY, C. W. Business Research Methods. 5. vyd. Chicago: McGraw-Hill, 1995. 681 s. ISBN 0-256-13777-3. ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 80-7198-173-7. KAPOUNOVÁ, J. Formální úprava diplomové práce. 1. vyd. Ostrava: PF OU, 1998, 20 s. ISBN 80-7042-41-X. KERLINGER, F. N. Základy výzkumu chování. Pedagogický a psychologický výzkum. 1. vyd. Praha: Academia, 1972, 705 s. LAMSER, V. Základy sociologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1966. 353 s. PAUKEROVÁ, D. a kol. Zpracování a obhajoba projektu. 1. vyd. Praha: VŠE, 1998. 83 s. ISBN 80-7079-405-4. POKORNÝ, J. Diplomová práce - příležitost k seberealizaci. 1. vyd. Brno: CERM, 1994. 71 s. ISBN 80-85867-59-1. SOUSEDÍK, P. Logika pro studenty humanitních oborů. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2001. 224 s. ISBN 80-7021-509-7. STRAUSS, A.; CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1999. 196 s. ISBN 80-85834-60-X. SYNEK, M.; SEDLÁČKOVÁ, H.; VÁVROVÁ, H. Diplomová práce. Metodický návod, jak psát diplomovou a seminární práci.2. přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2007. 57 s. ISBN 978-80-245-1212-9. SYNEK, M.; SEDLÁČKOVÁ, H.; VÁVROVÁ, H. Jak psát diplomové a jiné písemné práce. 3. přeprac.vyd. Praha: VŠE, 2002. 59 s. ISBN 80-245-0309-3. TONDL, L. Technologické myšlení a usuzování. Kapitola z filozofie techniky. 1. vyd. Praha: Filozofia, 1998. 263 s. ISBN 80-7007-105-2.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do diplomového semináře * Účel diplomového semináře. * Účel diplomové práce a požadavky na ni. 2. Druhy diplomových prací a výběr tématu. Kognitivně-intervenční cyklus jako základní rámec pro stanovení přístupu ke zvolenému tématu. 3. Projekt diplomové práce a pracovní plán. 4. Rozvržení a struktura diplomové práce. 5. Vyhledávání a excerpování relevantní odborné literatury. 6. Upřesňování tématu diplomové práce * Zaměřování analytických prací. * Formulace otázek, výzkumného problému a hypotéz. * Předvýzkum. 7. Metodologie získávání a vyhodnocování podkladů a sběru dat. * Kvantitativní analýza. * Kvalitativní analýza. 8. Metodologie řešení projekčních problémů. 9. Tvůrčí přístupy při koncipování a psaní diplomové práce. * Metody práce s texty. 10. Psaní diplomové práce. Styly psaní. 11. Finalizace a formální úprava diplomové práce. * Odkazy na odbornou literaturu a prameny, citace. * Grafická úprava, tabulky, obrázky, grafy. 12. Nesnáze a bariéry při řešení diplomové práce. 13. Obhajoba diplomové práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku