713-0259/01 – Special Seminar (SS)

Gurantor departmentInstitute of Physical Education and SportsCredits3
Subject guarantordoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
DUR45 doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
JAK30 PaedDr. Zlatava Jakubšová, Ph.D.
KOS14 Mgr. Miloš Kosík, Ph.D.
BAR404 Ing. Terezie Krestová, Ph.D.
LED30 doc. Ing. Václav Lednický, CSc.
NOV85 Doc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.
SIW009 Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. Contact the organization chosen for the thesis. 2. Collect information about the organization. 3. Define the problem to be solved in student’s thesis. 4. Outline the thesis topic. 5. Summarize the methodology used in the thesis. 6. Learn methods and rules for successful writing.

Teaching methods

Seminars
Terrain work

Summary

Seminář obeznamuje studenty se základními metodologickými, technickými a formálními předpoklady a problémy vypracování diplomové práce. Vede je při volbě tématu a v počátečních fázích vypracování diplomové práce z oboru Sportovní management.

Compulsory literature:

BERKA, K. Měření. Pojmy, teorie, problémy. 1. vyd. Praha: Academia, 1977. 267 s. COOPER, D.R.; EMORY, C. W. Business Research Methods. 5. vyd. Chicago: McGraw-Hill, 1995. 681 s. ISBN 0-256-13777-3. ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 80-7198-173-7. KAPOUNOVÁ, J. Formální úprava diplomové práce. 1. vyd. Ostrava: PF OU, 1998, 20 s. ISBN 80-7042-41-X. KERLINGER, F. N. Základy výzkumu chování. Pedagogický a psychologický výzkum. 1. vyd. Praha: Academia, 1972, 705 s. LAMSER, V. Základy sociologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1966. 353 s. PAUKEROVÁ, D. a kol. Zpracování a obhajoba projektu. 1. vyd. Praha: VŠE, 1998. 83 s. ISBN 80-7079-405-4. POKORNÝ, J. Diplomová práce - příležitost k seberealizaci. 1. vyd. Brno: CERM, 1994. 71 s. ISBN 80-85867-59-1. SOUSEDÍK, P. Logika pro studenty humanitních oborů. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2001. 224 s. ISBN 80-7021-509-7. STRAUSS, A.; CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1999. 196 s. ISBN 80-85834-60-X. SYNEK, M.; SEDLÁČKOVÁ, H.; VÁVROVÁ, H. Diplomová práce. Metodický návod, jak psát diplomovou a seminární práci.2. přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2007. 57 s. ISBN 978-80-245-1212-9. SYNEK, M.; SEDLÁČKOVÁ, H.; VÁVROVÁ, H. Jak psát diplomové a jiné písemné práce. 3. přeprac.vyd. Praha: VŠE, 2002. 59 s. ISBN 80-245-0309-3. TONDL, L. Technologické myšlení a usuzování. Kapitola z filozofie techniky. 1. vyd. Praha: Filozofia, 1998. 263 s. ISBN 80-7007-105-2.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (N6208) Economics and Management (6208T101) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N6208) Economics and Management (6208T101) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T101) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T101) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.